Opšta rasprava („SE VEDO 1“)

Na osnovu Odluke broj 06-03-240-03/2/15 donesene na VI redovnoj sjednici održanoj u Mostaru dana 14.04.2015. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O OPŠTOJ RASPRAVI

FERK je 26.02.2015. godine primio od Mini solarna elektrana „SE VEDO 1“, vl. Kantardžić Elvedin, iz Ilijaša Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro postrojenju solarna fotonaponska elektrana „VEDO 1“, naselje Donja Karaula, Opština Ilijaš, instalisane snage 12,50 kW AC (10,80 kWp DC)  i predviđene ...

Opširnije...

Obavještenje o podnesenom zahtjevu za dozvolu („OPES“ d.o.o.)

U skladu sa članom 15. Pravilnika za izdavanje dozvola („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da je 27.02.2015. godine pod brojem 06-03-241/3/15 primila od „OPES“ d.o.o. Sarajevo Zahtjev za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani „Dragovići 1“, naselje Dragovići-Jabuka, opština Foča-Ustikolina, instalisane snage 34,5 kWp DC (30 kW AC) i predviđene godišnje proizvodnje 35,33 MWh, uz ...

Opširnije...

Obavještenje o žalbi na el.en. saglasnost br. 26198/2013

U skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  ("Službene novine Federacije BiH" broj 57/12 i 71/14), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

Da je FERK pod brojem 04-05-914/13 zaprimio žalbu TEMPIC-F&A d.o.o. Ključ na Elektroenergetsku saglasnost broj: 26198/2013 od 05.07.2013. godine, koju je izdalo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać. Žalbu će FERK rješavati u skladu sa svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresiovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Obavještenje o 6. redovnoj sjednici

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST
o održavanju VI redovne sjednice FERK-a u 2015. godini

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 66/13), člana 20. Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14) i članova 14. i 17. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u ...

Opširnije...

Saopštenje sa 5. redovne sjednice

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na današnjoj redovnoj sjednici donijela odluku da će se, u postupku po žalbi na elektroenergetsku saglasnost koju je izdalo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, podnosioca žalbe TEMPIC-F&A d.o.o. Ključ, ....

Opširnije...