Obavještenje o žalbi 04-05-329/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.04.2014. godine pod brojem 04-05-329/14 primila žalbu Š.B. iz M. zbog nepostupanja po zahtjevu za elektroenergetsku saglasnost, koji je podnesen JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, kod koje je isti primljen pod brojem: III-1-14-4-424/U, dana 05.03.2011. godine. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi br. 04-04-443/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 21.05.2014. godine pod brojem 04-04-443/14 primila žalbu E.K. iz S. na Elektroenergetsku saglasnost broj: 202-27633/14 od 05.03.2014. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Opšta rasprava (HSE BH d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-179-09/4/14 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.06.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 13.02.2014. godine primio od HSE BH d.o.o iz Sarajeva Zahtjev za izmjenu dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja električnom energijom drugog reda broj 06-03-507/21/12 od 11.07.2012. godine, radi promjene adrese sjedišta ...

Opširnije...

Obavještenje o raspravama

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu Odluke broj 01-07-534-02/14, Odluke broj 01-07-534-04/14 i Odluke broj 01-07-534-06/14 donesenih na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 26.06.2014. godine, upućuje

O B A V J E Š T E NJ E
O OPŠTIM RASPRAVAMA O NACRTIMA PRAVILNIKA

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) stupio je na snagu dana 05.09.2013. godine od kada na teritoriji Federacije BiH prestaje primjena Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“ broj...

Opširnije...

Opšta rasprava („ELGRAD“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-335-10/9/14 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.06.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 07.04.2014. godine primio od „ELGRAD“ d.o.o. Jajce Zahtjev za izmjenu dozvole za rad - licence, u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-98/2/08 od 23.11.2010. godine ...

Opširnije...