Česta pitanja

1. Šta je otvaranje tržišta električne energije?

Od 1. januara 2015. godine, svaki će kupac imati pravo izabrati svoga snabdjevača električnom energijom. To znači, da će imati mogućnost odlučiti od kojeg će snabdjevača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za snabdijevanje koja mu najbolje odgovara.

Jednostavnim rječnikom rečeno, to se zove „otvaranje tržišta električne energije“.

 

2. Šta se podrazumijeva pod javnim snabdjevačem i ko su oni?

Javni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu snabdijevati kvalifikovanog kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije, na način i pod uslovima koje propisuje FERK.

Javni snabdjevač ima obavezu pružati univerzalnu uslugu snabdijevanja svim kupcima električne energije iz kategorije potrošnje: domaćinstvo, mala preduzeća i komercijalni kupci.

Javne snabdjevače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH, a to su: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom geografskom području.

 

 

3. Šta je univerzalna usluga i ko ima pravo na istu?

Univerzalna usluga je dio javne usluge kojom se garantuje priključak i snabdijevanje po razumnim, jednostavno i lako usporedivim i transparentnim cijenama. Na nju imaju pravo krajnji kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci.

 

4. Ko su snabdjevači električnom energijom na području BiH i kako ih mogu kontaktirati?

Snabdjevači električnom energijom na području BiH su pravna lica koja posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja kupaca električnom energijom, izdatu od nadležnog regulatornog organa (Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Bosni i Hercegovini - DERK, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - RERS).

Kontakte svih snabdjevača na području BiH možete pronaći ovdje.

 

5. Šta je Operator distributivnog sistema (ODS)?

Operator distributivnog sistema (ODS) je pravno lice koje posjeduje licencu - dozvolu za djelatnost distribucije i nadležno je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvoj elektrodistributivne mreže i priključivanje novih kupaca i proizvođača.

 

6. Šta su tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema (distributivna mrežarina) i koju uslugu kupac plaća kroz te tarifne stavove?

Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema (distributivna mrežarina) su tarife koje se primjenjuju za obračun i fakturisanje usluge korištenja distributivne i prenosne mreže kvalifikovanim kupcima čiji su objekti priključeni na distributivnu mrežu radi nadoknade troškova korištenja distributivne mreže i prenosne mreže.

Troškovi korištenja distributivne mreže se sastoje od troškova distribucije i troška distributivnih gubitaka.

Troškovi korištenja prenosne mreže se sastoje od: troškova prenosa, troškova prenosnih gubitaka, troškova rada nezavisnog operatora sistema, troškova usluga sekundarne i tercijarne regulacije i prekomjerno preuzete reaktivne električne energije.

 

7. Šta se podrazumijeva pod rezervnim snabdjevačem i ko ima pravo na njegovu uslugu?

Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu kvalifikovanog kupca snabdijevati električnom energijom kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom i to u slučaju:

 • stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao,
 • prestanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ga je do tada snabdijevao i
 • kada kupac ne nađe novog snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugovora o snabdijevanju sa postojećim snabdjevačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršavanja obaveza plaćanja isporučene električne energije.

Rezervni snabdjevači, imenovani odlukom Vlade Federacije BiH su dva elektroprivredna preduzeća: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom području djelovanja i imaju obavezu snabdijevati kvalifikovanog kupca na period ne duže od 60 dana.

Pravo na uslugu snabdijevanja od rezervnog snabdjevača od 01.01.2015. godine imaju svi kvalifikovani kupci koji nemaju pravo na univerzalnu uslugu.

 

8. Kako ugovaram snabdijevanje električnom energijom i sa kim?

 • Kupci koji imaju pravo na univerzalnu uslugu, tj. domaćinstvo, mala preduzeća i komercijalni kupci, a izabrali su se snabdijevati u okviru univerzalne usluge zaključuju, sa javnim snabdjevačem jedan ugovor o snabdijevanju električnom energijom u kojem je regulisano i korištenje distributivne mreže.
 • Kupac koji se snabdijeva od snabdjevača kojeg je slobodno izabrao na tržištu, zaključuje prema svome izboru jedan ili dva ugovora, te može izabrati:
  • da zaključi jedan ugovor sa izabranim snabdjevačem kojim će regulisati i korištenje distributivne mreže ili
  • da zaključi dva ugovora, i to sa Operatorom distributivnog sistema - ugovor o korištenju distributivne mreže, a sa izabranim snabdjevačem - ugovor o snabdijevanju električnom energijom.

Zavisno od toga koliko kupac izabere da zaključi ugovora, toliko dobija i računa.

 

9. Mogu li nakon 1. januara 2015. godine, kao kupac iz kategorije kupaca domaćinstva na geografskom području Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo odabrati snabdijevati se od Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar i pod kojim uslovima (i obratno)?

Svaki kupac, bez obzira da li je iz kategorije domaćinstvo ili neke druge kategorije, može zatražiti prelazak od jednog elektroprivrednog preduzeća, tj. postojećeg snabdjevača, drugom elektroprivrednom preduzeću, tj. novom snabdjevaču, ali po tržišnoj cijeni koju novi snabdjevač ponudi.

Ukoliko se kupac iz kategorije domaćinstvo ne odluči za snabdjevača na tržištu, nego za javnog snabdjevača (univerzalna usluga), tada ga može snabdijevati samo onaj javni snabdjevač na čijem geografskom području se nalazi i to po cijeni usluge javnog snabdijevanja.

 

10. Mogu li kao kvalifikovani kupac nakon 1. januara 2015. godine ostati kupac Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar) i pod kojim uslovima?

Svi kvalifikovani kupci nakon 1. januara 2015. godine mogu se snabdijevati kod svojih dotadašnjih elektroprivrednih preduzeća, i to :

 • kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci imaju pravo na univerzalno snabdijevanje po cijeni usluge javnog snabdjevača na koju daje saglasnost ili je utvrđuje FERK,
 • ostali kupci imaju pravo na snabdijevanje po tržišno formiranoj i ugovorenoj cijeni.

 

11. Ukoliko se kao kupac električne energije odlučim na promjenu snabdjevača električnom energijom, kako započinjem taj proces? Kome se prvo javljam?

Kvalifikovani kupac, koji namjerava promijeniti snabdjevača, obavezan je, novom snabdjevaču od koga se želi snabdijevati podnijeti zahtjev u pisanom obliku, na obrascu propisanom od strane snabdjevača.

 

12. Koliko traje postupak promjene snabdjevača?

Kvalifikovani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti snabdjevača.

 

13. Kome plaćam električnu energiju za vrijeme trajanja postupka promjene snabdjevača?

Dok traje postupak promjene snabdjevača, kupac plaća električnu energiju postojećem snabdjevaču sve do trenutka kada Operator distributivnog sistema ne izvrši očitanje brojila. Očitani kilovatsati (kWh) na brojilu su krajnje stanje za obračun postojećem snabdjevaču, a početno stanje za obračun novom snabdjevaču.

 

14. Mogu li se snabdijevati električnom energijom kod više tržišnih snabdjevača?

Kvalifikovani kupac ima pravo istovremeno zaključiti ugovore sa više snabdjevača, ukoliko postoji mogućnost utvrđivanja obračunskih veličina, što potvrđuju Operator distributivnog sistema (ODS)/Nezavisni operator sistema Bosne i Hercegovine (NOSBiH) i balansno odgovorna strana (BOS).

 

15. Ako se kao kupac iz kategorije kupaca domaćinstva odlučim, nakon 1. januara 2015. godine, odabrati novog snabdjevača, šta sve plaćam snabdjevaču?

 • Ukoliko kupac iz kategorije domaćinstvo sa novim snabdjevačem zaključi ugovor o snabdijevanju električnom energijom kojim reguliše i korištenje distributivne mreže, u tom slučaju kupac na svoju adresu dobija jedan račun u koji su uključeni: nabavka električne energije, usluga snabdijevanja, korištenje distributivne mreže, naknada za obnovljive izvore energije i pripadajući PDV.
 • Ukoliko kupac iz kategorije domaćinstvo zaključi dva ugovora: ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa novim snabdjevačem i ugovor o korištenju distributivne mreže sa operatorom distributivne mreže na čiju distributivnu mrežu je priključen, u tom slučaju kupac dobija dva računa: jedan od novog snabdjevača za isporučenu električnu energiju, a drugi od Operatora distributivnog sistema za korištenje distributivne mreže. Na računu novog snabdjevača kupac će plaćati nabavljenu električnu energiju, uslugu snabdijevanja, naknadu za obnovljive izvore i pripadajući PDV. Na računu za operatora distributivnog sistema kupac će plaćati korištenje distributivne mreže i pripadajući PDV.

 

16. Da li će se nakon 1. januara 2015. godine zadržati „jeftina i skupa“ tarifa tokom dana, odnosno „ljetna i zimska“ tarifa tokom godine, drugim riječima, da li će se nakon 1. januara 2015. godine zadržati dnevno i sezonsko diferenciranje tarifnih stavova?

U dijelu cijene koja se odnosi na distributivnu mrežarinu tarifni dizajn se neće mijenjati tj. zadržava se sezonsko i dnevno diferenciranje. Pregled važećih tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema, bit će dostupan na internetskim stranicama FERK-a i ODS-a.

Za druge stavke cijene električne energije, koje se odnose na električnu energiju i uslugu snabdjevača, to se ne može reći. Svaki snabdjevač zadržava pravo dizajna tarife, u onom dijelu cijene koji je „u njegovoj nadležnosti“, prema svojim potrebama i planovima.

 

17. Da li je promjena snabdjevača konačna, tj. mogu li se vratiti prethodnom snabdjevaču ili preći nekom opet novom snabdjevaču, ako nisam zadovoljan sa odabranim? Koliko puta tokom godine se može mijenjati snabdjevač?

Promjena snabdjevača nije konačna, niti postoji ograničenje koliko puta tokom godine se može mijenjati snabdjevača. Postupak promjene snabdjevača, prilikom svake promjene provodi se iz početka, sa svim propisanim koracima postupka promjene snabdjevača.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe