Obavještenje o 9. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IX redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu za dozvolu ( „VRBAS-ENERGIJA“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 21.01.2015. godine pod brojem 06-03-69/1/15, primila Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosioca zahtjeva „VRBAS-ENERGIJA“ d.o.o. Donji Vakuf u postupku prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-307/7/14 od 12.09.2014. godine podnosioca zahtjeva ...

Opširnije...

Opšta rasprava („OPES“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-241-07/3/15 donesene na VIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 07.05.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 27.02.2015. godine primio od „OPES“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Dragovići 1“, naselje Dragovići-Jabuka, opština Foča-Ustikolina, instalisane snage 34,5 kWp DC (30 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 34,5 MWh, pod ...

Opširnije...

Obavještenje o 8. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VIII redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („GRAND 99“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 30.12.2014. godine pod brojem 06-03-1002/36/14 primila od „GRAND 99“ d.o.o. Travnik Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „GRAND 99“, opština Travnik, instalisane snage 30,00 kW AC (29,76 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 35,354 MWh, uz koji je podnosilac zahtjeva ...

Opširnije...