Rješenja

Rješenja sa 20. redovne sjednice:

- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-1099/174/16 od 19.05.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1099-03/174/16 od 19.05.2017. godine, imaocu dozvole „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o. mijenja se i dopunjuje
- Poništava se Rješenje broj: III-2-1323/17 od 21.08.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva EUROBENZ d.o.o. Grude
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva LAGER d.o.o. Posušje

Rješenje sa 19. redovne sjednice:

- Poništava se Zaključak broj: III-1-G-1763/17 od  27.09.2017. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja sa 18. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „MIRNA LUKA“, vl. Željko Kozina, iz Čapljine
- Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-608/46/13 od 30.09.2013. godine izdata Rješenjem broj 06-03-608-10/46/13 od 30.09.2013. godine imaocu dozvole ENERGY TRADE d.o.o. Usora mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva Fotonaponska elektrana „SOLAR-RAMA“ vl. Slavko Žilić, iz Prozora-Rame
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude

Rješenja sa 17. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „INTER“ d.o.o. Tešanj
- Odbija se žalba podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-1554/17 od 11.07.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug Pogon Mostar kao neosnovana
- Poništava se Rješenje broj: 03‐4-221-38083/17 od 23.06.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja sa 16. redovne sjednice:

- Poništava se Prethodna elektroenergetska saglasnost – stručno mišljenje o trasi broj:  49-03-2017/0111-4 od 13.04.2017. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar
- Poništava se Rješenje broj: 03-4-221-30789/17 od 23.05.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak
- Poništava se Rješenje broj: 03‐3‐22-6095/2017 od 24.05.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-631/25/14 od 24.10.2014. godine izdata Rješenjem broj 06-03-631-08/25/14 od 24.10.2014. godine i izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-972-01/161/16 od 24.10.2016. godine imaocu dozvole PROENERGY d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje

Rješenja sa 15. redovne dozvole:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ADRIJA-PRODUKT“ d.o.o. Zenica
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „BROTIS“ d.o.o. Čitluk
- Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-396/26/16 od 20.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-396-06/26/16 od 20.07.2016. godine, imaocu dozvole „HIFA“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
- Odbija se žalba M.V. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-695/17 od 28.03.2017. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-1142/79/16 od 13.02.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1142-06/79/16 od 13.02.2017. godine, imaocu dozvole „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj mijenja se i dopunjuje

Rješenja sa 14. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva Fotonaponska elektrana „BARE“, vl. Marka Markešića, iz Prozora-Rame
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „BIČAKČIĆ“ d.o.o Sarajevo.
- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-248/11/17 od 24.04.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-248-05/11/17 od 24.04.2017. godine imaocu dozvole „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „G-TANK“ d.o.o. Vitez
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „SFE INTERQUALITY“, vl. Zinete Ćemerlić, iz Prozora-Rame
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „TIOIL“ d.o.o. Stara Bila, Vitez
- Poništava se Zaključak o dozvoli izvršenja broj: 03-3-8271/2017 od 14.07.2017. godine, koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar na ponovni postupak

Rješenja sa 13. redovne sjednice:

- Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-718/137/16 od 25.08.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-718-04/137/16 od 25.08.2016. godine, imaocu dozvole „STUDEN & CO.AREX“ d.o.o. Gradačac 
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-717/136/16 od 25.08.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-717-02/136/16 od 25.08.2016. godine, imaocu dozvole „STUDEN & CO.AREX“ d.o.o. Gradačac
- Poništava se Elektroenergetska saglasnost broj: 175217/2017 koja je sastavni dio Rješenja broj: 03-04-221-31115/17 od 24.05.2017. godine u dijelu tehnički uslovi kategorija potošnje: „ostala potrošnja na 0,4 kV“ i u tom dijelu se predmet vraća JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo na ponovni postupak
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-654/124/16 od 07.10.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-654-10/124/16 od 07.10.2016. godine, imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać mijenja se i dopunjuje
- Poništava se Rješenje broj: III-1-G-967/17 od  22.05.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude i predmet vraća na ponovni postupak
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-511/86/16 od 22.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-511-04/86/16 od 22.06.2016. godine, imaocu dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj 
- Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-371/13/16 od 06.05.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-371-02/13/16 od 06.05.2016. godine, imaocu dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj 
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva HSE BH d.o.o. iz Sarajevo
- Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-963/53/12 od 28.11.2012. godine izdata Rješenjem broj 06-03-963-10/53/12 od 28.11.2012. godine imaocu dozvole „IVEX“ d.o.o. Usora mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „MFS TRADE“ d.o.o. Duje - Klokotnica
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-510/85/16 od 22.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-510-04/85/16 od 22.06.2016. godine, imaocu dozvole „PETROBIT“ d.o.o. Tešanj mijenja se

Rješenja sa 12. redovne sjednice:

- Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca ArcelorMittal Zenica d.o.o. broj 06-03-48/3/17 od 13.01.2017. godine
- Imaocu dozvole „BRKIĆ PETROL“ d.o.o. Zenica, privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-288/13/17 od 24.04.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-288-04/13/17 od 24.04.2017. godine, na period od 03.07.2017. godine do 24.04.2018. godine, odnosno do početka obavljanja energetske djelatnosti.
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva E-TANK d.o.o. iz Ilidže
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „EKO ENERGIJA“ d.o.o. Kalesija
- Poništava se Rješenje broj: III-1-M-888/17 od 21.04.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva MAXIMA IST d.o.o. Mostar
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „PROMING“ d.o.o. Bugojno
- Poništava se Rješenje broj: III-1-495/17 od 07.03.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja sa 11. redovne sjednice:

Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva AL Trade d.o.o. iz Mostara 
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać
Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-493/77/16 od 04.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-493-06/77/16 od 04.07.2016. godine, imaocu dozvole „HIFA“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „KOPEX-SARAJLIĆ“ d.o.o. Srebrenik
Poništava se Rješenje broj: 03‐3‐4075/2017 od 06.04.2017. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar

Rješenja sa 10. redovne sjednice:

- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-1099/174/16 od 16.12.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1099-03/174/16 od 16.12.2016. godine, imaocu dozvole „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o. mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ING-EKO“ d.o.o. Prozor-Rama
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva OIL-AC d.o.o. Mostar
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „PERO“ Zenica d.o.o.
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „PLIVA“ d.o.o. Jajce
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „TURBINA“ d.o.o. Jajce

Rješenja sa 9. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „BRKIĆ-PETROL“ d.o.o. Zenica
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „FAVORIT BH“ d.o.o. Bihać
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „MiniWat“ d.o.o. Travnik
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva DOO „REZ“ Cazin
- Poništava se Rješenje broj: III-1-M-85/17 od 19.01.2017. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ – „SLAVINOVIĆI I“, vl. Selver Memić, iz Tuzle
- Odbija se žalba Z.I.B. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-140/17 od 25.01.2017. godine, koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana

Rješenja sa 8. redovne sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „SUNCE“, vl. Ana Kudić, iz Mostara
Poništava se Odgovor broj: III-1-G-3-024/17 od  10.01.2017. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude Poslovnica „Elektro“ Posušje i predmet vraća na ponovni postupak
Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-707/23/11 od 30.11.2011.godine izdata Rješenjem broj 06-03-707-12/23/11 od 30.11.2011. godine imaocu dozvole „NATRON-HAYAT“ d.o.o. Maglaj mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja

Rješenja sa 7. redovne sjednice:

- Odbija se žalba H. M. podnesena protiv Rješenja broj: 159774/2016 od 13.12.2016. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana
- Imaoci dozvola za rad za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju obavezni su plaćati pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za 2017. godinu 

Rješenja sa 6. redovne sjednice:

Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-866/29/14 od 14.04.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-866-22/29/14 od 14.04.2015. godine imaocu dozvole  DF GRADNJA d.o.o. Konjic  mijenja se i dopunjuje
Poništava se Rješenje broj 03‐3‐648/2017 od 19.01.2017. godine, koje je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
Odbija se žalba S.J. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-1966/16 od 24.10.2016. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana

Rješenja sa 5. redovne sjednice:

Dozvola za rad - licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-716/30/12 od 21.09.2012. godine izdata Rješenjem broj: 06-03-716-11/30/12 od 21.09.2012. godine imaocu dozvole „BIČAKČIĆ“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „LIQUIVEX“ d.o.o. Usora

Rješenja sa 3. redovne sjednice:

- Poništava se Rješenje broj III-1-M-1965/16 od 21.10.2016. godine koju je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-a, podnosiocu zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-714/134/16 od 23.11.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-714-11/134/16 od 23.11.2016. godine imaocu dozvole „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo mjenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj

Rješenja sa 2. redovne sjednice:

Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-418/6/15 od 23.07.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-418-10/6/15 od 23.07.2015. godine imaocu dozvole HEP-Trade d.o.o. iz Mostara mijenja se i dopunjuje
Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 od 15.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, imaocu dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „HO Svjetlost“ d.o.o. Doboj Istok
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „Jaklići B&B“ d.o.o. Prozor-Rama
Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-529/97/16 od 20.09.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-529-08/97/16 od 20.09.2016. godine, imaocu dozvole „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva SAMELAY d.o.o. Tešanj

Rješenja sa 1. redovne sjednice:

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „CONRA“ d.o.o. Tešanj
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD
Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe