Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ
о одржавању I редовне сједнице ФЕРК-а у 2019. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13 и 94/15), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине

(„Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14 и 31/16) ФЕРК ће одржати I редовну сједницу у 2019. години, у понедјељак, 21.1.2019. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12А.

На I редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника с XXII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 21.12.2018. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Нацрту одлуке о измјенама и допунама Општих услова за испоруку електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и одлучивање о Нацрту Правилника о измјенама и допунама Правилника о методологији за израчунавање накнада за прикључење и дефинисање рокова и услова за прикључак на дистрибутивну мрежу, о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • СОР „ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА-НЕВИЋ ПОЉЕ 1.“ вл. Роберт Бегић, из Новог Травника;
  • „HE Energy“ д.о.о. Столац; (обнова)
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата изузев ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева АрцелорМиттал Зеница, д.о.о.;
 6. Разматрање и рјешавање по жалби:
  • на Рјешење број: III-2-1855/18 од 26.10.2018. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје „Центар“ Нови Травник;
  • на Закључак број: III-1-Г-1365/18 од 12.10.2018. године који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ, Погон Груде.

 

У Мостару, 11.01.2019. године                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА ФЕРК-а

Број: 01-01-24/19                                                                                      Санела Покрајчић

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Блајбуршких жртава бр. 33
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

5550000013715624;
код Нова банка а.д.

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе