Obavještenje o Zahtjevu („ELGRAD“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 05.08.2015. godine pod brojem 06-03-695/24/15 primila od „ELGRAD“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad, u ...

Opširnije...

Obavještenje o 20. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XX redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge za JP "EP HZHB" d.d. Mostar

Na osnovu Odluke broj 07-02-905-01/15 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 04.11.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu odredbi Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj 9/06) i odrebi Zakona o  ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom prijedlogu cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge za JP EPBiH d.d. Sarajevo

Na osnovu Odluke broj 07-02-905-02/15 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 04.11.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK upućuje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Na osnovu odredbi Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj 9/06) i odrebi Zakona o ....

Opširnije...

Obavještenje o opštoj raspravi („ANNY-COMERCE“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-610-12/20/15 donesene na XIX redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 04.11.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 02.07.2015. godine primio od „ANNY-COMERCE“ d.o.o. Prozor-Rama Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u...

Opširnije...