Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању III редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације

БиХ“, број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати III редовну сједницу у 2018. години, у четвртак, 15.02.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На III редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са II редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 02.02.2018. године;
  2. Разматрање и усвајање текста Обавјештења за јавност о поднесеном приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево ФЕРК-у на сагласност;
  3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „AREX“ д.о.о. Градачац; (измјена)
  4. Разматрање и доношење Рјешења о одузимању Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем имаоцу дозволе „ГАЊГО ПЕТРОЛ“ д.о.о. Матузићи, Добој Југ;
  5. Разматрање и доношења Рјешења о одузимању Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе ИИ реда имаоцу дозволе БНТ „ХОЛДИНГ“ Д.Д. Нови Травник;
  6. Разматрање Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева SolarMax d.o.o. Mostar; (обнова)
  7. Разматрање и рјешавање о жалби на Рјешење број 03-2-221-36702/2017 од 05.10.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

 

У Мостару, 08.02.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-202/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе