Obavještenje o žalbi 04-05-149/16

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 25.01.2016. godine pod brojem 04-05-149/16 primila žalbu RIVA d.o.o. iz Tuzle na Rješenje broj: 122949/2015 ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-1020/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 07.12.2015. godine pod brojem 04-05-1020/15 primila žalbu Ć.V. iz B. na akt broj: 03-5-12-21998/2015 od 19.11.2015. ...

Opširnije...

Obavještenje o 5. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2016. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevima za dozvole

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
da je primila slijedeće zahtjeve:

-          Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije od podnosioca ENERXIA d.o.o. ...

Opširnije...

Opšte rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTIM RASPRAVAMA
o  nacrtima pravila i propisa FERK-a

S obzirom da je obaveza FERK-a stalno praćenje dosadašnje primjene njegovih pravila i propisa, koje donosi u skladu sa ...

Opširnije...