Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XИИИ редовну сједницу у 2018. години, у уторак, 17.06.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XIII редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 26.06.2018. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • „ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце; (обнова)
  • ENERGY TRADE d.o.o. Usora; (обнова)
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „ДЕЛТА ПЕТРОЛ“ Какањ, д.о.о.; (измјена и допуна) (извјестилац: Н.Аликадић)
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева СОЛИК д.о.о. Прозор-Рама; (обнова)
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева АСА Енергија д.о.о. Сарајево; (обнова)
 6. Разматрање и доношење Рјешења о трајном одузимању Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом имаоцу дозволе Доо „ЧАВКУНОВИЋ-БАУ“ Бихаћ;
 7. Разматрање и рјешавање по жалби:
  • Рјешење број: 03‐4‐221-21297/18 од 06.04.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03-5-12-9954/2018 од 11.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
  • Рјешење број: 03-4-221-22182/18 од 14.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03-3-7114/2018 од 24.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар;
  • Рјешење број: 215529/2018 од 10.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
  • Рјешење број: 03‐4‐221-32296/18 од 25.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево.

 

У Мостару, 09.07.2018. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИК ФЕРК-а

Број: 01-01-644/18                                                                                      Јасмин Бешо

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе