Opšta rasprava (o Revidovanom nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Revidovanom nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno da će FERK obavljati i poslove ...

Opširnije...

Opšta rasprava („GRID BH“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 23.06.2014. godine pod brojem 06-03-522/15/14 primila od „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Mujada“, na Prusačkoj rijeci, opština Donji Vakuf, instalisane snage 1.281 kW i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Opšta rasprava („EKO-SAN“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-580-13/22/14 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 19.11.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 16.07.2014. godine primio od „EKO-SAN“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „O.Š. Meša Selimović“, Grad Sarajevo, instalisane snage 23 kW AC (25 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrt pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije )

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije. Ovim Zakonom, kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ...

Opširnije...

Obavještenje o javnoj licitaciji za prodaju vozila

Na osnovu Odluke broj 08-08-283-17/14 donesene na nastavku 19/14 internog sastanka održanog u Mostaru dana 22.10.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, objavljuje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila prikupljanjem pisanih ponuda     

  1. Predmet prodaje:

Predmet javne licitacije je prodaja motornog vozila marke Opel, model Corsa, sa sljedećim karakteristikama: motor 1,4 litra, benzin, 16 ventila, 66 kW, broj karoserije: WOLOXCF6866019057, broj motora: Z14XEP19FV6845, prva registracija 14.11.2005. godine, registrovan do 14.11.2015. godine, pređeno kilometara 81600, klima ...

Opširnije...