Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XIX редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XIX редовну сједницу у 2017. години, у петак, 24.11.2017. године са почетком у 11:00 сати у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XIX редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 07.11.2017. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама и допунама одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
 4. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
 5. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању процента обавезног удјела електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије за 2018. годину;
 7. Разматрање и одлучивање о Нацрту одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 8. Разматрање и одлучивање о Нацрту дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ЛАГЕР д.о.о. Посушје;
 9. Разматрање и одлучивање о Нацрту дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева ЛАГЕР д.о.о. Посушје;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о одузимању Дозволе за рад за производњу електричне енергије имаоцу дозволе „ИН СОЛАР“ д.о.о. Чапљина;
 11. Разматрање и рјешавање по жалби на Закључак број: III-1-G-1763/17 од 27.09.2017. године који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ, Погон Груде.

 

У Мостару, 17.11.2017. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-948/17                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе