Žalbe

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je FERK pod brojem 04-05-914/13 zaprimio žalbu TEMPIC-F&A d.o.o. Ključ na Elektroenergetsku saglasnost broj: 26198/2013 od 05.07.2013. godine, koju je izdalo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. Žalbu će FERK rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresiovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 08.12.2014. godine pod brojem 04-05-944/14 primila žalbu H.M. na Elektroenergetska ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 18.12.2014. godine pod brojem 04-05-943/14 primila žalbu D.S. iz J. zastupane po E.Z. advokatu iz J. na ...

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 26.11.2014. godine pod brojem 04-05-912/14 primila žalbu S.H. iz M. na Rješenje broj III-1-M-2355/14 od 17.10.2014. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Mostar. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 09.10.2014. godine pod brojem  04-05-761/14 primila žalbu N.M.A. na Rješenje broj: 74543/2014 od 12.09.2014. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 29.10.2014. godine pod brojem 04-05-808/14 primila žalbu H.B. iz S. na Rješenje broj 03-5-29-17051/2014 od 23.09.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe