Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 02.07.2018. godine pod brojem 04-05-633/18 primila žalbu M.G. zastupan po Advokaturi „Ćupina & Co“ d.o.o. Mostar na Rješenje broj: III-1-G-72/18 od  18.01.2018. godine koje je donijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije,

Distributivno područje Jug, Pogon Grude.

FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u ul. Blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe