Redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XII redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine

Federacije BiH“ broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XII redovnu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 26.06.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa XI redovne sjednice FERK-a održane 11.06.2018. godine;
  2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „PI-PI“ d.o.o. Visoko;
  3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva GEN-I d.o.o. Sarajevo; (izmjena i dopuna)
  4. Razmatranje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva:
    • „ELGRAD“ d.o.o. Jajce; (obnova)
    • ENEGY TRADE d.o.o. Usora. (obnova)

 

U Mostaru, 18.06.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-604/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe