Saopštenje sa opšte rasprave (25.02.2014.)

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK danas je u Sarajevu održala opštu raspravu o Nacrtu opštih uslova za isporuku električne energije i Nacrtu pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu.

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-541-13/13

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.12.2013. godine pod brojem 04-05-541-13/13 primila žalbu Š.M. iz M. zastupanog po punomoćniku...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-930-08/13

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 12.12.2013. godine pod brojem 04-05-930-08/13 primila žalbu A.Š. iz V. na Elektroenergetsku saglasnost broj 26573/2013 od ...

Opširnije...

Obavještenje o 3. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju III redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 12. Statuta FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 13/04) i člana 7. Poslovnika o radu FERK-a („Službene novine FBiH“ broj 59/04) FERK će ...

Opširnije...

Opšta rasprava

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu odluka donesenih na II redovnoj sjednici održanoj u Mostaru, 10.02.2014. godine, upućuje

OBAVJEŠTENJE O OPŠTOJ RASPRAVI
o Nacrtu opštih uslova za isporuku električne energije i Nacrtu pravilnika o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje i definisanje rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13) stupio je na snagu dana 05.09.2013. godine od kada na području Federacije BiH prestaje primjena Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“ broj 41/02 i 38/05). Regulatorna komisija za...

Opširnije...