Obavještenje o izboru članova FERK-a

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Marinko Čavara donio je Ukaz o proglašenju Odluke o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ 12/17), u skladu sa kojim se za članove FERK-a na mandatni period od pet godina imenuju ...

Opširnije...

Obavještenje o 5. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju V redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za

Opširnije...

Obavještenje o 4. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju IV redovne sjednice FERK-a u 2017. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 94/15), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 24/14 i 91/15) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju ...

Opširnije...

Javna rasprava („LIQUIVEX“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-927-12/157/16 donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 13.02.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI 

FERK je 21.09.2016. godine primio od „LIQUIVEX“ d.o.o. Usora Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om, pod brojem 06-03-927/157/16, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio potrebne dokumente u skladu sa članom 19. odnosno članom 24. Pravilnika o izdavanju dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede.

Opširnije...

Javna rasprava („BIČAKČIĆ“ d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-1206-05/184/16 donesene na III redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 13.02.2017. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 28.12.2016. godine primio od „BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad - licence za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-716/30/12 od 21.09.2012. godine sa novim proizvodnim objektom

Opširnije...