Rješenja

Rješenje sa 22. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva TRANSPORT PAŽIN d.o.o. Stolac

Rješenja sa 21. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „EBH“ d.o.o. Sarajevo
- Odbija se žalba F.M. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-G-1339/18 od 05.10.2018. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Grude, kao neosnovana
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva HEET d.o.o. Prozor - Rama
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „TIK“ d.o.o. Jelah bb-Tešanj
- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-712/51/17 izdata Rješenjem broj 06-03-712-07/51/17 od 07.11.2017. godine imaoca dozvole GP TOMING d.o.o. Grude mijenja se i dopunjuje

Rješenja sa 20. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosiocu zahtjeva Fotonaponska elektrana GAMA
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosiocu zahtjeva „N S S N“ d.o.o. Mostar
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „Veliko sunce“ d.o.o., iz Stoca

Rješenja sa 19. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva BARAĆ-CO d.o.o. Čitluk
- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-631/25/14 izdata Rješenjem broj 06-03-788-03/58/17 od 04.10.2017. godine imaoca dozvole PROENERGY d.o.o. iz Mostara mijenja se i dopunjuje
- Odbija se žalba Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Medžlis Islamske zajednice Čapljina podnesena protiv Elektroenergetske saglasnosti broj: 11-05-2018/0111-4 od 08.05.2018. godine koju je donijelo  JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar Distribucija električne energije Distributivno područje Jug Pogon Mostar Poslovnica Elektro-Čapljina, kao neosnovana.
- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-527/95/16 izdata Rješenjem broj 06-03-527-07/95/16 od 20.07.2016. godine imaocu dozvole „SIČAJA“ d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosiocu zahtjeva „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak
- Odbija se žalba „VARADERO“ d.o.o. Sarajevo podnesena protiv Rješenja broj 03-4-221-40519/18 od 19.09.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana

Rješenja sa 18. redovne sjednice:

- Poništava se  Rješenje broj: 03‐6-206-11251/18 od 26.06.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak
- Imaocu dozvole E-TANK d.o.o. iz Ilidže privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-310/17/17 od 03.07.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-310-06/17/17 od 03.07.2017. godine
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „GROHS H&G“ d.o.o. Sarajevo
- Odbija se žalba Udruženja Ratnih vojnih invalida „Stari Grad“ Mostar podnesena protiv Rješenja broj: 03-3-11443/2018 od 14.09.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar, kao neosnovana
- Odbija se žalba „VARADERO“ d.o.o. Sarajevo podnesena protiv Rješenja broj 03-4-221-18800/18 od 28.03.2018. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana

Rješenja sa 17. redovne sjednice:

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE broj 06-03-842/150/16 izdata Rješenjem broj 06-03-842-07/150/16 od 24.10.2016. godine imaocu dozvole „ASCOM“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
- Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om  podnosioca „GAS PETROL“ d.o.o. Tešanj broj 06-03-376/27/18 od 22.03.2018. godine
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva ZIBLIN & Co d.o.o. Ljubuški

Rješenja sa 16. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ELEKTRO-SOLAR“ vlasnik Suljanović Fehim, iz Sanskog Mosta
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
- Poništava se Rješenje broj: III-1-G-72/18 od 18.01.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva PTP „ŠOLA“ d.o.o. TOMISLAVGRAD

Rješenja sa 15. redovne sjednice:

- Odbija se žalba E.K. podnesena protiv Rješenja broj: 03-4-221/40862/18 od 02.07.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-511/86/16 izdata Rješenjem broj 06-03-511-04/86/16 od 22.06.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-609-03/43/17 od 26.07.2017. godine, imaocu dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-1142/179/16 izdata Rješenjem broj 06-03-1142-06/179/16 od 13.02.2017. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-747-01/56/17 od 14.09.2017. godine, imaocu dozvole „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj mijenja se i dopunjuje

Rješenja sa 14. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva ASA Energija d.o.o. Sarajevo
- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-522/15/14 izdata Rješenjem broj 06-03-522-14/15/14 od 14.01.2015. godine imaocu dozvole „GRID BH“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva SOLIK d.o.o., iz Prozora-Rame

Rješenja sa 13. redovne sjednice:

- Imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-468/25/17 izdata Rješenjem broj  06-03-468-04/25/17 od 09.06.2017.godine
- Odbija se žalba E.D podnesena protiv Rješenja broj: 03-4-221-32296/18 od 25.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana 
- Poništava se Rješenje broj: 03‐4‐221-21297/18 od 06.04.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ELGRAD“ d.o.o. Jajce
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva ENERGY TRADE d.o.o. Usora
- Poništava se Rješenje broj: 03-5-12-9954/2018 od 11.05.2018.  godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla
- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-473/68/16 izdata Rješenjem broj 06-03-473-07/68/16 od 25.08.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1140-01/178/16 od 16.12.2016. godine, imaocu dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja se i dopunjuje
- Poništava se Rješenje broj: 215529/2018 od 10.05.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, i predmet vraća na ponovni postupak
- Poništava se Rješenje broj: 03-4-221-22182/18 od 14.05.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-1099/174/16 izdata Rješenjem broj 06-03-1099-03/174/16 od 16.12.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-504-01/27/17 od 19.05.2017. godine i Rješenjem broj 06-03-914-02/64/17 od 14.12.2017. godine, imaocu dozvole „DELTA PETROL“ Kakanj, d.o.o. mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-488/76/16 izdata Rješenjem broj 06-03-488-05/76/16 od 22.06.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1139-01/177/16 od 16.12.2016. godine, imaocu dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja se i dopunjuje
- Poništava se Rješenje broj: 03-3-7114/2018 od 24.05.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja sa 12. redovne sjednice:

- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-680/22/15 izdata Rješenjem broj 06-03-680-10/22/15 od 04.11.2015. godine imaocu dozvole GEN-I d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „PI-PI“ d.o.o. Visoko

Rješenja sa 11. redovne sjednice:

- Poništava se  Zaključak broj: 03‐6-206-7034/18 od 18.04.2018. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak
- Imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ-BAU“ Bihać privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-468/25/17 od 09.06.2017. godine 
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-290/15/17 izdata Rješenjem broj 06-03-290-04/15/17 od 24.04.2017. godine, imaocu dozvole „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ELEKTRO GRUPA“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-517/14/14 izdata Rješenjem broj 06-03-517-16/14/14 od 24.10.2014. godine imaocu dozvole „EMY“ d.o.o. Zenica mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „G.M.C. BiH“ d.o.o. Orašje
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva GTG plin d.o.o. Zenica
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva „Interenergo“ d.o.o. Sarajevo
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva JP „VIK“ d.o.o. Zenica
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca
- Poništava se Rješenje broj: 03-4-221-812/18 od 05.01.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja sa 10. redovne sjednice:

- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-654/124/16 izdata Rješenjem broj 06-03-654-10/124/16 od 07.10.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1094-04/173/16 od 16.12.2016. godine i Rješenjem broj 06-03-608-03/42/17 od 26.07.2017. godine, imaocu dozvole Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać mijenja se i dopunjuje
- Odbija se žalba H.I. podnesena protiv Rješenja broj: 03-4-221-8018/18 od 07.02.2018. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana
- Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije broj 06-03-1393/17/10 od 25.02.2011. godine izdata Rješenjem broj 06-03-1393-19/17/10 od 25.02.2011. godine imaocu dozvole „INTRADE ENERGIJA“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
- Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo broj 06-03-864/61/17 od 20.10.2017. godine
- Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca „TRANSPORTBETON“ d.o.o. Kiseljak broj 06-03-923/65/17 od 10.11.2017. godine

Rješenja sa 9. redovne sjednice:

- Odbija se žalba A.J.  podnesena protiv Rješenja broj: 03-5-221-27330/2017 od 22.12.2017. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana
- Imaocu dozvole „BRKIĆ PETROL“ d.o.o. Zenica trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om 
- Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1183-02/182/16 
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-493/77/16 izdata Rješenjem broj 06-03-493-06/77/16 od 04.07.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-522-04/30/17 
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva Solarna elektrana „K-SOLAR“, vl. Petar Kudić iz Prozora-Rame
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva „PLINOMATIC“ d.o.o. Kiseljak
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva Solarna elektrana „SOLAR-B“, vl. Ante Barišić iz Prozora-Rame
- Poništava se Rješenje broj: 03-3-26-3971/2018 od  20.03.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „GRAČANICA“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Rješenja sa 8. redovne sjednice:

- Nalaže se Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, imaocu Dozvole za rad Operatoru za OIEiEK broj 06-03-290/9/16 od 25.04.2016. godine, preduzimanje mjera, u skladu sa uslovima izdate dozvole
- Poništava se Rješenje broj: 201350/2017 od 21.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla i predmet vraća na ponovni postupak
- Poništava se Rješenje broj: 03-6-04-25702/17 od 25.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenje sa 7. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 6. redovne sjednice:

- Poništava se Rješenje broj: 03‐6-206-3126/17 od 04.12.2017. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a, podnosiocu zahtjeva BROVIS D.D. VISOKO
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva ERDAL d.o.o. iz Sarajeva
- Imaocu dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-391/21/16 od 25.08.2016. godine
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „KALIM“ d.o.o. Tešanj
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva MK GROUP d.o.o. iz Stoca
Poništava se Rješenje broj: III-2-2038/17 od 16.11.2017. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik i predmet vraća na ponovni postupak

Rješenja sa 5. redovne sjednice:

- Imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-565/115/16 od 11.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-565-04/115/16 od 11.07.2016. godine
- Imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-564/114/16 od 11.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-564-04/114/16 od 11.07.2016. godine
- Imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-566/116/16 od 11.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-566-04/116/16 od 11.07.2016. godine
- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-588/119/16 od 20.09.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-588-06/119/16 od 20.09.2016. godine, imaocu dozvole „ISTRABENZ PLINI“ d.o.o. Breza mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „MERCATOR BH“ d.o.o. Sarajevo
- Imaoci dozvola za rad za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju obavezni su plaćati pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za 2018. godinu u skladu sa ovim rješenjem
- Imaocu dozvole „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-399/29/16 od 04.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-399-07/29/16 od 04.07.2016. godine
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva SolarMax d.o.o. Mostar

Rješenje sa 4. redovne sjednice:

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo

Rješenja sa 3. redovne sjednice:

- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-717/136/16 od 25.08.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-717-02/136/16 od 25.08.2016. godine i izmjenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-561-03/38/17 od 26.07.2017. godine, imaocu dozvole „AREX“ d.o.o. Gradačac
- Imaocu dozvole „GANJGO PETROL“ d.o.o. Matuzići, Doboj Jug privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-391/21/16 od 25.08.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-391-06/21/16 od 25.08.2016. godine.
- Imaocu dozvole BNT „HOLDING“ D.D. Novi Travnik, Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik oduzima se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03-672/129/16, izdata 07.12.2016. godine, sa periodom važenja od 07.12.2016. godine do 06.12.2018. godine
Odbija se žalba S.Č. podnesena protiv Rješenja broj: 03-2-221-36702/2017 od 05.10.2017. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, kao neosnovana

Rješenja sa 2. redovne sjednice:

- Imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-565/115/16 od 11.07.2016.
- Imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03- 564/114/16 od 11.07.2016.
- Imaocu dozvole „AHMETSPAHIĆ PETROL“ d.o.o. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-566/116/16 od 11.07.2016.
Poništava se Elektroenergetska saglasnost broj: 185420/2017 koja je sastavni dio Rješenja broj: 03‐4‐221-52644/17 od 18.09.2017. godine u dijelu tehnički uslovi kategorija potrošnje: „ostala potrošnja na 0,4 kV“
Odbija se žalba  D. F. podnesena protiv Rješenja broj: 03-2-221-32417/2017 od  30.08.2017. godine
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva Solarna elektrana „ENERGO SOLAR“, vl. Nikola Marić, iz Jablanice
- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om 06-03-514/87/16 od 20.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-514-05/87/16 od 20.07.2016. godine, imaocu dozvole PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-515/88/16 od 15.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-515-02/88/16 od 15.06.2016. godine, imaocu dozvole PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva G-Petrol d.o.o. Sarajevo.
- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-418/6/15 od 23.07.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-418-10/6/15 od 23.07.2015. godine i izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1188-04/183/16 od 26.01.2017. godine imaocu dozvole HEP-Trade d.o.o. iz Mostara mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-723/139/16 od 20.09.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-723-04/139/16 od 20.09.2016. godine, imaocu dozvole DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-459/24/17 od 03.07.2017. godine izdata Rješenjem broj 06-03-459-09/24/17 od 03.07.2017. godine, imaocu dozvole „PROMING“ d.o.o. Bugojno, mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-686/131/16 od 08.11.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-686-07/131/16 od 08.11.2016. godine, imaocu dozvole „PROMING“ d.o.o. Bugojno mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.
- Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-685/130/16 od 24.10.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-685-06/130/16 od 24.10.2016. godine, imaocu dozvole „PROMING“ d.o.o. Bugojno mijenja se i dopunjuje
- Imaocu dozvole „RPC Superfos Balkan“ d.o.o. privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-399/29/16 od 04.07.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-399-07/29/16 od 04.07.2016. godine.
- Poništava se Elektroenergetska saglasnost broj: 189981/2017 koja je sastavni dio Rješenja broj: 03‐4‐221-55436/17 od 29.09.2017. godine u dijelu tehnički uslovi kategorija potrošnje: „ostala potrošnja na 0,4 kV“
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „SUŠA-COMMERCE“ d.o.o. Visoko
- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva.

Rješenja sa 1. redovne sjednice:

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-241/3/15 od 11.06.2015. godine izdata Rješenjem broj 06-03-241-10/3/15 od 11.06.2015. godine imaocu dozvole „OPES“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje
- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda broj 06-03-367/12/16 od 15.06.2016. godine izdata Rješenjem broj 06-03-367-09/12/16 od 15.06.2016. godine imaocu dozvole PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. iz Sarajeva mijenja se i dopunjuje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva D.O.O. „KALIM-PROFIL“ Tešanj
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva „MERKEZ-OIL“ d.o.o. Novi Travnik
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva Djelatnost srodna obrtničkoj-Proizvodnja električne energije - „PAPE“, vl. Mirsad Bašić, iz Tuzle

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe