Obavijest o žalbi br. 04-05-613/17

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

         kako je  14.6.2017. godine pod brojem 04-05-613/17 zaprimila žalbu JP Ceste Federacije BiH na Prethodnu elektroenergetsku suglasnost –

stručno mišljenje o trasi broj: 49-03-2017/0111-4 od 13.4.2017. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

 

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.