Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

kako je 30.7.2018. godine FERK pod brojem 04-05-731/18 zaprimio žalbu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,

Medžlis Islamske zajednice Čapljina zastupane po punomoćniku Adonisi Đuliman advokatu iz Mostara na Elektroenergetsku suglasnost broj: 11-05-2018/0111-4 od 8.5.2018. godine koju je donijelo  JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Elektro-Čapljina. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajburških žrtava broj 33, Mostar.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe