Licenca za Operatore

Broj: 06-03-584/23/14
Naziv: Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator OIEiEK)
Adresa: Adema Buća br. 34, 88 000 Mostar
Licenca
Razdoblje valjanosti: 4.9.2014. – 3.9.2016.

06-03-290/9/16 
Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK)
Ulica Adema Buća 34, 88 000 Mostar
Razoblje važenja dozvole: 4.9.2016. - 3.9.2026.
Licenca