Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju III redovne sjednice FERK-a u 2018. godini 

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i

članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati III redovnu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 15.02.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na III redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa II redovne sjednice FERK-a održane dana 02.02.2018. godine;
  2. Razmatranje i usvajanje teksta Obavještenja za javnost o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo FERK-u na saglasnost;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „AREX“ d.o.o. Gradačac; (izmjena)
  4. Razmatranje i donošenje Rješenja o oduzimanju Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem imaocu dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug;
  5. Razmatranje i donošenja Rješenja o oduzimanju Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda imaocu dozvole BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik;
  6. Razmatranje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva SolarMax d.o.o. Mostar; (obnova)
  7. Razmatranje i rješavanje o žalbi na Rješenje broj 03-2-221-36702/2017 od 05.10.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.

 

U Mostaru, 08.02.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-202/18                                                                                       Jasmin Bešo

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe