Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању 15 редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20.

Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XВ редовну сједницу у 2017. години, у четвртак, 14.09.2017. године са почетком у 12:00 сати у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XВ редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника с XИВ редовне сједнице ФЕРК-а одржане 29.08.2017. године;
  2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. Зеница;
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоца захтјева „БРОТИС“ д.о.о. Читлук;
  4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом подносиоца захтјева ХИФА д.о.о. Тешањ;
  5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ;
  6. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број: ИИИ-1-М-695/17 од 28.03.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
  7. Разматрање и доношење Закључка по жалби на Акт број: 03-4-3-14618 од 07.03.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

 

У Мостару, 07.09.2017. године                                                       ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-764/17                                                                                    Миле Срдановић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе