Žalbe

Sukladno članku 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi  (Službene novine Federacije BiH, broj 57/12, 71/14 i 31/16), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

        kako je 22.11.2018. godine pod brojem 04-05-1048-16/17 zaprimila žalbu „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez na Rješenje broj: III-2-1855/18 od 26.10.2018. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne

energije, Distribucijsko područje „Centar“ Novi Travnik. Po žalbi FERK će rješavati sukladno svojim pravilima i propisima.

Više informacija o podnesenoj žalbi zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. kneza Domagoja 12A, Mostar.

 

 

    

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]:
1401011020000817  
kod Sberbank BH d.d. Sarajevo

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe