Žalbe

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je 23.10.2017. godine FERK pod brojem 04-05-102-08/17 zaprimio žalbu D.G. i dr. zastupan po Zajedničkoj advokatskoj kancelariji Jurišić i Ćulanić iz Mostara na Zaključak broj: III-1-G-1763/17 od  27.09.2017. godine koji je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar,

Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Grude. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe