Obavještenje o žalbi br. 04-05-613/17

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je 14.06.2017. godine pod brojem 04-05-613/17 primila žalbu JP Ceste Federacije BiH na Prethodnu elektroenergetsku saglasnost –

stručno mišljenje o trasi broj: 49-03-2017/0111-4 od 13.04.2017. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar.

FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.