Obavještenje o žalbi br. 04-05-808/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 29.10.2014. godine pod brojem 04-05-808/14 primila žalbu H.B. iz S. na Rješenje broj 03-5-29-17051/2014 od 23.09.2014. godine, koje je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi br. 04-05-807/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je  27.10.2014. godine pod brojem 04-05-807/14 primila žalbu J.T. iz M. na Rješenje broj III-1-M-2356/14 od 15.10.2014. godine, koje je izdalo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 1. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju I redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji ...

Opširnije...

SAOPŠTENJE O REDOVNOJ SJEDNICI FERK-a

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK danas je održala svoju 21. redovnu sjednicu na kojoj data saglasnost na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar i cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo....

Opširnije...

Obavještenje o 21. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XXI redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. ....

Opširnije...