Česta pitanja

1.     Što je otvaranje tržišta električne energije? 

Od 1. siječnja 2015. godine, svaki će kupac imati pravo izabrati svoga opskrbljivača električnom energijom. To znači, kako će imati mogućnost odlučiti od kojeg će opskrbljivača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za opskrbu koja mu najbolje odgovara.

Jednostavnim rječnikom rečeno, to se zove „otvaranje tržišta električne energije“.

 

2.     Što se podrazumijeva pod javnim opskrbljivačem i tko su oni? 

Javni opskrbljivač je opskrbljivač koji ima obvezu opskrbljivati kvalificiranog kupca kada on ne odabere svog opskrbljivača na tržištu električne energije, na način i pod uvjetima koje propisuje FERK.

Javni opskrbljivač ima obvezu pružati univerzalnu uslugu opskrbe svim kupcima električne energije iz kategorije potrošnje: kućanstvo, mala poduzeća i komercijalni kupci.

Javne opskrbljivače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH, a to su: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom geografskom području.

 

 

3.     Što je univerzalna usluga i tko ima pravo na istu? 

Univerzalna usluga je dio javne usluge kojom se jamči priključak i opskrba po razumnim, jednostavno i lako usporedivim i transparentnim cijenama. Na nju imaju pravo krajnji kupci iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci.

 

4.     Tko su opskrbljivači električnom energijom na području BiH i kako ih mogu kontaktirati? 

Opskrbljivači  električnom energijom na području BiH su pravne osobe koje posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti opskrbe kupaca električnom energijom, izdanu od mjerodavnog regulatornog tijela (Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Bosni i Hercegovini - DERK, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - RERS).

Kontakte svih opskrbljivača na području BiH možete pronaći ovdje.

 

5.     Što je Operator distribucijskog sustava (ODS)? 

Operator distribucijskog sustava (ODS) je pravna osoba koja posjeduje licencu -dozvolu za djelatnost distribucije i mjerodavna je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvitak elektrodistribucijske mreže i priključivanje novih kupaca i proizvođača.

 

6.     Što su tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava (distribucijska mrežarina) i koju uslugu kupac plaća kroz te tarifne stavove? 

Tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava  (distribucijska mrežarina) su tarife koje se primjenjuju za obračun i fakturiranje usluge korištenja distribucijske i prijenosne mreže kvalificiranim kupcima čiji su objekti priključeni na distribucijsku mrežu radi nadoknade troškova korištenja distribucijske mreže i prijenosne mreže.

Troškovi korištenja distribucijske mreže se sastoje od troškova distribucije i troška distribucijskih gubitaka.

Troškovi korištenja prijenosne mreže se sastoje od: troškova prijenosa, troškova prijenosnih gubitaka, troškova rada neovisnog operatora sustava, troškova usluga sekundarne i tercijarne regulacije i prekomjerno preuzete jalove električne energije.

 

7.     Što se podrazumijeva pod rezervnim opskrbljivačem i tko ima pravo na njegovu uslugu? 

Rezervni opskrbljivač je opskrbljivač koji ima obvezu kvalificiranog kupca opskrbljivati električnom energijom kada odabrani opskrbljivač prestane vršiti opskrbu kvalificiranog kupca električnom energijom i to u slučaju:

·         stečaja ili likvidacije opskrbljivača koji ga je do tada opskrbljivao,

·         prestanka ili oduzimanja dozvole opskrbljivaču koji ga je do tada opskrbljivao i

·         kada kupac ne nađe novog opskrbljivača koji će ga opskrbljivati nakon prestanka ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršavanja obveza plaćanja isporučene električne energije.

Rezervni opskrbljivači, imenovani odlukom Vlade Federacije BiH su dva elektroprivredna poduzeća: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom području djelovanja i imaju obvezu opskrbljivati kvalificiranog kupca na razdoblje ne dulje od 60 dana.

Pravo na uslugu opskrbe od rezervnog opskrbljivača od 1.1.2015. godine imaju svi kvalificirani kupci koji nemaju pravo na univerzalnu uslugu.

 

8.     Kako ugovaram opskrbu električnom energijom i s kim? 

1)     Kupci koji imaju pravo na univerzalnu uslugu, tj. kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci, a izabrali su se opskrbljivati u okviru univerzalne usluge, zaključuju s javnim opskrbljivačem jedan ugovor o opskrbi električnom energijom u kojem je regulirano i korištenje distribucijske mreže.

2)     Kupac koji se opskrbljuje od opskrbljivača kojeg je slobodno izabrao na tržištu, zaključuje prema svome izboru jedan ili dva ugovora, te može izabrati:

       a)     zaključiti jedan ugovor s izabranim opskrbljivačem kojim će regulirati i korištenje distribucijske mreže ili

       b)    zaključiti dva ugovora, i to s Operatorom distribucijskog sustava - ugovor o korištenju distribucijske mreže, a s izabranim opskrbljivačem - ugovor o opskrbi električnom energijom.

Ovisno od tome koliko kupac izabere zaključiti ugovora, toliko dobiva i računa.

 

9.     Mogu li nakon 1. siječnja 2015. godine, kao kupac iz kategorije kupaca kućanstva na geografskom području Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo odabrati opskrbljivati se od Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar i pod kojim uvjetima (i obrnuto)?

Svaki kupac, bez obzira je li iz kategorije kućanstvo ili neke druge kategorije, može zatražiti prelazak od jednog elektroprivrednog poduzeća, tj. postojećeg opskrbljivača, drugome elektroprivrednom poduzeću, tj. novom opskrbljivaču, ali po tržišnoj cijeni koju novi opskrbljivač ponudi.

Ukoliko se kupac iz kategorije kućanstvo ne odluči za opskrbljivača na tržištu, nego za javnog opskrbljivača (univerzalna usluga), tada ga može opskrbljivati samo onaj javni opskrbljivač na čijem geografskom području se nalazi i to po cijeni usluge javnog opskrbljivača.

 

10.  Mogu li kao kvalificirani kupac nakon 1. siječnja 2015. godine ostati kupac Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar) i pod kojim uvjetima? 

Svi kvalificirani kupci nakon 1.siječnja 2015. godine mogu se opskrbljivati kod svojih dotadašnjih elektroprivrednih poduzeća, i to:

a)     kupci iz kategorije kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci imaju pravo na univerzalnu opskrbu po cijeni usluge javnog opskrbljivača na koju daje suglasnost ili je utvrđuje FERK,

b)    ostali kupci imaju pravo na opskrbu po tržišno formiranoj i ugovorenoj cijeni.

 

11.  Ukoliko se kao kupac električne energije odlučim na promjenu opskrbljivača električnom energijom, kako započinjem taj proces? Kome se prvo javljam? 

Kvalificirani kupac, koji namjerava promijeniti opskrbljivača, obvezan je, novom opskrbljivaču od koga se želi opskrbljivati podnijeti zahtjev u pisanom obliku, na obrascu propisanom od opskrbljivača.

 

12.  Koliko traje postupak promjene opskrbljivača? 

Kvalificirani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti opskrbljivača.

 

13.  Kome plaćam električnu energiju za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača? 

Dok traje postupak promjene opskrbljivača, kupac plaća električnu energiju postojećem opskrbljivaču sve do trenutka kada Operator distribucijskog sustava ne izvrši očitanje brojila. Očitani kilovatsati (kWh) na brojilu su krajnje stanje za obračun postojećem opskrbljivaču, a početno stanje za obračun novom opskrbljivaču.

 

14.  Mogu li se opskrbljivati električnom energijom kod više tržišnih opskrbljivača? 

Kvalificirani kupac ima pravo istodobno zaključiti ugovore s više opskrbljivača, ukoliko postoji mogućnost utvrđivanja obračunskih veličina, što potvrđuju Operator distribucijskog sustava (ODS)/Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) i balansno odgovorna strana (BOS).

 

15.  Ako se kao kupac iz kategorije kupaca kućanstva odlučim, nakon 1. siječnja 2015. godine, odabrati novog opskrbljivača, što sve plaćam opskrbljivaču? 

a)     Ukoliko kupac iz kategorije kućanstvo s novim opskrbljivačem zaključi ugovor o opskrbi električnom energijom kojim regulira i korištenje distribucijske mreže, u tom slučaju kupac na svoju adresu dobiva jedan račun u koji su uključeni: nabava električne energije, usluga opskrbe, korištenje distribucijske mreže, naknada za obnovljive izvore energije i pripadajući PDV.

b)    Ukoliko kupac iz kategorije kućanstvo zaključi dva ugovora: ugovor o opskrbi električnom energijom s novim opskrbljivačem i ugovor o korištenju distribucijske mreže s Operatorom distribucijskog sustava na čiju distribucijsku mrežu je priključen, u tom slučaju kupac dobiva dva računa: jedan od novog opskrbljivača za isporučenu električnu energiju, a drugi od Operatora distribucijskog sustava za korištenje distribucijske mreže. Na računu novog opskrbljivača kupac će plaćati nabavljenu električnu energiju, uslugu opskrbe, naknadu za obnovljive izvore i pripadajući PDV. Na računu za operatora distribucijskog sustava kupac će plaćati korištenje distribucijske mreže i pripadajući PDV.

 

16.  Hoće li se nakon 1. siječnja 2015. godine zadržati „jeftina i skupa“ tarifa tijekom dana, odnosno „ljetna i zimska“ tarifa tijekom godine, drugim riječima, hoće li se nakon 1. siječnja 2015. godine zadržati dnevno i sezonsko diferenciranje tarifnih stavova? 

U dijelu cijene koja se odnosi na distribucijsku mrežarinu tarifni dizajn se neće mijenjati tj.  zadržava se sezonsko i dnevno diferenciranje. Pregled važećih tarifnih stavova za korisnike distribucijskog sustava, bit će dostupan na internetskim stranicama FERK-a i ODS-a.

Za druge stavke cijene električne energije, koje se odnose na električnu energiju i uslugu opskrbljivača, se to ne može reći. Svaki opskrbljivač zadržava pravo dizajna tarife, u onom dijelu cijene koji je „u njegovoj nadležnosti“, prema svojim potrebama i planovima.

 

17.  Je li promjena opskrbljivača konačna, tj. mogu li se vratiti prethodnom opskrbljivaču ili prijeći nekom opet novom opskrbljivaču, ako nisam zadovoljan s odabranim? Koliko puta tijekom godine se može mijenjati opskrbljivač?

Promjena opskrbljivača nije konačna, niti postoji ograničenje koliko puta tijekom godine se može mijenjati opskrbljivača. Postupak promjene opskrbljivača, prilikom svake promjene provodi se iz početka, sa svim propisanim koracima postupka promjene opskrbljivača.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe