Redovne sjednice

 Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIII redovne sjednice FERK-a u 2018. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“

broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/14 i 31/16) FERK će održati XIII redovnu sjednicu u 2018. godini, u utorak, 17.06.2018. godine sa početkom u 11

:00 sati u sjedištu FERK-a u Mostaru, u Ulici blajburških žrtava 33.

Na XIII redovnoj sjednici FERK-a bit će razmatran sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice FERK-a održane 26.06.2018. godine;
 2. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva:
  • „ELGRAD“ d.o.o. Jajce; (obnova)
  • ENERGY TRADE d.o.o. Usora; (obnova)
 3. Razmatranje i donošenje Rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o.; (izmjena i dopuna) (izvjestilac: N.Alikadić)
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva SOLIK d.o.o. Prozor-Rama; (obnova)
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Nacrta dozvole za rad za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda, o opštoj raspravi i imenovanju voditelja postupka podnosioca zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo; (obnova)
 6. Razmatranje i donošenje Rješenja o trajnom oduzimanju Dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać;
 7. Razmatranje i rješavanje po žalbi:
  • Rješenje broj: 03‐4‐221-21297/18 od 06.04.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03-5-12-9954/2018 od 11.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
  • Rješenje broj: 03-4-221-22182/18 od 14.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo;
  • Rješenje broj: 03-3-7114/2018 od 24.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar;
  • Rješenje broj: 215529/2018 od 10.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla;
  • Rješenje broj: 03‐4‐221-32296/18 od 25.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.

 

U Mostaru, 09.07.2018. godine                                                       PREDSJEDNIK FERK-a

Broj: 01-01-644/18                                                                                       Jasmin Bešo

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe