Saopštenje sa 18. redovne sjednice

SAOPŠTENJE O REDOVNOJ SJEDNICI FERK-a

Obzirom na odredbe direktiva Evropske Unije iz oblasti energije vezane za dinamiku i preduslove do potpunog otvaranja tržišta 01.01.2015. godine, te dužnosti i ovlasti regulatornog organa, a u vezi preuzetih obaveza iz Ugovora o uspostavi Energetske zajednice i Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK na 18. redovnoj sjednici održanoj u petak, 24.10.2014. godine donijela je nove Opšte uslove za isporuku ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi na een. saglasnost broj 42126/2013

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST 

Da je 23.06.2014. godine FERK pod brojem 04-05-526/14 primio žalbu I.B. i M.B. zastupanog po I.B. oba iz I. na Elektroenergetsku saglasnost broj 42126/2013 od 03.01.2014. godine i Elektroenergetsku saglasnost broj 42126/2013-1 od 03.01.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će  rješavati žalbu u skladu sa svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi na een. saglasnost broj 008-06-14/0581

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 01.08.2014. godine pod brojem 04-05-612/14 primila žalbu F.H. iz J. na Elektroenergetsku suglasnost broj 008-06-14/0581 od 11.06.2014. godine, koju je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce. FERK će rješavati žalbu u skladu sa svojim pravilima i propisima.
Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 18. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XVIII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu ...

Opširnije...

Opšta rasprava (Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP "EPHZHB" d.d.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XVII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, dana 01.10.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar

FERK je osnovan kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima svojstvo pravnog lica Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13), kojim je predviđeno da je FERK nadležan ...

Opširnije...