Opšta rasprava (o Revidovanom nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Revidovanom nacrtu pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno da će FERK obavljati i poslove ...

Opširnije...

Opšta rasprava („GRID BH“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 23.06.2014. godine pod brojem 06-03-522/15/14 primila od „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mHE „Mujada“, na Prusačkoj rijeci, opština Donji Vakuf, instalisane snage 1.281 kW i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Opšta rasprava („EKO-SAN“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-580-13/22/14 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 19.11.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 16.07.2014. godine primio od „EKO-SAN“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „O.Š. Meša Selimović“, Grad Sarajevo, instalisane snage 23 kW AC (25 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrt pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije )

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 19.11.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije. Ovim Zakonom, kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-664/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.09.2014. godine FERK pod brojem 04-05-664/14 primio žalbu „Bosniadream" d.o.o. Sarajevo na Zaključak broj: 04-3-221-61762/2014 od 24.07.2014. godine, koji je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.