Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIX redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i

članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIX redovnu sjednicu u 2017. godini, u petak, 24.11.2017. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XIX redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne sjednice FERK-a održane dana 07.11.2017. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
 4. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
 5. Razmatranje i odlučivanje o Prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju procenta obaveznog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije za 2018. godinu;
 7. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 8. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje;
 9. Razmatranje i odlučivanje o Nacrtu dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije imaocu dozvole „IN SOLAR“ d.o.o. Čapljina;
 11. Razmatranje i rješavanje po žalbi na Zaključak broj: III-1-G-1763/17 od 27.09.2017. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Grude.

 

U Mostaru, 17.11.2017. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-/17                                                                                             Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe