Opšta rasprava (metodologija za utvrđivanje referentne cijene el. energije)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na VIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 27.05.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTIM RASPRAVAMA
o Revidovanom nacrtu pravilnika o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene električne energije

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije. Ovim zakonom, kao i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ...

Opširnije...

Opšta rasprava („BRATSTVO“ d.d.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-361-09/10/14 donesene na VIII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 27.05.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 16.04.2014. godine primio od „BRATSTVO“ d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „TELE-COM 1“ na objektu u Ulici Vrški put bb, opština Gornji Vakuf-Uskoplje, instalisane ...

Opširnije...

Obavještenje o zahtjevu („ELGRAD“ d.o.o.)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 07.04.2014. godine pod brojem 06-03-335/9/14 primila od „ELGRAD“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izmjenu dozvole za rad – licence, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-98/2/08 od 23.11.2010. godine sa novim ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („REMEDIA“ d.o.o. Tuzla)

U skladu sa članom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola – licenci („Službene novine Federacije BiH“ broj 29/05), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 27.03.2014. godine pod brojem 06-03-309/8/14 primila od „REMEDIA“ d.o.o. Tuzla Zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „AHIMBAŠIĆI 1“ naselje Klokotnica, opština Doboj Istok, instalisane snage ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-177/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 13.02.2014. godine pod brojem 04-05-177/14 primila žalbu D.B. iz N. T. na Elektroenergetsku ...

Opširnije...