Česta pitanja

Koje su potrebne dozvole za proizvodnju električne energije iz solarnih elektrana i koja je potrebna dokumentacija za dobivanje istih, a pribavlja se u Regulatornoj komisiji za električnu energiju Federacije Bosne i Hercegovine?

Odgovor:

 

Zakonom o električnoj energiji (Službene novine F BiH, broj 41/02, 24/05, 38/05 i 83/11) je propisano tko se i pod kojim uvjetima može baviti djelatnošću proizvodnje električne energije.

Regulatorna komisija za električnu energiji u Federaciji BiH-FERK je donijela Pravilnik za izdavanje dozvola – licenci (Službene novine F BiH, broj 29/05). Isti se može pronaći na ovoj web stranici u odjeljku Pravilnici.

Ovim pravilnikom su propisani svi postupci po pitanjima izdavanja prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta i dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz nadležnosti FERK-a. Investitor, odnosno njegov ovlašteni zastupnik, je obvezan prije izgradnje proizvodnog objekta (u ovom slučaju solarne fotonaponske elektrane) odnosno podnošenja zahtjeva za izdavanje Prethodne dozvole za izgradnju pored ostalog (riječ je o gospodarskom subjektu, jer članak 6. Zakona o električnoj energiji propisuje kako jednu ili više elektroprivrednih djelatnosti obavljaju gospodarska društva, koja se osnivaju sukladno Zakonu o gospodarskim društvima (Službene novine F BiH, broj 23/99, 45/00, 02/02 i 06/02) uz uvjet da dobije dozvolu utvrđenu predmetnim zakonom) poduzeti sljedeće korake:

-          registrirati djelatnost „proizvodnja električne energije“ kod nadležnog suda u FBiH, pribaviti okolišnu dozvolu ili mišljenje o neizdavanju iste od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša po pitanju izgradnje solarne fotonaponske elektrane,

-          izraditi elaborat tehničko-ekonomske opravdanosti izgradnje solarne fotonaponske elektrane u kojem će se detaljno analizirati uvjeti i opravdanost izgradnje iste, opis primijenjene tehnologije, izbor opreme, opis lokacije (ozračenost, geografski položaj i sl.), analiza uvjeta za izgradnju, vrijednost investicijskih ulaganja, dinamika plana izgradnje i sl.,

-          pribaviti suglasnosti od nadležnih institucija (urbanističku suglasnost, prethodnu elektroenergetska suglasnost od nadležne elektroprivrede, građevinsku dozvolu i dr.),

-          izraditi investicijsko-tehničku dokumentaciju (glavni projekt) i izvršiti reviziju istog, riješiti imovinsko-pravne odnose vezane za nekretnine (za predmetnu lokaciju ili predmetni objekt).

Nakon što potencijalni investitor podnese, u sklopu zahtjeva za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju solarne fotonaponske elektrane, svu traženu dokumentaciju prema Pravilniku za izdavanje dozvola – licenci i uplati jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva, postupajući po internim aktima FERK-a, izdaje se Prethodna dozvolu za izgradnju solarne fotonaponske elektrane. Procedura ispred FERK-a (nakon što se utvrdi da je zahtjev potpun tj. dostavljena sva tražena dokumentacija u sklopu zahtjeva) traje oko 2-3 mjeseca. Investitor, odnosno podnositelj zahtjeva tek nakon izdavanja Prethodne dozvole za izgradnju fotonaponske solarne elektrane (krovne izvedbe, slobodnostojeće na određenoj lokaciji i sl.) stječe pravo da može izgraditi solarnu fotonaponsku elektranu.

Nakon izgradnje fotonaponske solarne elektrane te izvršenog tehničkog prijema od nadležnog tijela koji je izdalo građevinsku dozvolu isto tijelo izdaje i uporabnu dozvolu.

Nakon dobivanja uporabne dozvole za solarnu fotonaponsku elektranu od strane nadležnih institucija, FERK-u se na temelju Pravilnika za izdavanje dozvola – licence podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za rad – licence za djelatnost proizvodnje električne energije za gospodarski subjekt koji je izgradio solarnu fotonaponsku elektranu i koji izdavanjem iste stječe status kvalificiranog proizvođača.

Priključak na distribucijsku mrežu

Pitanje priključka i troškova priključenja na distribucijsku mrežu propisano je Općim uvjetima za isporuku električne energije i Pravilnikom o priključcima nadležnog javnog elektroprivrednog poduzeća. Predmetni akti su Vam dostupni na web stranici JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo (www.elektroprivreda.ba) ili JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (www.ephzhb.ba).

Poticajna cijena

Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 36/10), Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 11/11) i Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Službene novine Federacije BiH, broj 88/11). Predmetnim uredbama je, uz ostalo, propisano kako se postrojenja OIEiK grade sukladno Zakonu o električnoj energiji, važećim zakonima kojima se regulira prostorno planiranje, građenje i zaštita okoliša i korištenje prirodnih resursa, važećim zakonima o poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu, zakonima o koncesiji, predmetnom uredbom kao i na temelju tehničkih i drugih propisa koji uređuju oblast graditeljstva. U članku 38. uredbe stoji kako je za izgradnju postrojenja OIEiK potrebna energetska suglasnost nadležnog ministarstva, koja se izdaje nakon upisa u Registar projekata OIEiK – projekti u izgradnji.

Godišnji limiti

Vezano za godišnji limit u proizvodnji električne energije za 2012. godinu iz OIEiK, Vlada FBiH je usvojila 7.3.2012. Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i utvrdila Kriterije za korištenje fonda za poticanje obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK) u 2012. godini. Kriteriji će biti primjenjivani do stupanja na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i donošenja podzakonskih akata. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, preko web stranice, javnosti učini dostupnim Kriterije za korištenje sredstava, Registar OIEiK-a i pregled izdanih energetskih suglasnosti. Ova dokumenta bit će ažurirana svakog prvog i petnaestog u mjesecu.

Sva pitanja vezana za naprijed navedeno i tumačenje istih su u nadležnosti Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH (www.fmeri.gov.ba)

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe