Obavještenja za javnost

Na osnovu Pravilnika o radu (prečišćeni tekst) broj 05-08-104-02/17 od 10.04.2017. godine, broj 05-08-119-18/18 od 08.11.2018. godine i broj 08-08-127-05/18 od 27.11.2018. godine, te Odluke broj 08-08-141-16/18  donesene na nastavku 21/18 internog sastanka održanog u Mostaru 19.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S
o upražnjenim radnim mjestima

 1. PRAVNI SARADNIK ZA ZAŠTITU UČESNIKA NA ENERGETSKOM TRŽIŠTU, u Sektoru za pravne poslove – na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Vodi računa o usklađenosti opštih i pojedinačnih akata FERK-a, koji se odnose na zaštitu učesnika na energetskom tržištu sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH i pravilima i propisima FERK-a. Obrađuje i analizira prigovore kupaca i druge podneske upućene FERK-u. Pruža savjetodavnu podršku radnicima FERK-a iz djelokruga rada FERK-a, po nalogu rukovodioca Sektora za pravne poslove. Izrađuje nacrte, prijedloge i radne materijale opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na zaštitu učesnika na energetskom tržištu.  Izrađuje izvještaje po nalogu rukovodioca Sektora za pravne poslove. Daje rukovodiocu Sektora za pravne poslove mišljenja o opštim aspektima zakonodavstva u Federaciji BiH koji mogu imati vezu sa organizacijom i djelatnošću FERK-a. Vodi računa o usklađenosti postupaka FERK-a sa zakonom i pravilima i propisima FERK-a i da su isti u potpunosti transparentni. Prati razvoj pravnih propisa i međunarodni regulatorni pravni razvoj. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora za pravne poslove. Obrađuje i analizira izvještaje imaoca dozvole.

Posebni uslovi:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII stepen stručne spreme - pravni fakultet,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost efikasnog rješavanja problema,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanje rada na kompjuteru,
 • znanje engleskog jezika.

 1. PRAVNI SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE, u Sektoru za pravne poslove – na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Vodi računa o usklađenosti opštih i pojedinačnih akata FERK-a koji se odnose na opšte poslove FERK-a, kao i na poslove iz oblasti javne nabavke, sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH, i pravilima i propisima FERK-a. Izrađuje analize važećih ili predloženih zakonskih i podzakonskih akata, analize propisa drugih organa, kao i druge analize vezane za rad i nadležnosti FERK-a i daje preporuke. Učestvuje u izradi tužbi i odgovora na tužbe vezane za opšte poslove FERK-a, kao i odgovora po pravnim lijekovima iz oblasti javne nabavke. Pruža savjetodavnu podršku članovima i radnicima FERK-a iz djelokruga rada FERK-a, po nalogu rukovodioca Sektora za pravne poslove. Izrađuje nacrte, prijedloge i radne materijale opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na opšte poslove FERK-a. Izrađuje nacrte, prijedloge i radne materijale opštih i pojedinačnih akata, kao i ugovora, iz oblasti javne nabavke. Radi na razvijanju internih procedura FERK-a i priprema radne materijale vezane za isto, kao i njihova tumačenja. Izrađuje izvještaje po nalogu rukovodioca Sektora za pravne poslove. Daje rukovodiocu Sektora za pravne poslove mišljenja o opštim aspektima zakonodavstva u Federaciji BiH koji mogu imati vezu sa organizacijom i djelatnošću FERK-a. Vodi računa o usklađenosti postupaka FERK-a sa zakonom i pravilima i propisima FERK-a i da su isti u potpunosti transparentni. Prati razvoj pravnih propisa i međunarodni regulatorni pravni razvoj. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora za pravne poslove.

            Posebni uslovi:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII stepen stručne spreme - pravni fakultet,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima, uključujući iskustvo u normativno-pravnim poslovima,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost efikasnog rješavanja problema,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanje rada na kompjuteru,
 • znanje engleskog jezika.

 1. STRUČNJAK ZA PROIZVODNU DJELATNOST, u Sektoru za tehničke poslove i licence - na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Priprema osnove za izradu kriterijuma i uslova za izdavanje dozvola za rad za  obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije i izdavanje dozvole za rad za operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Priprema podloge za izradu kriterija i uslova za izdavanje statusa nezavisnog proizvođača, kvalifikovanog proizvođača i mikro-proizvođača OIE. Razmatra i analizira zahtjeve za dozvole za rad za proizvodnju električne energije, dozvolu za rad operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, nezavisne proizvođače, kvalifikovane proizvođače i mikro-proizvođače OIE i rad istih. Razmatra i analizira zahtjeve za izdavanje prethodne saglasnosti za izgradnju direktnog dalekovoda. Određuje kakva istraživanja i koje radnje je potrebno preduzeti za analiziranje podnesenih zahtjeva i davati smjernice za prikupljanje istih od podnosioca zahtjeva. Formuliše preporuke i savjetuje prilikom izdavanja dozvola za rad za proizvodnju električne energije, dozvole za rad za operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, statusa kvalifikovanog proizvođača i statusa mikro-proizvođača OIE. Pomaže u pripremanju odluka kojima se odobravaju ili ne odobravaju dozvole za rad, status kvalifikovanog proizvođača i status mikro-proizvođača OIE. Prati rokove važenja i poštivanja uslova dozvola za rad za proizvodnju električne energije, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, statusa kvalifikovanog proizvođača i statusa mikro-proizvođača OIE od strane imaoca dozvola. Održava i nadgleda baze podataka dozvola za proizvodnju električne energije, nezavisnih proizvođača, kvalifikovanih proizvođača i mikro-proizvođača OIE. Predlaže dopunu i poboljšanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije i operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Predlaže dopunu i izmjenu kriterija za davanje statusa kvalifikovanog proizvođača i mikro-proizvođača OIE. Učestvuje u tehničkim raspravama i žalbenim postupcima vezanim za djelatnost proizvodnje električne energije, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, kvalifikovanog proizvođača i mikro-proizvođača OIE, asistira u pripremi rukovodioca Sektora za tehničke poslove i licence, imenovanom voditelju iz reda radnika i članovima FERK-a za tehničke rasprave i tehničke odluke. Učestvuje ili pomaže u pripremama materijala za opšte rasprave rukovodiocu Sektora za tehničke poslove i licence, imenovanom voditelju iz reda radnika i članovima FERK-a. Vodi javne rasprave u vezi sa pitanjima izdavanja dozvola za rad za proizvodnju električne energije, operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i mikro-proizvođača OIE. Izrađuje izvještaje sa javnih rasprava i daje preporuke za dalje postupanje po navedenom predmetu. Analizira prijedloge po pitanju distributivne mreže sa proizvodno – tehničke tačke gledišta. Obezbjeđuje tehničku pomoć i savjete po pitanju zahtjeva i izvještaja od ODS-a sa proizvodno - tehničke tačke gledišta. Učestvuje u analizi planova razvoja proizvodnih kapaciteta i pomaže kod izrade izvještaja. Učestvuje u analizi planova razvoja postrojenja OIEiEK i pomaže kod izrade izvještaja. Prati i analizira međunarodne informacije o licenciranju preduzeća u drugim relevantnim tehničkim pitanjima. Priprema izvještaje za Sektor za tehničke poslove i licence bazirane na analizama, kao i učestvuje u izradi izvještaja o radu FERK-a. Učestvuje timski i samostalno u provođenju regulatornog nadgledanja imaoca dozvola za rad. Učestvuje u prethodnim konsultacijama potencijalnih podnosioca zahtjeva. Učestvuje kod izrade metodologije o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, utvrđivanja referentne cijene električne energije za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Asistira kod izrade metodologije za utvrđivanje naknade, rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu i učestvuje u predlaganju naknade za priključak na distributivnu mrežu. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora za tehničke poslove i licence.

            Posebni uslovi:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII stepen stručne spreme - elektrotehnički fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost efikasnog rješavanja problema,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanje rada na kompjuteru,
 • znanje engleskog jezika.

 1. STRUČNJAK ZA ZAŠTITU UČESNIKA NA ENERGETSKOM TRŽIŠTU, u Sektoru za tehničke poslove i licence - na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Odgovoran je da štiti prava kupaca vezana za primjenu opštih uslova za isporuku električne energije, za zaštitu zdravlja i bezbjednosti. Vodi godišnji tabelarni pregled primljenih žalbi/prigovora i vodi računa o rokovima. Vrši analizu primljenih predmeta i radi godišnji pregled kao dio godišnjeg izvještaja o radu FERK-a, koji se tiče zaštite kupaca. Kroz vođenje postupaka žalbi kupaca nadzire rad i primjenu postojećih propisa od strane elektroprivrednih društava. Učestvuje u nadzoru imaoca dozvola za rad. Predlaže poboljšanja kvaliteta usluga kroz učestvovanje u procedurama donošenja akata FERK-a. Analizira sve žalbe kupaca i predlaže adekvatan proces rješavanja. Učestvuje ili pomaže u pripremi rukovodioca Sektora za tehničke poslove i licence, radnika i članova FERK-a za tehničke rasprave i tehničke odluke. Učestvuje ili pomaže u pripremi rukovodiocu Sektora za tehničke poslove i licence, radnika i članova FERK-a za opšte rasprave i odluke u vezi sa njima. Asistira rukovodiocu Sektora za tehničke poslove i licence u izradi podzakonskih akata iz nadležnosti FERK-a, kojima je sektor nosilac aktivnosti. Učestvuje u radu radnih grupa za izradu podzakonskih akata iz nadležnosti FERK-a. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora za tehničke poslove i licence.

            Posebni uslovi:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII stepen stručne spreme - elektrotehnički fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanja rada na kompjuteru,
 • znanje engleskog jezika.

 1. STRUČNJAK ZA DISTRIBUTIVNU DJELATNOST, u Sektoru za tarife i tržište - na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Odgovara za razvoj tarifne metodologije za troškove distributivnih preduzeća u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i u skladu sa metodologijom DERK-a. Odgovara za izradu dizajna cijena/tarifa za korisnike distributivnog sistema. Analizira i verificira troškove distribucije uključene u zahtjev za odobravanje tarifa za korisnike distributivne mreže da bi osigurali da su tarife za koje je traženo odobrenje usaglašene sa propisanom metodologijom FERK-a. Izrađuje analitičke izvještaje prilikom donošenja odluka FERK-a u tarifnom postupku za distributivna preduzeća. Analizira potrebe i prirodu dodatnih informacija koje se pribavljaju od regulisanih kompanija u proceduri odobravanja cijena/tarifa. Kreira analitičke podrške odlukama FERK-a vezano za tarife distributivnih preduzeća. Analizira dostavljene izvještaje imaoca FERK-ovih dozvola sa aspekta cijena/tarifa. Učestvuje u određivanju troškova i dizajnu cijena/tarifa drugih energenata. Prati tarifne metodologije i cijene/tarife u drugim zemljama. Učestvuje u izradi pravila za utvrđivanje naknade za priključenje kupaca na distributivnu mrežu, kao i u utvrđivanju iste. Analizira trendove opterećenja i potrošnje krajnjih kupaca i korisnika sistema, te prati aktivnosti distributivnih preduzeća na izradi opterećenja i potrošnje. Prati podatke operatora prenosnog i distributivnog sistema u vezi sa sigurnošću snabdijevanja i optimalnim korištenjem elektroenergetskog sistema. Učestvuje u pripremi tehničkih podloga za definisanje standarda kvaliteta usluge za distribuciju i snabdijevanje. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora za tarife i tržište.

      Posebni uslovi:    

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII stepen stručne spreme - elektrotehnički fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanja rada na kompjuteru,
 • znanje engleskog jezika.

 1. VOZAČ-LOGISTIČAR, u Sektoru zajedničkih poslova - na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Vozi članove i radnike FERK-a po potrebi. Odgovara za održavanje automobila FERK-a. Vodi evidenciju o korištenju automobila FERK-a, pređenoj kilometraži i potrošnji goriva. Isporučuje i preuzima poštu i pakete prema potrebi. Asistira u nabavci materijala i opreme za potrebe FERK-a. Nadgleda prilaz, prostorije i parking FERK-a. Obavlja sitne popravke u kancelarijskim prostorijama FERK-a. Kopira i arhivira dokumentaciju prema potrebi. Asistira i na drugim poslovima ukoliko mu vrijeme dozvoli. Po potrebi obavlja i ostale poslove po nalogu rukovodioca Sektora zajedničkih poslova.

            Posebni uslovi:

 • srednje obrazovanje, odnosno IV stepen stručne spreme, srednja škola,
 • važeća vozačka dozvola „B“ kategorije,
 • najmanje tri godine vozačkog iskustva,
 • taktičnost i dobre organizacione sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poželjno znanje engleskog jezika.

 1. INFORMATIČAR, u Sektoru zajedničkih poslova - na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Organizuje i održava interne obuke iz softverskih paketa instalisanih u FERK-u za sve radnike FERK-a. Učestvuje u instalisanju softverskih i hardverskih rješenja u saradnji sa stručnjakom za informatiku. Redovno prati i proučava razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija, kancelarijskih alata i usvaja ih radi prenošenja radnicima FERK-a kroz interne obuke. Ažurira podatke na internet i intranet stranici FERK-a. Učestvuje na poslovima održavanja hardverskih i softverskih informacionih sistema FERK-a, kao i održavanju informacione i telekomunikacione mreže FERK-a. Kreira poslovna pisma i druge akte sa memorandumom FERK-a. U saradnji sa stručnjakom za informatiku priprema prijedloge baza podataka FERK-a iz nadležnosti FERK-a. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu članova FERK-a.

           Posebni uslovi:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII stepen stručne spreme – informatički, računarski, elektrotehnički ili mašinski fakultet,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • dobre administrativne i organizacione sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • znanje engleskog jezika.

 1. SPREMAČICA/KAFE KUHARICA, u Sektoru zajedničkih poslova - na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac

Odgovorna za održavanje, urednost i higijenu poslovnog prostora FERK-a. Svakodnevno obavlja poslove čišćenja, spremanja i održavanja poslovnog prostora FERK-a. Priprema i poslužuje tople i hladne napitke. Vodi evidenciju utroška sredstava rada i blagovremeno predlaže narudžbu istih. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora zajedničkih poslova.

      Posebni uslovi:

 • srednje obrazovanje, odnosno IV stepen stručne spreme, srednja škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • taktičnost i dobre organizacione sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvatanje organizacionih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova.

Pored posebnih uslova navedenih za upražnjeno radno mjesto, svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa:

 • državljanstvo BiH,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova,
 • da mu ne traje bezbjedonosna mjera zabrane obavljanja poziva, dužnosti ili djelatnosti, koja je nespojiva sa obavljanjem poslova u FERK-u. 

            Prijave kandidata trebaju sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu za javni oglas, kandidat treba dostaviti sljedeće dokumente:

 1. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa,
 2. diplomu/svjedočanstvo,
 3. dokaz o radnom iskustvu,
 4. ostale dokumente kojima dokazuje ispunjavanje traženih uslova.

Svi dokumenti koji se prilažu dostavljaju se u fotokopiji.

Prijavu na javni oglas zajedno sa dokumentima zainteresovani kandidati mogu dostaviti na adresu:

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – FERK
Kneza Domagoja 12A
88000 Mostar

Tim za izbor će na osnovu podnesenih prijava i ispunjavanja potrebnih uslova za obavljanje poslova sastaviti listu za uži izbor najboljih kandidata. Svi kandidati sa uže liste pozivaju se na razgovor.

Prijave kandidata koji nisu ušli u uži izbor neće biti uzete u razmatranje u daljem procesu zapošljavanja i podnosioci o tome neće biti posebno obaviješteni.

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje da ne postoje zdravstvene smetnje za obavljanje poslova (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje nadležnog organa da mu ne traje izrečena bezbjedonosna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti, koja je nespojiva sa obavljanjem poslova u FERK-u (ne starije od tri mjeseca), kao i originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su priloženi kao prilog na javni oglas.

 

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je do 15.01.2019. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe