Obavještenje o žalbi (04-05-657/17)

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         da je 03.07.2017. godine pod brojem 04-05-657/17 primila žalbu M.H. na rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.05.2017.

godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar.

FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.