Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VI redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj

24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati VI redovnu sjednicu u 2018. godini, u srijedu, 28.03.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na VI redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa V redovne sjednice FERK-a održane dana 15.03.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju nacrta Pravilnika o dopunama Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola s Obrazloženjem, Odluke o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka;
 3. Razmatranje i odlučivanje o prijedlogu Mrežnih pravila distribucije operatora distributivnog sistema Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo;
 4. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • „KALIM“ d.o.o. Tešanj;
  • MK GROUP d.o.o. iz Stoca; (obnova)
 5. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II. reda podnosioca zahtjeva ERDAL d.o.o. iz Sarajeva; (obnova)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a imaoca dozvole BROVIS D.D. VISOKO;
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o trajnom oduzimanju Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem imaocu dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug;
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo;
 9. Razmatranja i rješavanje po žalbi na:
  • Rješenje broj: 03‐6-206-3126/17 od 04.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica;
  • Rješenje broj: III-2-2038/17 od 16.11.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

 

 

U Mostaru, 16.03.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-357/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe