Česta pitanja
  1. Koje su potrebne dozvole za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana i koja je potrebna dokumentacija za dobivanje istih, a ishoduje se u Regulatornoj komisiji za električnu energiju Federacije Bosne i Hercegovine?

Odgovor:

Zakonom o električnoj energiji („Službene novine F BiH“, broj 41/02, 24/05, 38/05 i 83/11) je propisano tko se i pod kojim uvijetima može baviti djelatnošću proizvodnje električne energije.

Regulatorna komisija za električnu energiji u Federaciji BiH-FERK je donijela Pravilnik za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine F BiH” broj 29/05). Isti se može pronaći na ovoj web stranici u odijeljku Pravilnici.

Ovim Pravilnikom su propisani svi postupci po pitanjima izdavanja prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta i dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz nadležnosti FERK-a. Investitor odnosno njegov ovlašteni zastupnik su obvezni prije izgradnje proizvodnog objekta (u ovom slučaju solarne fotonaponske elektrane) odnosno podnošenja zahtjeva za izdavanje Prethodne dozvole za izgradnju pored ostalog (riječ je o gospodarskom subjektu, jer u članku 6. Zakonom o električnoj energiji propisuje da jednu ili više elektroprivrednih djelatnosti obavljaju gospodarska društva, koja se osnivaju sukladno Zakonu o gospodarskim društvima („Službene novine F BiH“, broj 23/99, 45/00, 02/02 i 06/02) uz uvijet da dobiju dobiju dozvolu utvrđene predmetnim zakonom) poduzeti sljedeće korake:

-          registrirati djelatnost „proizvodnja električne energije“ kod nadležnog suda u FBiH, pribaviti okolinsku dozvolu ili mišljene o neizdavanju iste od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša po pitanju izgradnje solarne fotonaponske elektrane,

-          izraditi elaborat tehničko-ekonomske opravdanosti izgradnje solarne fotonaponske elektrane u kojem će se detaljno analizirati uvijeti i opravdanost izgradnje iste, opis primjenjene tehnologije, izbor opreme, opis lokacije (ozračenost, geografska položaj i sl.), analiza uvijeta za izgradnju, vrijednost investicionih ulaganja, dinamika plana izgradnje i sl.,

-          pribaviti suglasnosti od nadležnih institucija (urbanističku suglasnost, prethodnu elektroenergetska suglasnost od nadležne elektroprivrede, građevinsku dozvolu i dr.),

-          izraditi investiciono-tehničku dokumentaciju (glavni projekat) i izvršiti reviziju istog, riješiti imovinsko-pravne odnose vezane za nekretnine (za predmetnu lokaciju ili predmetni objekat).

Nakon što potencijalni investitor, podnese u sklopu zahtjeva za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane svu traženu dokumentaciju prema Pravilniku za izdavanje dozvola – licenci 

i uplati jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva, postupajući po inernim aktima FERK-a izdaje se Prethodna dozvolu za izgradnju solarne fotonaponske elektrane. Procedura ispred FERK-a (nakon što se utvrdi da je zahtjev kompletan tj. dostavljena sva tražena dokumentacija u sklopu zahtjeva) traje cca. od 2-3 mjeseca. Investitor, odnosno podnositelj zahtjeva tek nakon izdavanja Prethodne dozvole za izgradnju fotonaponske solarne elektrane (krovne izvedbe, slobodnostojeće na određenoj lokaciji i sl.) stiče pravo da može izgraditi solarnu fotonaponsku elektranu.

 

Nakon izgradnje fotonaponske solarne elektrane te izvršenog tehničkog prijema od strane nadležnog organa koji je izdao građevinsku dozvolu izdaje i uporabnu dozvolu.

Nakon dobivanja uporabne dozvole za solarnu fotonaponsku elektranu od strane nadležnoih institucija, FERK-u se na osnovu Pravilnika za izdavanje dozvola – licence podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije za gospodarski subjekat koji je izgradio solarnu fotonaposnku elektranu i koji izdavanjem iste stiče status kvalificiranog proizvođača.

Priključak na distributivnu mrežu

Pitanje priključka i troškova priključenja na distributivnu mrežu propisano je Općim uvjetima za isporuku električne energije i Pravilnikom o priključcima nadležnog javnog elektroprivrednog poduzeća. Predmetni akti su Vam dostupni na web stranici JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo (www.elektroprivreda.ba) ili JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (www.ephzhb.ba).

Poticajna cijena

Vlada Federacije BiH donijela Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“ broj 36/10), Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/11) i Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj 88/11). Predmetnim uredbama je pored ostalog propisano da se postrojenja OIEiK grade u skladu sa Zakonom o električnoj energiji, važećim zakonima kojima se regulira prostorno planiranje, građenje i zaštita okoliša i korištenje prirodnih resursa, važećim zakonima o poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu, zakonima o koncesiji, predmetnom Uredbom kao i na osnovu tehničkih i drugih propisa koji uređuju oblast građenja. U članku 38. Uredbe stoji da je za izgradnju postrojenja OIEiK potrebna energetska suglasnost nadležnog Ministarstva, koja se izdaje nakon upisa u Registar projekata OIEiK – projekti u izgradnji.

Godišnji limiti

Vezano za godišnji limit u proizvodnji električne energije za 2012. godinu iz OIEiK , Vlada FBiH usvojila 7.3.2012. Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i utvrdila Kriterije za korištenje fonda za poticanje obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK) u 2012. godini. Kriteriji će biti primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i donošenja podzakonskih akata. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, putem web stranice, javnosti učini dostupnim Kriterije za korištenje sredstava, Registar OIEiK-a i pregled izdatih energetskih suglasnosti. Ova dokumenta bit će ažurirana svakog prvog i petnaestog u mjesecu.

Sva pitanja vezana za naprijed navedeno i tumačenje istih je u nadležnosti Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH (www.fmeri.gov.ba)

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe