Obavijesti za javnost

Na osnovi Pravilnika o radu (prečišćeni tekst) broj 05-08-104-02/17 od 10.4.2017. godine, broj 05-08-119-18/18 od 8.11.2018. godine i broj 08-08-127-05/18 od 27.11.2018. godine, te Odluke broj 08-08-141-16/18 donesene na nastavku 21/18 internog sastanka održanom u Mostaru 19.12.2018. godine, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK objavljuje

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S
o upražnjenim radnim mjestima

 1. PRAVNI SURADNIK ZA ZAŠTITU SUDIONIKA NA ENERGETSKOM TRŽIŠTU, u Sektoru za pravne poslove – na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Vodi računa o usklađenosti općih i pojedinačnih akata FERK-a, koji se odnose na zaštitu sudionika na energetskom tržištu sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH i pravilima i propisima FERK-a. Obrađuje i analizira prigovore kupaca i druge podneske upućene FERK-u.  Pruža savjetodavnu podršku radnicima FERK-a iz djelokruga rada FERK-a, po nalogu rukovoditelja Sektora za pravne poslove. Izrađuje nacrte, prijedloge i radne materijale općih i pojedinačnih akata koji se odnose na zaštitu sudionika na energetskom tržištu.  Izrađuje izvješća po nalogu rukovoditelja Sektora za pravne poslove. Daje rukovoditelju Sektora za pravne poslove mišljenja o općim aspektima zakonodavstva u Federaciji BiH koji mogu imati vezu s organizacijom i djelatnošću FERK-a. Vodi računa o usklađenosti postupaka FERK-a sa zakonom i pravilima i propisima FERK-a i da su isti u potpunosti transparentni. Prati razvitak pravnih propisa i međunarodni regulatorni pravni razvitak. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora za pravne poslove. Obrađuje i analizira izvješća imatelja dozvole.

Posebni uvjeti:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme - pravni fakultet,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost djelotvornog rješavanja problema,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

 

 1. PRAVNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE, u Sektoru za pravne poslove – na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Vodi računa o usklađenosti općih i pojedinačnih akata FERK-a koji se odnose na opće poslove FERK-a, kao i na poslove iz oblasti javne nabave, sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH i Federaciji BiH, i pravilima i propisima FERK-a.

Izrađuje analize važećih ili predloženih zakonskih i podzakonskih akata, analize propisa drugih tijela, kao i druge analize vezane za rad i nadležnosti FERK-a i daje preporuke. Sudjeluje u izradi tužbi i odgovora na tužbe vezane za opće poslove FERK-a, kao i odgovora po pravnim lijekovima iz oblasti javne nabave. Pruža savjetodavnu podršku članovima i radnicima FERK-a iz djelokruga rada FERK-a, po nalogu rukovoditelja Sektora za pravne poslove. Izrađuje nacrte, prijedloge i radne materijale općih i pojedinačnih akata koji se odnose na opće poslove FERK-a. Izrađuje nacrte, prijedloge i radne materijale općih i pojedinačnih akata, kao i ugovora, iz oblasti javne nabave. Radi na razvijanju internih procedura FERK-a i priprema radne materijale vezane za isto, kao i njihova tumačenja. Izrađuje izvješća po nalogu rukovoditelja Sektora za pravne poslove. Daje rukovoditelju Sektora za pravne poslove mišljenja o općim aspektima zakonodavstva u Federaciji BiH koji mogu imati vezu s organizacijom i djelatnošću FERK-a. Vodi računa o usklađenosti postupaka FERK-a sa zakonom i pravilima i propisima FERK-a i da su isti u potpunosti transparentni. Prati razvitak pravnih propisa i međunarodni regulatorni pravni razvitak. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora za pravne poslove.

            Posebni uvjeti:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme - pravni fakultet,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima, uključujući iskustvo u normativno-pravnim poslovima,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost djelotvornog rješavanja problema,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

 

 1. STRUČNJAK ZA PROIZVODNU DJELATNOST, u Sektoru za tehničke poslove i licence - na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Priprema podloge za izradu kriterija i uvjeta za izdavanje dozvola za rad za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije i izdavanje dozvole za rad za operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju. Priprema podloge za izradu kriterija i uvjeta za izdavanje statusa neovisnog proizvođača, kvalificiranog proizvođača i mikroproizvođača OIE. Razmatra i analizira zahtjeve za dozvole za rad za proizvodnju električne energije, dozvolu za rad operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, neovisne proizvođače, kvalificirane proizvođače i mikroproizvođače OIE i rad istih. Razmatra i analizira zahtjeve za izdavanje prethodne suglasnosti za izgradnju izravnog dalekovoda. Određuje kakva istraživanja i koje radnje je potrebno poduzeti za analiziranje podnesenih zahtjeva i davati smjernice za prikupljanje istih od podnositelja zahtjeva. Formulira preporuke i savjetuje prilikom izdavanja dozvola za rad za proizvodnju električne energije, dozvole za rad za operatora za obnovljive izvore energije i kogeneraciju, statusa kvalificiranog proizvođača i statusa mikroproizvođača OIE. Pomaže u pripremanju odluka kojima se odobravaju ili ne odobravaju dozvole za rad, status kvalificiranog proizvođača i status mikroproizvođača OIE. Prati rokove valjanosti i poštivanja uvjeta dozvola za rad za proizvodnju električne energije, operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, statusa kvalificiranog proizvođača i statusa mikroproizvođača OIE od imatelja dozvola. Održava i nadgleda baze podataka dozvola za proizvodnju električne energije, neovisnih proizvođača, kvalificiranih proizvođača i mikroproizvođača OIE. Predlaže dopunu i poboljšanje dozvola za rad za proizvodnju električne energije i  operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju. Predlaže dopunu i izmjenu kriterija za davanje statusa kvalificiranog proizvođača i mikroproizvođača OIE. Sudjeluje u tehničkim raspravama i žalbenim postupcima vezanim za djelatnost proizvodnje električne energije, operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, kvalificiranog proizvođača i mikroproizvođača OIE, asistira u pripremi rukovoditelja Sektora za tehničke poslove i licence, imenovanom voditelju iz reda radnika i članovima FERK-a za tehničke rasprave i tehničke odluke. Sudjeluje ili pomaže u pripremama materijala za opće rasprave rukovoditelju Sektora za tehničke poslove i licence, imenovanom voditelju iz reda radnika i članovima FERK-a. Vodi javne rasprave u svezi s pitanjima izdavanja dozvola za rad za proizvodnju električne energije, operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju i mikroproizvođača OIE. Izrađuje izvješća s javnih rasprava i daje preporuke za daljnje postupanje po navedenom predmetu. Analizira prijedloge po pitanju distribucijske mreže s proizvodno-tehničkog stajališta. Osigurava tehničku pomoć i savjete po pitanju zahtjeva i izvješća od ODS-a s proizvodno-tehničkog stajališta. Sudjeluje u analizi planova razvoja proizvodnih kapaciteta i pomaže kod izrade izvješća. Sudjeluje u analizi planova razvoja postrojenja OIEiUK i pomaže kod izrade izvješća.

Prati i analizira međunarodne informacije o licenciranju poduzeća u drugim relevantnim tehničkim pitanjima. Priprema izvješća za Sektor za tehničke poslove i licence zasnovane na analizama, kao i sudjeluje u izradi izvješća o radu FERK-a. Sudjeluje timski i samostalno u provedbi regulatornog nadgledanja imatelja dozvola za rad. Sudjeluje u prethodnim konzultacijama potencijalnih podnositelja zahtjeva. Sudjeluje kod izrade metodologije o načinu utvrđivanja zajamčenih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju, utvrđivanja referentne cijene električne energije za postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju. Asistira kod izrade metodologije za utvrđivanje naknade, rokova i uvjeta za priključak na distribucijsku mrežu i sudjeluje u predlaganju naknade za priključak na distribucijsku mrežu. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora za tehničke poslove i licence.          

Posebni uvjeti:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme, elektrotehnički fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost djelotvornog rješavanja problema,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

 

 1. STRUČNJAK ZA ZAŠTITU SUDIONIKA NA ENERGETSKOM TRŽIŠTU, u Sektoru za tehničke poslove i licence - na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Odgovara za zaštitu prava kupaca vezana za primjenu općih uvjeta za isporuku električne energije, za zaštitu zdravlja i sigurnosti. Vodi godišnji tablični pregled zaprimljenih žalbi/prigovora i vodi računa o rokovima. Vrši analizu zaprimljenih predmeta i radi godišnji pregled kao dio godišnjeg izvješća o radu FERK-a, koji se tiče zaštite kupaca. Kroz vođenje postupaka žalbi kupaca nadzire rad i primjenu postojećih propisa od elektroprivrednih društava. Sudjeluje u nadzoru imatelja dozvola za rad. Predlaže poboljšanja kvalitete usluga kroz sudjelovanje u procedurama donošenja akata FERK-a. Analizira sve žalbe kupaca i predlaže odgovarajući proces rješavanja. Sudjeluje ili pomaže u pripremi rukovoditelja Sektora za tehničke poslove i licence, radnika i članova FERK-a za tehničke rasprave i tehničke odluke. Sudjeluje ili pomaže u pripremi rukovoditelju Sektora za tehničke poslove i licence, radnika i članova FERK-a za opće rasprave i odluke u svezi s njima. Asistira rukovoditelju Sektora za tehničke poslove i licence u izradi podzakonskih akata iz nadležnosti FERK-a, kojima je sektor nositelj aktivnosti. Sudjeluje u radu radnih skupina za izradu podzakonskih akata iz nadležnosti FERK-a. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora za tehničke poslove i licence.

      Posebni uvjeti:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme - elektrotehnički fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanja rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

 

 1. STRUČNJAK ZA DISTRIBUCIJSKU DJELATNOST, u Sektoru za tarife i tržište - na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Odgovara za razvoj tarifne metodologije za troškove distribucijskih poduzeća sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i sukladno metodologiji DERK-a. Odgovara za izradu dizajna cijena/tarifa za korisnike distribucijskog sustava. Analizira i verificira troškove distribucije uključene u zahtjev za odobravanje tarifa za korisnike distribucije mreže kako bi osigurali da su tarife za koje je traženo odobrenje usuglašene s propisanom metodologijom FERK-a. Izrađuje analitička izvješća prilikom donošenja odluka FERK-a u tarifnom postupku za distribucijska poduzeća. Analizira potrebe i prirodu dodatnih informacija koje se pribavljaju od reguliranih kompanija u proceduri odobravanja cijena/tarifa. Kreira analitičke podrške odlukama FERK-a vezano za tarife distribucijskih poduzeća. Analizira dostavljena izvješća imatelja FERK-ovih dozvola s aspekta cijena/tarifa. Sudjeluje u određivanju troškova i dizajnu cijena/tarifa drugih energenata. Prati tarifne metodologije i cijene/tarife u drugim zemljama. Sudjeluje u izradi pravila za utvrđivanje naknade za priključenje kupaca na distribucijsku mrežu, kao i u utvrđivanju iste. Analizira trendove opterećenja i potrošnje krajnjih kupaca i korisnika sustava, te prati aktivnosti distribucijskih poduzeća na izradi opterećenja i potrošnje. Prati podatke operatora prijenosnog i distribucijskog sustava u svezi sa sigurnošću opskrbe i optimalnim korištenjem elektroenergetskog sustava. Sudjeluje u pripremi tehničkih podloga za definiranje standarda kvalitete usluge za distribuciju i opskrbu. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora za tarife i tržište.

Posebni uvjeti:     

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme - elektrotehnički fakultet,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • analitičke sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poznavanja rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika.

 

 1. VOZAČ-LOGISTIČAR, u Sektoru zajedničkih poslova - na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Vozi članove i radnike FERK-a po potrebi. Odgovara za održavanje automobila FERK-a. Vodi evidenciju o korištenju automobila FERK-a, prijeđenoj kilometraži i potrošnji goriva. Isporučuje i preuzima poštu i pakete prema potrebi. Asistira u nabavi materijala i opreme za potrebe FERK-a. Nadgleda prilaz, prostorije i parking FERK-a. Obavlja sitne popravke u uredskim prostorijama FERK-a. Kopira i arhivira dokumentaciju prema potrebi. Asistira i na drugim poslovima ukoliko mu vrijeme dozvoli. Po potrebi obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Sektora zajedničkih poslova.

Posebni uvjeti:

 • srednje obrazovanje, odnosno IV. stupanj stručne spreme, srednja škola,
 • važeća vozačka dozvola „B“ kategorije,
 • najmanje tri godine vozačkog iskustva,
 • taktičnost i dobre organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • poželjno znanje engleskog jezika.

 

 1. INFORMATIČAR, u Sektoru zajedničkih poslova - na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Organizira i održava interne obuke iz softverskih paketa instaliranih u FERK-u za sve radnike FERK-a. Sudjeluje u instaliranju softverskih i hardverskih rješenja u suradnji sa stručnjakom za informatiku. Redovito prati i proučava razvitak informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, uredskih alata i usvaja ih radi prenošenja radnicima FERK-a kroz interne obuke. Ažurira podatke na internetskoj i intranetskoj stranici FERK-a. Sudjeluje na poslovima održavanja hardverskih i softverskih informacijskih sustava FERK-a, kao i održavanju informacijske i telekomunikacijske mreže FERK-a. Kreira poslovna pisma i druge akte s memorandumom FERK-a. U suradnji sa stručnjakom za informatiku priprema prijedloge baza podataka FERK-a iz nadležnosti FERK-a. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu članova FERK-a.

Posebni uvjeti:

 • drugi ciklus visokog obrazovanja, odnosno VII. stupanj stručne spreme – informatički, elektrotehnički ili strojarski fakultet,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • dobre administrativne i organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova,
 • znanje engleskog jezika.

 

 1. SPREMAČICA/KAFE KUHARICA, u Sektoru zajedničkih poslova - na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

Odgovorna za održavanje, urednost i higijenu poslovnog prostora FERK-a. Svakodnevno obavlja poslove čišćenja, spremanja i održavanja poslovnog prostora FERK-a. Priprema i poslužuje tople i hladne napitke. Vodi evidenciju utroška sredstava rada i pravodobno predlaže narudžbu istih. Po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Sektora zajedničkih poslova.

Posebni uvjeti:

 • srednje obrazovanje, odnosno IV. stupanj stručne spreme, srednja škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • taktičnost i dobre organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost za timski rad na profesionalan, korektan, racionalan i kreativan način i prihvaćanje organizacijskih promjena, novih ideja i načina obavljanja poslova.


Pored posebnih uvjeta navedenih za upražnjeno radno mjesto, svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

 • državljanstvo BiH,
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova,
 • da mu ne traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva, dužnosti ili djelatnosti, koja je nespojiva s obavljanjem poslova u FERK-u. 

            Prijave kandidata trebaju sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu za javni oglas, kandidat treba dostaviti sljedeće dokumente:

 1. uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela,
 2. diplomu/svjedodžbu,
 3. dokaz o radnom iskustvu,
 4. ostale dokumente kojima dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.

Svi dokumenti koji se prilažu dostavljaju se u preslici.

Prijavu na javni oglas zajedno s dokumentima zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu:

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE – FERK
Kneza Domagoja 12A
88 000 Mostar 

Tim za izbor će na osnovi podnesenih prijava i ispunjavanja potrebnih uvjeta za obavljanje poslova sastaviti listu za uži izbor najboljih kandidata. Svi kandidati s uže liste pozivaju se na razgovor.

 

Prijave kandidata koji nisu ušli u uži izbor neće biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu zapošljavanja i podnositelji o tome neće biti posebno obaviješteni.

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kako ne postoje zdravstvene smetnje za obavljanje poslova (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje nadležnog tijela kako mu ne traje izrečena sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti, koja je nespojiva s obavljanjem poslova u FERK-u (ne starije od tri mjeseca), kao i izvornike ili ovjerene preslike dokumenata koji su priloženi kao privitak na javni oglas.

 

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je do 15.1.2019. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Blajburških žrtava br.33
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM] :

5550000013715624;
kod Nova Banka a.d.

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe