Obavještenje o žalbi (04-05-1154/13)

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH" broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 01.10.2013. godine pod brojem 04-05-1154/13 primila žalbu D.S. iz J. zastupane po E.Z. iz J. na Rješenje broj: III-2-13-869/13 od 29.08.2013. godine, koju je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje „Centar" Novi Travnik, Poslovnica Elektro Jajce. Po žalbi FERK će rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 20. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XX redovne sjednice FERK-a u 2013. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH" broj 66/13), člana 12. Statuta FERK-a („Službene novine FBiH" broj 13/04) i člana 7. Poslovnika o radu FERK-a („Službene novine FBiH" broj 59/04) FERK će održati svoju XX redovnu sjednicu u 2013. godini, u petak, 06.12.2013. godine sa početkom u 10.00 sati u...

Opširnije...

Najava događanja, opšte rasprave

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK će sutra 29.11.2013. godine, u svojim prostorijama u Mostaru održati četiri opšte rasprave o nacrtu dozvola za rad-licenci.
Opšta rasprava o Nacrtu dozvole za rad-licenci za snabdijevanje električnom energijom – dozvole II reda podnosioca zahtjeva PROENERGY d.o.o. Mostar bit će održana s početkom u 10:00 sati, a za „KTG ZENICA" d.o.o. Zenica u 11:00 sati....

Opširnije...

Opšta rasprava o Nacrtu poslovnika

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluke donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 21.11.2013. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu poslovnika o radu
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Radi ostvarivanja ciljeva Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj 66/13), koji predstavlja pravni okvir za stvaranje uslova za razvoj tržišta električne energije, te radi regulisanja tržišta električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovana je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FERK), kao specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima...

Opširnije...

Opšta rasprava („SSL" d.o.o. Lukavac)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1014-10/76/13 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 21.11.2013. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 05.08.2013. godine primio od „SSL" d.o.o. Lukavac Zahtjev za izmjenu Dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-1443/19/10 od 10.02.2011. godine, zbog dopune proizvodnog objekta termoelektrane (TE) „SSL" sa novim generatorom (u sastavu „SSL" d.o.o. Lukavac, opština Lukavac) ukupne instalisane snage 10.955 kW i predviđene godišnje proizvodnje 86.763 MWh, pod brojem 06-03-1014/76/13, o čemu je javnost bila obaviještena 05.11.2013. godine ...

Opširnije...