Opšta rasprava (ENERGOSOL d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-555-06/15/15 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru 03.07.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 17.06.2015. godine primio od ENERGOSOL d.o.o. Stolac Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani ,,PJEŠIVAC 1“, naselje Pješivac, opština Stolac, instalisane snage 150 kW AC (149,94 kWp DC) i predviđene godišnje proizvodnje 221,00 MWh, pod brojem 06-03-555/15/15 o ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („EBH“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 28.04.2015. godine pod brojem 06-03-416/5/15 primila od „EBH“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za rad u postupku dopune Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-1293/84/13 od 22.01.2014. godine, sa novim proizvodnim objektom mHE „Rujevica-ušće“ na vodotoku rijeke Gostović, ...

Opširnije...

Obavještenje o Zahtjevu („COMEX“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 22.04.2015. godine pod brojem 06-03-395/4/15 primila od „COMEX“ d.o.o. Tešanj Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Raduša“, naselje Raduša, opština Tešanj, instalisane snage 30,24 kWp DC (27,6 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 34,6 MWh, uz koji je podnosilac zahtjeva priložio ...

Opširnije...

Opšta rasprava (EURO-POWER d.o.o. Tešanj)

Na osnovu Odluke broj 06-03-507-07/10/15 donesene na XII redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 03.07.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je  04.06.2015. godine primio od EURO-POWER d.o.o. Tešanj Zahtjev za obnovu dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvole II reda, pod brojem 06-03-507/10/15, o čemu je javnost bila obaviještena dana 24.06.2015. godine u „Oslobođenju“, „Večernjem listu“ i na internetskoj stranici FERK-a. FERK je ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi br. 04-05-408/15

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 27.04.2015. godine pod brojem 04-05-408/15 primio žalbu H.A. iz I. na  Rješenje broj: 03-4-221-16349/2015 od 17.04.2015. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo.  FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.