Надређена категорија: Регистар дозвола

Лиценце за операторе

Број: 06-03-584/23/14
Назив: Оператор за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију (Оператор ОИЕиЕК)
Адреса: Адема Бућа бр. 34, 88000 Мостар
Лиценца
Период важења: 04.09.2014. – 03.09.2016.

06-03-290/9/16 
Оператер за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију (Оператор за ОИЕиЕК)
Улица Адема Бућа 34, 88000 Мостар
Разобље важења дозволе: 04.09.2016. - 03.09.2026.
Лиценца