Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању XIX редовне сједнице ФЕРК-а у 2018. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“

број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати XIX редовну сједницу у 2018. години, у петак, 16.11.2018. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици блајбуршких жртава 33.

На XIX редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане дана 24.10.2018. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијене услуге јавног снабдјевача ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар за пружање универзалне услуге;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева ИЦТ д.о.о. из Широког Бријега; (измјена и допуна)
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом подносиоца захтјева „СИЧАЈА“ д.о.о. Горњи Вакуф – Ускопље;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца захтјева „ТРАНСПОРТБЕТОН“ д.о.о. Кисељак;
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева БАРАЋ-ЦО д.о.о. Читлук;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево; (обнова)
 8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  • Фотонапонска електрана ГАМА, вл. Зоран Марић, Мира Марић и Мирослав Галић, из Мостара;
  • „НССН“ д.о.о. Мостар; (обнова)
 9. Разматрање и доношење Закључка по Захтјеву за одузимање дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда подносиоца захтјева АЛ Траде д.о.о. из Мостара;
 10. Разматрање и доношење Закључка по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама;
  • ПРОСЛАП 1;
  • ПРОСЛАП 2;
  • ПРОСЛАП 3;
  • ПРОСЛАП 4;
  • ПРОСЛАП 5;
 11. Разматрање и доношење Закључка у поступку трајног одузимања Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-310/17/17 од 03.07.2017. године имаоцу дозволе Е-ТАНК д.о.о. из Илиџе;
 12. Разматрање и рјешавање по жалби на:
  • Рјешење број 03-4-221-40519/18 од 19.09.2018. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Електроенергетску сагласност број: 11-05-2018/0111-4 коју је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Мостар, Пословница Електро-Чапљина.

 

 

У Мостару, 08.11.2018. године                                                       ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-953/18                                                                                      Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе