Rješenja

Rješenja sa 24. redovne sjednice:

Rješenje kojim se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-364/11/16 od 06.05.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-364-04/11/16 od 06.05.2016. godine, imaocu dozvole „BTG“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.
Rješenje kojim se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-654/124/16 od 07.10.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-654-10/124/16 od 07.10.2016. godine, imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BP“ d.o.o. Bihać mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o.
Rješenje kojim se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-488/76/16 od 22.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-488-05/76/16 od 22.06.2016. godine, imaocu dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
Rješenje kojim se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-473/68/16 od 25.08.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-473-07/68/16 od 25.08.2016. godine, imaocu dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola I reda podnosiocu zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Rješenje kojim se izdaje Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola I reda podnosiocu zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Rješenja sa 23. redovne sjednice:

Rješenje o poništenju Rješenja broj: 03-4-221-38192/16 od 03.06.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo 
Rješenje o izdavanju Dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „MHA ENERGOGROUP“ d.o.o. iz Ilidže
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva FSE „Bljesak“, vl. Ivanka Sabljić, iz Čitluka
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „SJAJ“ Maglaj, d.o.o.
Rješenje po poništenju Rješenja broj: 03-4-221-38182/16 od 03.06.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo

Rješenja sa 22. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Rješenje o poništenju Rješenja broj: III-I-G-1194/16 od 16.08.2016. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude
Rješenje o izdavanju Dozvole za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva EZPADA d.o.o. Mostar
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca „G-TANK“ d.o.o. Vitez  
Rješenje o odbijanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnosioca „G-TANK“ d.o.o. Vitez  
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „SENDO“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva SILO PAVLOVIĆ  d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva TG-GRANIT d.o.o. Prozor-Rama

Rješenja sa 21. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi protiv akta br. 03‐5‐213‐17193/2016 od 26.08.2016. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
Rješenje o izdavanju dozvole za rad za trgovanje LPG-om, za „PROMING“ d.o.o. Bugojno

Rješenja s 20. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „ASCOM“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „EKO-ELEKTRON“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Rješenje o izmjeni Dozvole izdate Rješenjem broj 06-03-631-08/25/14 od 24.10.2014. godine imaocu dozvole PROENERGY d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju Dozvoleza rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva SOLAR-ENERGY d.o.o. Čapljina
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „TURBO-PROM“ d.o.o. Novi Travnik

Rješenja sa 19. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać
Rješenje (Poništava se Prethodna elektroenergetska saglasnost za proizvođača broj: 060-05-16/0553 od 02.06.2016. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar)
Rješenje o izdavanju DOzvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „HENKOPROM“ d.o.o. Žepče
Rješenje (Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om podnosioca Messer Tehnoplin d.o.o.)
Rješenje o izdavanju DOzvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „MIMS-INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „PRO-EL“ d.o.o. Bugojno

Rješenja sa 18. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za DOO „EURO-JET“ Cazin
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju električne energije za Solarna fotonaponska elektrana „GNJEČE 1“, vl. Batalević Senad, Klokotnica, iz Doboj Istok
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „GUDELJ“ d.o.o. Vitez
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „HIFA-BENZ“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izmjeni Dozvole za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 od 15.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, imaocu dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovanje LPG-om, za „ISTRABENZ PLINI“ d.o.o. Breza
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „MAKSUMIĆ-KOMERC“ d.o.o. Konjic
Rješenje o izdavanju Dozvole za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za OIL-AC d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju Dozvole za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o izdavanju Dozvole za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „SAGA ENERGY“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „ZLATA-TRANS“ d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 17. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „ALIM“ d.o.o. Visoko
Rješenje o poništenju Rješenja broj: 03-2-221-16930/2016 od 04.05.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
Rješenje o izmjeni Dozvole za rad – licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-954/33/11 od 14.12.2011. godine izdata Rješenjem broj 06-03-954-11/33/11 od 14.12.2011. godine, imaocu dozvole „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o poništenju Rješenja broj: 03-4-221-31006/16 od 09.05.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo

Rješenja sa 16. redovne sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „VEKTOR-INTEGRA“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „STUDEN&CO.AREX“ d.o.o. Gradačac
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva „STUDEN&CO.AREX“ d.o.o. Gradačac
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva LADANUŠIĆ ČISTOĆA d.o.o. Rakitno-Posušje
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać

Rješenja sa 15. redovne sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva „ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „ZEKA-COMERC“ d.o.o. Gračanica
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „SJAJ“ Maglaj, d.o.o.
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje
Poništava se rješenje broj: 133611/2016 od 22.03.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva JP „MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA“ d.o.o. iz Živinica
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „HIFA“ d.o.o. Tešanj
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „GREEN OIL“ d.o.o. Sarajevo
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „EURO-PLIN“ d.o.o. Orašje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ELWORK“ d.o.o. Tuzla
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „ECOTOK“ d.o.o. Travnik
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „ECOTOK“ d.o.o. Travnik
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva BOSSGAS PLIN d.o.o. Tomislavgrad
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „ALMY“ d.o.o. Zenica

Rješenja sa 14. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva DOO „EURO-JET“ Cazin
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-1293/84/13 od 31.08.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1293-13/84/13 od 22.01.2014. godine i izmjenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-416-12/5/15 od 31.08.2015. godine, imaocu dozvole „EBH“ d.o.o. Sarajevo 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „HERCEG“ d.o.o. iz Srebrenika
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva OIL-AC d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „PROSLAP“ d.o.o. Prozor-Rama
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva D.O.O. „SAMI PROMET“ Visoko
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „SARKOP“ d.o.o. Srebrenik

Rješenja sa 13. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „GRANITEX“ d.o.o. Čapljina
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „HIFA“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva d.o.o. „INTER-BUTAN“ Cazin
Rješenje o poništenju rješenja broj: III-I-M-679/16 od 11.11.2015. godine, koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, Pogon Mostar 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. iz Gračanice
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „UNIKOMERC“ d.o.o. iz Gradačca

Rješenja sa 12. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva „ALMY“ d.o.o. Zenica
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosioca zahtjeva „ALMY“ d.o.o. Zenica
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „AME“ d.o.o. Breza 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva EOL PETROL d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „GREEN OIL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva  „PETROBIT“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „POLO“ d.o.o. Kalesija
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „POLO“ d.o.o. Kalesija
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva SE MAZOLJICE, vl. Dragi Tiro, iz Mostara
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „UNIKOMERC“ d.o.o. iz Gradačca

Rješenja sa 11. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za BINVEST d.o.o. Posušje
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za „SP ĆOŠKOVIĆ“ d.o.o. iz Domaljevca
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad proizvodnju električne energije za „ECO-KW“ d.o.o. Kiseljak
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za G-Petrol d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovanje LPG-om, za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „KONZUM“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „PAŽIN“ d.o.o. Stolac
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda za PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za Proizvodnja električne energije „SE ELEKTRONIK“, vl. Nezir Prnjavorac, iz Tešnja
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „SLIŠKO“ d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE za „UMEL-DALEKOVODMONTAŽA“ d.o.o. iz Tuzle
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem za „ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „ZOVKO AUTO“ d.o.o. Žepče

Rješenja sa 10. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju dozvole za za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje
Rješenje o izmjeni i dopuni dozvole broj 06-03-577/20/14 od 24.10.2014. godine za „BINGO“ d.o.o. Tuzla 
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „VELOVO KUĆIŠTE“, vl. Anita Ivanković - Lijanović, iz Širokog Brijega

Rješenja sa 9. redovne sjednice:

Rješenje o proglašenju nevažećim Rješenja broj: 03-4-221-5655/16 od 27.01.2016.
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za "AMITEA-II" d.o.o. Mostar
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za „BAZA“ d.o.o. Tuzla
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju električne energije za „ĆANDRO“, vl. Ćurić Branka, iz Prozora-Rame
Rješenje o izdavanju dozvole za za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, za „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za rad Operatoru za OIEiEK podnosiocu zahtjeva Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

Rješenja sa 8. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPGom, podnosiocu zahtjeva „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj
Rješenje o poništenju Rješenja broj 03-3683/16 od 02.02.2016. godine koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva Proizvodnja električne energije „ORKAN 1“ Živinice, vl. Arslanović Ramiz. 
Izdaje se Dozvola za rad za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „BTG“ d.o.o. TOMISLAVGRAD.

Rješenja sa 7. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva Proizvodnja električne energije za „ENERGY“ d.o.o. iz Kaknja
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva Proizvodnja električne energije za ENERXIA d.o.o. Bugojno
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva Proizvodnja električne energije za „GSL AUTO CENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rješenja sa 6. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva Proizvodnja električne energije „SM“, vl. Semira Brka, iz Tešnja
Rješenje o poništenju rješenja broj: 03-6-20201-301/2016 od 07.01.2016. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Rješenja sa 5. redovne sjednice:

Rješenje o mijenjanju i dopuni Dozvole za rad - licenca za proizvodnju električne energije za HIDROELEKTRANA BUK d.o.o. Široki Brijeg
Rješenje o žalbi na akt JP EP BiH - d.d. Sarajevo broj 03-5-12-21998/2015
Rješenje o žalbi na akt JP EP BiH - d.d. Sarajevo broj 122949/2015

Rješenja sa 4. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za OD "VRTOVI HEĆO" Hadžići
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za "PRAHA" d.o.o. Žepče
Rješenje o izdavanju Dozvole za rad za proizvodnju električne energije za ŠAKOTA d.o.o. iz Čitluka
Rješenje o izdavanju dozvole za snabdijevanje električnom energijom 2. reda za Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva
Rješenje o izdavanju dozvole za snabdijevanje električnom energijom 2. reda za G-Petrol d.o.o. iz Sarajeva

Rješenja sa 3. redovne sjednice:

Rješenje o oduzimanju dozvole za Repower Adria d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju za "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor

Rješenja sa 2. redovne sjednice:

Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju el. energije za "ELCOM" Đurđevik
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju za "ESKIMO S 2" Travnik d.o.o.
Rješenje o izdavanju Dozvole za proizvodnju za MHE Zagradačka d.o.o. Prozor-Rama
Rješenje o žalbi br. 04-05-1013/15
Rješenje o oduzimanju dozvole za "KTG ZENICA" d.o.o. Zenica
Rješenje o žalbi br. 04-04-881-04/15

Rješenja sa 1. redovne sjednice:

Rješenje o naloženim radnjama za "SE VEDO 1" d.o.o. Ilijaš
Rješenje kojim se poništava rješenje 03-6-401-11519/2015 od JP EP BiH d.d.-Sarajevo
Rješenje o naloženim radnjama za Danske Commodities BH d.o.o. Sarajevo
Rješenje o naloženim radnjama za "Elektro test" d.o.o. Sarajevo
Rješenje o naloženim radnjama za "BIČAKČIĆ" d.o.o. Sarajevo
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za OD "SE SOLAR 1-2" Hadžići
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "MAC ECO OIL" d.o.o. Sarajevo
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "GOLD ENERGY" d.o.o. Gradačac
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "ELPRO" vl. Ž. Puđa Suhača bb Livno
Rješenje izdavanju dozvole za proizvodnju za "COMEX" d.o.o. Tešanj
Rješenje izdavanju dozvole za snabdijevanje II reda za Alpiq Energija d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole za "ELGRAD" d.o.o. Jajce


Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe