Обавјештења за јавност

На основу Правилника о раду (пречишћени текст) број 05-08-104-02/17 од 10.04.2017. године, број 05-08-119-18/18 од 08.11.2018. године и број 08-08-127-05/18 од 27.11.2018. године, те Одлуке број 08-08-141-16/18 донесене на наставку 21/18 интерног састанка одржаног у Мостару 19.12.2018. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК објављује

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С
о упражњеним радним мјестима

 1. ПРАВНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ УЧЕСНИКА НА ЕНЕРГЕТСКОМ ТРЖИШТУ, у Сектору за правне послове – на неодређено вријеме, 1 извршилац

Води рачуна о усклађености општих и појединачних аката ФЕРК-а, који се односе на заштиту учесника на енергетском тржишту са законским и подзаконским прописима у БиХ и Федерацији БиХ и правилима и прописима ФЕРК-а. Обрађује и анализира приговоре купаца и друге поднеске упућене ФЕРК-у. Пружа савјетодавну подршку радницима ФЕРК-а из дјелокруга рада ФЕРК-а, по налогу руководиоца Сектора за правне послове. Израђује нацрте, приједлоге и радне материјале општих и појединачних аката који се односе на заштиту учесника на енергетском тржишту. Израђује извјештаје по налогу руководиоца Сектора за правне послове. Даје руководиоцу Сектора за правне послове мишљења о општим аспектима законодавства у Федерацији БиХ који могу имати везу са организацијом и дјелатношћу ФЕРК-а. Води рачуна о усклађености поступака ФЕРК-а са законом и правилима и прописима ФЕРК-а и да су исти у потпуности транспарентни. Прати развој правних прописа и међународни регулаторни правни развој. По потреби обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора за правне послове. Обрађује и анализира извјештаје имаоца дозволе.

Посебни услови:

 • други циклус високог образовања, односно VII степен стручне спреме - правни факултет,
 • најмање једна година радног искуства,
 • аналитичке способности,
 • способност ефикасног рјешавања проблема,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • познавање рада на компјутеру,
 • знање енглеског језика.

 

 1. ПРАВНИ САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, у Сектору за правне послове – на неодређено вријеме, 1 извршилац

Води рачуна о усклађености општих и појединачних аката ФЕРК-а који се односе на опште послове ФЕРК-а, као и на послове из области јавне набавке, са законским и подзаконским прописима у БиХ и Федерацији БиХ, и правилима и прописима ФЕРК-а. Израђује анализе важећих или предложених законских и подзаконских аката, анализе прописа других органа, као и друге анализе везане за рад и надлежности ФЕРК-а и даје препоруке. Учествује у изради тужби и одговора на тужбе везане за опште послове ФЕРК-а, као и одговора по правним лијековима из области јавне набавке. Пружа савјетодавну подршку члановима и радницима ФЕРК-а из дјелокруга рада ФЕРК-а, по налогу руководиоца Сектора за правне послове. Израђује нацрте, приједлоге и радне материјале општих и појединачних аката који се односе на опште послове ФЕРК-а. Израђује нацрте, приједлоге и радне материјале општих и појединачних аката, као и уговора, из области јавне набавке. Ради на развијању интерних процедура ФЕРК-а и припрема радне материјале везане за исто, као и њихова тумачења. Израђује извјештаје по налогу руководиоца Сектора за правне послове. Даје руководиоцу Сектора за правне послове мишљења о општим аспектима законодавства у Федерацији БиХ који могу имати везу са организацијом и дјелатношћу ФЕРК-а. Води рачуна о усклађености поступака ФЕРК-а са законом и правилима и прописима ФЕРК-а и да су исти у потпуности транспарентни. Прати развој правних прописа и међународни регулаторни правни развој. По потреби обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора за правне послове.

            Посебни услови:

 • други циклус високог образовања, односно VII степен стручне спреме - правни факултет,
 • најмање једна година радног искуства на сличним пословима, укључујући искуство у нормативно-правним пословима,
 • аналитичке способности,
 • способност ефикасног рјешавања проблема,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • познавање рада на компјутеру,
 • знање енглеског језика.

 

 1. СТРУЧЊАК ЗА ПРОИЗВОДНУ ДЈЕЛАТНОСТ, у Сектору за техничке послове и лиценце - на неодређено вријеме, 1 извршилац

Припрема основе за израду критеријума и услова за издавање дозвола за рад за обављање дјелатности производње електричне енергије и издавање дозволе за рад за оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију. Припрема подлоге за израду критеријума и услова за издавање статуса независног произвођача, квалификованог произвођача и микро-произвођача ОИЕ. Разматра и анализира захтјеве за дозволе за рад за производњу електричне енергије, дозволу за рад оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију, независне произвођаче, квалификоване произвођаче и микро-произвођаче ОИЕ и рад истих. Разматра и анализира захтјеве за издавање претходне сагласности за изградњу директног далековода. Одређује каква истраживања и које радње је потребно предузети за анализирање поднесених захтјева и давати смјернице за прикупљање истих од подносиоца захтјева. Формулише препоруке и савјетује приликом издавања дозвола за рад за производњу електричне енергије, дозволе за рад за оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију, статуса квалификованог произвођача и статуса микро-произвођача ОИЕ. Помаже у припремању одлука којима се одобравају или не одобравају дозволе за рад, статус квалификованог произвођача и статус микро-произвођача ОИЕ. Прати рокове важења и поштивања услова дозвола за рад за производњу електричне енергије, оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију, статуса квалификованог произвођача и статуса микро-произвођача ОИЕ од стране имаоца дозвола. Одржава и надгледа базе података дозвола за производњу електричне енергије, независних произвођача, квалификованих произвођача и микро-произвођача ОИЕ. Предлаже допуну и побољшање дозвола за рад за производњу електричне енергије и оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију. Предлаже допуну и измјену критеријума за давање статуса квалификованог произвођача и микро-произвођача ОИЕ. Учествује у техничким расправама и жалбеним поступцима везаним за дјелатност производње електричне енергије, оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију, квалификованог произвођача и микро-произвођача ОИЕ, асистира у припреми руководиоца Сектора за техничке послове и лиценце, именованом водитељу из реда радника и члановима ФЕРК-а за техничке расправе и техничке одлуке. Учествује или помаже у припремама материјала за опште расправе руководиоцу Сектора за техничке послове и лиценце, именованом водитељу из реда радника и члановима ФЕРК-а. Води јавне расправе у вези са питањима издавања дозвола за рад за производњу електричне енергије, оператора за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију и микро-произвођача ОИЕ. Израђује извјештаје са јавних расправа и даје препоруке за даље поступање по наведеном предмету. Анализира приједлоге по питању дистрибутивне мреже са производно – техничке тачке гледишта. Обезбјеђује техничку помоћ и савјете по питању захтјева и извјештаја од ОДС-а са производно - техничке тачке гледишта. Учествује у анализи планова развоја производних капацитета и помаже код израде извјештаја. Учествује у анализи планова развоја постројења ОИЕиЕК и помаже код израде извјештаја. Прати и анализира међународне информације о лиценцирању предузећа у другим релевантним техничким питањима. Припрема извјештаје за Сектор за техничке послове и лиценце базиране на анализама, као и учествује у изради извјештаја о раду ФЕРК-а. Учествује тимски и самостално у провођењу регулаторног надгледања имаоца дозвола за рад. Учествује у претходним консултацијама потенцијалних подносиоца захтјева. Учествује код израде методологије о начину утврђивања гарантованих откупних цијена електричне енергије из постројења која користе обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију, утврђивања референтне цијене електричне енергије за постројења која користе обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију. Асистира код израде методологије за утврђивање накнаде, рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу и учествује у предлагању накнаде за прикључак на дистрибутивну мрежу. По потреби обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора за техничке послове и лиценце.

            Посебни услови:

 • други циклус високог образовања, односно VII степен стручне спреме - електротехнички факултет,
 • најмање три године радног искуства,
 • аналитичке способности,
 • способност ефикасног рјешавања проблема,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • познавање рада на компјутеру,
 • знање енглеског језика.

 

 1. СТРУЧЊАК ЗА ЗАШТИТУ УЧЕСНИКА НА ЕНЕРГЕТСКОМ ТРЖИШТУ, у Сектору за техничке послове и лиценце - на неодређено вријеме, 1 извршилац

Одговоран је да штити права купаца везана за примјену општих услова за испоруку електричне енергије, за заштиту здравља и безбједности. Води годишњи табеларни преглед примљених жалби/приговора и води рачуна о роковима. Врши анализу примљених предмета и ради годишњи преглед као дио годишњег извјештаја о раду ФЕРК-а, који се тиче заштите купаца. Кроз вођење поступака жалби купаца надзире рад и примјену постојећих прописа од стране електропривредних друштава. Учествује у надзору имаоца дозвола за рад. Предлаже побољшања квалитета услуга кроз учествовање у процедурама доношења аката ФЕРК-а. Анализира све жалбе купаца и предлаже адекватан процес рјешавања. Учествује или помаже у припреми руководиоца Сектора за техничке послове и лиценце, радника и чланова ФЕРК-а за техничке расправе и техничке одлуке. Учествује или помаже у припреми руководиоцу Сектора за техничке послове и лиценце, радника и чланова ФЕРК-а за опште расправе и одлуке у вези са њима. Асистира руководиоцу Сектора за техничке послове и лиценце у изради подзаконских аката из надлежности ФЕРК-а, којима је сектор носилац активности. Учествује у раду радних група за израду подзаконских аката из надлежности ФЕРК-а. По потреби обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора за техничке послове и лиценце.

            Посебни услови:

 • други циклус високог образовања, односно VII степен стручне спреме - електротехнички факултет,
 • најмање три године радног искуства,
 • аналитичке способности,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • познавања рада на компјутеру,
 • знање енглеског језика.

 

 1. СТРУЧЊАК ЗА ДИСТРИБУТИВНУ ДЈЕЛАТНОСТ, у Сектору за тарифе и тржиште - на неодређено вријеме, 1 извршилац

Одговара за развој тарифне методологије за трошкове дистрибутивних предузећа у складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине и у складу са методологијом ДЕРК-а. Одговара за израду дизајна цијена/тарифа за кориснике дистрибутивног система. Анализира и верифицира трошкове дистрибуције укључене у захтјев за одобравање тарифа за кориснике дистрибутивне мреже да би осигурали да су тарифе за које је тражено одобрење усаглашене са прописаном методологијом ФЕРК-а. Израђује аналитичке извјештаје приликом доношења одлука ФЕРК-а у тарифном поступку за дистрибутивна предузећа. Анализира потребе и природу додатних информација које се прибављају од регулисаних компанија у процедури одобравања цијена/тарифа. Креира аналитичке подршке одлукама ФЕРК-а везано за тарифе дистрибутивних предузећа. Анализира достављене извјештаје имаоца ФЕРК-ових дозвола са аспекта цијена/тарифа. Учествује у одређивању трошкова и дизајну цијена/тарифа других енергената. Прати тарифне методологије и цијене/тарифе у другим земљама. Учествује у изради правила за утврђивање накнаде за прикључење купаца на дистрибутивну мрежу, као и у утврђивању исте. Анализира трендове оптерећења и потрошње крајњих купаца и корисника система, те прати активности дистрибутивних предузећа на изради оптерећења и потрошње. Прати податке оператора преносног и дистрибутивног система у вези са сигурношћу снабдијевања и оптималним кориштењем електроенергетског система. Учествује у припреми техничких подлога за дефинисање стандарда квалитета услуге за дистрибуцију и снабдијевање. По потреби обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора за тарифе и тржиште.

 

      Посебни услови:

 • други циклус високог образовања, односно VII степен стручне спреме - електротехнички факултет,
 • најмање три године радног искуства,
 • аналитичке способности,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • познавања рада на компјутеру,
 • знање енглеског језика.

 

 1. ВОЗАЧ-ЛОГИСТИЧАР, у Сектору заједничких послова - на неодређено вријеме, 1 извршилац

Вози чланове и раднике ФЕРК-а по потреби. Одговара за одржавање аутомобила ФЕРК-а. Води евиденцију о кориштењу аутомобила ФЕРК-а, пређеној километражи и потрошњи горива. Испоручује и преузима пошту и пакете према потреби. Асистира у набавци материјала и опреме за потребе ФЕРК-а. Надгледа прилаз, просторије и паркинг ФЕРК-а. Обавља ситне поправке у канцеларијским просторијама ФЕРК-а. Копира и архивира документацију према потреби. Асистира и на другим пословима уколико му вријеме дозволи. По потреби обавља и остале послове по налогу руководиоца Сектора заједничких послова.

            Посебни услови:

 • средње образовање, односно IV степен стручне спреме, средња школа,
 • важећа возачка дозвола „Б“ категорије,
 • најмање три године возачког искуства,
 • тактичност и добре организационе способности,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • пожељно знање енглеског језика.

 

 1. ИНФОРМАТИЧАР, у Сектору заједничких послова - на неодређено вријеме, 1 извршилац

Организује и одржава интерне обуке из софтверских пакета инсталисаних у ФЕРК-у за све раднике ФЕРК-а. Учествује у инсталисању софтверских и хардверских рјешења у сарадњи са стручњаком за информатику. Редовно прати и проучава развој информационих и телекомуникационих технологија, канцеларијских алата и усваја их ради преношења радницима ФЕРК-а кроз интерне обуке. Ажурира податке на интернет и интранет страници ФЕРК-а. Учествује на пословима одржавања хардверских и софтверских информационих система ФЕРК-а, као и одржавању информационе и телекомуникационе мреже ФЕРК-а. Креира пословна писма и друге акте са меморандумом ФЕРК-а. У сарадњи са стручњаком за информатику припрема приједлоге база података ФЕРК-а из надлежности ФЕРК-а. По потреби обавља и друге послове по налогу чланова ФЕРК-а.

           Посебни услови:

 • други циклус високог образовања, односноVII степен стручне спреме – информатички, рачунарски, електротехнички или машински факултет,
 • најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима,
 • добре административне и организационе способности,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова,
 • знање енглеског језика.

 

 1. СПРЕМАЧИЦА/КАФЕ КУХАРИЦА, у Сектору заједничких послова - на неодређено вријеме, 1 извршилац

Одговорна за одржавање, уредност и хигијену пословног простора ФЕРК-а. Свакодневно обавља послове чишћења, спремања и одржавања пословног простора ФЕРК-а. Припрема и послужује топле и хладне напитке. Води евиденцију утрошка средстава рада и благовремено предлаже наруџбу истих. По потреби обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора заједничких послова.

      Посебни услови:

 • средње образовање, односно IV степен стручне спреме, средња школа,
 • најмање једна година радног искуства на истим или сличним пословима,
 • тактичност и добре организационе способности,
 • способност за тимски рад на професионалан, коректан, рационалан и креативан начин и прихватање организационих промјена, нових идеја и начина обављања послова.

 

Поред посебних услова наведених за упражњено радно мјесто, сви кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове за заснивање радног односа:

 • држављанство БиХ,
 • здравствену способност за обављање послова,
 • да му не траје безбједоносна мјера забране обављања позива, дужности или дјелатности, која је неспојива са обављањем послова у ФЕРК-у.

            Пријаве кандидата требају садржавати краћу биографију, адресу и контакт телефон.

Уз пријаву за јавни оглас, кандидат треба доставити сљедеће документе:

 1. увјерење о држављанству БиХ, не старије од шест мјесеци од дана издавања од надлежног органа,
 2. диплому/свједочанство,
 3. доказ о радном искуству,
 4. остале документе којима доказује испуњавање тражених услова.

Сви документи који се прилажу достављају се у фотокопији.

Пријаву на јавни оглас заједно са документима заинтересовани кандидати могу доставити на адресу:

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ – ФЕРК
Кнеза Домагоја 12А
88 000 Мостар

Тим за избор ће на основу поднесених пријава и испуњавања потребних услова за обављање послова саставити листу за ужи избор најбољих кандидата. Сви кандидати са уже листе позивају се на разговор.

Пријаве кандидата који нису ушли у ужи избор неће бити узете у разматрање у даљем процесу запошљавања и подносиоци о томе неће бити посебно обавијештени.  

Изабрани кандидат, прије закључивања уговора о раду, дужан је доставити љекарско увјерење да не постоје здравствене сметње за обављање послова (не старије од три мјесеца) и увјерење надлежног органа да му не траје изречена безбједоносна мјера забране обављања позива, дјелатности или дужности, која је неспојива са обављањем послова у ФЕРК-у (не старије од три мјесеца), као и оригинале или овјерене фотокопије докумената који су приложени као прилог на јавни оглас.

 

Рок за подношење пријава на јавни оглас је до 15.01.2019. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе