Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIV redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20.

Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIV redovnu sjednicu u 2017. godini, u utorak, 29.08.2017. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XIV redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XIII redovne sjednice FERK-a održane 26.07.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • „BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo;
  • „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosioca zahtjeva:
  • „SFE INTERQUALITY“, vl. Zineta Ćemerlić, Prozor-Rama;
  • FNE BARE vl. Marko Markešić, Prozor-Rama;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca zahtjeva:
  • „G-TANK“ d.o.o. Vitez;
  • „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez;
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez;
 6. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „ADRIJA-PRODUKT“ d.o.o. Zenica;
 7. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Zaključak broj: 03-3-8271/2017 od 14.07.2017. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar.

 

U Mostaru, 22.08.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-734/17                                                                                    Mile Srdanović

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe