Obavještenja za javnost

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK na današnjoj redovnoj sjednici dala je saglasnost na prijedlog cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar. Prijedlog

cijene je da se cijene za sve kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge zadrži na istom nivou. Analizom dostavljenog prijedloga utvrđeno je da je prijedlog cijena ovog javnog elektroprivrednog preduzeća u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge u Federaciji BiH, te se dala saglasnost na isti.  

Prijedlog koji je uputilo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo nije dobio saglasnost FERK-a, te je FERK donio odluku  da će i za korisnike univerzalne usluge ovog elektroprivrednog preduzeća cijene ostati iste.

Razlozi zbog kojih FERK nije dao saglasnost na Prijedlog cijena usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su sljedeći:

Javni snabdjevač je u obavezi dostaviti prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača koji uključuje cijene nabavke električne energije, cijenu usluge snabdijevanja javnog snabdjevača i cijenu usluge korištenja prenosne/distributivne mreže. Prijedlog cijene JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sadrži samo cijene nabavke električne energije i cijenu usluge snabdijevanja javnog snabdjevača (tarifni stavovi za snabdijevanje), dok isti ne sadrže cijene usluge korištenja prenosne/distributivne mreže.

Dalje, u dostavljenom prijedlogu tarifnih stavova za snabdijevanje, u tarifi aktivne energije V tarifne grupe vrijednost srednjeg tarifnog stava nije utvrđen kao iznos 0,8 od višeg tarifnog stava ili 1,6 od nižeg tarifnog stava II tarifne grupe kategorije ostala potrošnja, odnosno kupaca koji posjeduju dvotarifno brojilo s uklopnim satom ili nekim drugim uređajem za upravljanje tarifom.

U prijedlogu tarifnih stavova za snabdijevanje, tarifni stavovi za I tarifnu grupu kategorije ostala potrošnja nisu načinjeni u skladu sa Metodologijom prema kojoj je javni snabdjevač obavezan voditi računa o izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za kupce u okviru univerzalne usluge. Za ovu tarifnu grupu su predložene nagle promjene tarifa po obračunskim elementima obračunska snaga i aktivna energija.

Tablica: Prijedlog tarifnih stavova za snabdijevanje, tarifni stavovi za I tarifnu grupu kategorije ostala potrošnja

U Odluci o utvrđivanju prijedloga cijena usluge javnog snabdjevača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za pružanje univerzalne usluge iz grupa III i IV kategorije ostala potrošnja su izostavljeni vjerski objekti i kuhinje humanitarnih organizacija, te nije navedena odredba da je omjer većih i manjih dnevnih tarifnih stavova 2:1 po tarifnom elementu aktivna električna energija, što nije u skladu  sa Metodologijom po kojoj se cijene električne energije javnog snabdjevača po obračunskim elementima mogu diferencirati ovisno o dobu dana i/ili sezoni, u skladu sa dizajnom tarifnih stavova za korištenje distributivnog sistema.

U dodatnim informacijama vezano za prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za pružanje univerzalne usluge dostavljena je tabela sa energijom po kategorijama i grupama potrošnje koje će javni snabdjevač „realno“ opskrbljivati u okviru univerzalne usluge u 2018. godini. Na osnovu ulaznih podataka o planiranom broju mjernih mjesta, planiranoj fakturisanoj snazi, planu potrošnje prekomjerno preuzete reaktivne energije za snabdijevanje u okviru univerzalne usluge u 2018. godini, proizlazi da izračun ulazne prosječne cijene energije od 78,88 KM/MWh nije tačno utvrđen, obzirom da je udio električne energije kupaca iz kategorije ostala potrošnja koji se planiraju snabdijevati u okviru univerzalne usluge 21,88% u odnosu na ukupnu planiranu potrošnju tih kupaca za 2018. godinu.

FERK je cijenu utvrdio na osnovu Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema ovog javnog preduzeća i podlogama korištenim za izračun cijena ovog javnog snabdjevača za 2017. godinu.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe