Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању IV редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене

новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати ИВ редовну сједницу у 2018. години, у уторак, 27.02.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На IV редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са III редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 15.02.2018. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
 3. Разматрање и доношење Правилника о надгледању;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „ЕКО РЕМ“ д.о.о. Сарајево;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева: (извјестилац: Н.Аликадић)
  • „КАКАЊ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Какањ;
  • „МЕРЦАТОР БХ“ д.о.о. Сарајево;
 6. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева „Средњобосанске шуме“/„Шуме Средишње Босне“/„Средњабосанске шуме“ д.о.о. из Доњег Вакуфа;
 7. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева „БФС“ д.о.о. Сарајево;
 8. Разматрање и рјешавање по жалби на акт број: 03-6-20204-11228/17 од 01.06.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
 9. Разматрање и усвајање Завршног обрачуна ФЕРК-а за 2017. годину.

 

 

У Мостару, 19.02.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-271/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе