Javne rasprave

Na osnovu Odluke broj 06-03-721-10/53/17 donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 24.10.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 09.08.2017. godine primio od ENERGY TRADE d.o.o. Usora Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije, u postupku prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-963/53/12 od 26.07.2017. godine sa „IVEX“ d.o.o.

Usora kao postojećeg imaoca dozvole na ENERGY TRADE d.o.o. Usora, u solarnoj fotonaponskoj elektrani „IVEX“, na krovu poslovnog objekta „IVEX“ d.o.o. Usora, naselje Žabljak, opština Usora, instalisane snage 25,00 kW AC (30,00 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 31,977 MWh i u solarnoj fotonaponskoj elektrani „IVEX 2“, na krovu dva postojeća objekta, naselje Žabljak, opština Usora, instalisane snage 125,00 kW AC (149,76 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 164,84 MWh, pod brojem 06-03-721/53/17, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 20. i članom 21. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 2/17). Postupajući po članu 12. Pravilnika za izdavanje dozvola, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun, te je u skladu sa članom 16. ovog pravilnika usvojio nacrt dozvole, pri čemu je imao u vidu da je ENERGY TRADE d.o.o. Usora postojeći imalac dozvole, te da je u cilju efikasnosti i ekonomičnosti postupaka pred FERK-om, potrebno na osnovu člana 40. stava (2) Pravilnika za izdavanje dozvola na vlastitu inicijativu FERK-a izvršiti izmjene i dopune Dozvole za rad – licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-608/46/13, koju je FERK izdao 30.09.2013. godine imaocu dozvole ENERGY TRADE d.o.o. Usora. Cilj ovakvog postupanja FERK-a je jednom dozvolom regulisati proizvodnu djelatnost jednog imaoca dozvole u svim objektima kojima raspolaže, što pridonosi pravnoj sigurnosti i zaštiti opšteg javnog interesa, ali cilj je i izvršiti ostale potrebne izmjene i dopune Dozvole za rad – licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-608/46/13 od 30.09.2013. godine, budući da je u periodu nakon izdavanja te dozvole došlo do promjene podzakonskih akata i FERK-ovih pravila i propisa.

Zainteresovana lica imaju mogućnost dostaviti svoje pisane komentare, na Nacrt dozvole za rad za proizvodnju električne energije za ENERGY TRADE d.o.o. Usora, FERK-u od dana objavljivanja ovog obavještenja do 03.11.2017. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

Lica koja imaju direktan interes učestvovati u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes različit od opšteg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za  sticanje statusa umješača od dana objavljivanja ovog obavještenja do 03.11.2017. godine do 12:00 sati, poštom na adresu Blajburških žrtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ukoliko FERK odobri status umješača, održava se formalna rasprava na kojoj mogu učestvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umješači, a prisustvo javnosti je dobrodošlo.

Tekst Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije možete dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu, Blajburških žrtava br. 33 u Mostaru ili na internet stranici FERK-a www.ferk.ba

NACRTI DOZVOLA

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe