Obavještenje o odgađanju 13. redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o odgađanju održavanja XIII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 15. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 29/14) FERK obavještava da zbog obaveza prema Parlamentu Federacije BiH održavanje svoje XIII redovne sjednice u 2014. godini, odgađa za ponedjeljak, ...

Opširnije...

Obavještenje o 13. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine- FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju XIII redovne sjednice FERK-a u 2014. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi 04-05-329/14

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 04.04.2014. godine pod brojem 04-05-329/14 primila žalbu Š.B. iz M. zbog nepostupanja po zahtjevu za elektroenergetsku saglasnost, koji je podnesen JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, kod koje je isti primljen pod brojem: III-1-14-4-424/U, dana 05.03.2011. godine. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o žalbi br. 04-04-443/14

U skladu s članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 21.05.2014. godine pod brojem 04-04-443/14 primila žalbu E.K. iz S. na Elektroenergetsku saglasnost broj: 202-27633/14 od 05.03.2014. godine, koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo. FERK će žalbu rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Opšta rasprava (HSE BH d.o.o.)

Na osnovu Odluke broj 06-03-179-09/4/14 donesene na XI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 26.06.2014. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je dana 13.02.2014. godine primio od HSE BH d.o.o iz Sarajeva Zahtjev za izmjenu dozvole za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja električnom energijom drugog reda broj 06-03-507/21/12 od 11.07.2012. godine, radi promjene adrese sjedišta ...

Opširnije...