Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XX редовне сједнице ФЕРК-а у 2017. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине

Федерације БиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XX редовну сједницу у 2017. години, у четвртак, 14.12.2017. године са почетком у 12:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XX редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XIX редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 24.11.2017. године;
 2. Разматрање и утврђивање пречишћеног текста Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
 3. Разматрање и утврђивање пречишћеног текста Одлуке о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивног система ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом подносиоца захтјева ЛАГЕР д.о.о. Посушје;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева
  - ЛАГЕР д.о.о. Посушје;
  - „ДЕЛТА ПЕТРОЛ“ Какањ д.о.о.
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде;;
 7. Разматрање и одлучивање о Нацрту дозволе за рад за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“;
 8. Разматрање и рјешавање по жалби на Рјешење број: ИИИ-2-1323/17 од 21.08.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје „Центар“ Нови Травник;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о привременој регулаторној накнади за 2018. годину.

 

У Мостару, 06.12.2017. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-1008/17                                                                                    Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе