Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i

članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati V redovnu sjednicu u 2018. godini, u četvrtak, 15.03.2018. godine sa početkom u 11:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na V redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IV redovne sjednice FERK-a održane dana 27.02.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca zahtjeva:
  • „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj;
  • „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo;
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva SolarMax d.o.o. Mostar; (obnova)
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za s trgovanje LPG-om podnosioca zahtjeva „ISTRABENZ PLINI“ d.o.o. Breza; (izmjena i dopuna)
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imaocu dozvole:
  • „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
  • „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice;
 7. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva KALIM“ d.o.o. Tešanj;
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju procenta za obračun varijabilnog dijela regulatorne naknade za elektroenergetske subjekte za 2018. godinu;
 10. Razmatranje i donošenje Rješenja o utvrđivanju pojedinačnih iznosa godišnjih regulatornih naknada za sve imaoce dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operatora za OIEiEK.

 

 

U Mostaru, 06.03.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-322/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe