Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XVII редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XVII редовну сједницу у 2017. години, у уторак, 24.10.2017. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XВИИ редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVI редовне сједнице ФЕРК-а одржане 04.10.2017. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „ИНТЕР“ д.о.о. Тешањ;
 3. Разматрање и доношење Закључка којим се одобрава провођење поступка преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-963/53/12 издате 26.07.2017. године са „IVEX“ д.о.о. Усора на ENERGY TRADE d.o.o. Usora;
 4. Разматрање и одлучивање о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка за подносиоца захтјева:
  - ENERGY TRADE d.o.o. Usora;
  - Фотонапонска електрана „СОЛАР-РАМА“ вл. Славка Жилића, из Прозора-Раме;
  - ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде;
 5. Разматрање и одлучивање о Нацрту дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева Обрт „МИРНА ЛУКА“, вл. Жељко Козина, Чапљина;
 6. Разматрање и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број: 03‐4-221-38083/17 од 23.06.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: III-1-М-1554/17 од 11.07.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар.

 

 

У Мостару, 17.10.2017. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-858/17                                                                                       Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе