Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 30.07.2018. godine pod brojem 04-05-731/18 primio žalbu Islamske zajednica u Bosni i Hercegovini Medžlis Islamske zajednice Čapljina zastupano po opunomoćeniku Đuliman Adonisi advokatu iz Mostara na Elektroenergetsku saglasnost broj: 11-05-2018/0111-4

od 08.05.2018. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije Distributivno područje Jug Pogon Mostar Poslovnica Elektro-Čapljina.

FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, Blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe