Rješenja

Rješenja sa 19. redovne sjednice u 2019. godini

- Poništava se Rješenje broj: III-2-420/18 od 13.03.2018. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik i predmet vraća na ponovni postupak.

- Imaoci dozvola za rad za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju obavezni su plaćati pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za 2019. godinu u iznosu kako slijedi:

Rješenja sa 18. redovne sjednice u 2019. godini

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ANTONIO COMMERCE“ d.o.o. Mostar. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „BIOENERGI“ d.o.o. Vitez.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „BL COMMERCE“ d.o.o. Sarajevo.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva BV SUNCE d.o.o. iz Stoca.

- Poništava se akt broj: 03‐6-306-855/19 od 20.09.2019. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica i predmet vraća na ponovni postupak.

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-813/61/18 izdata Rješenjem broj 06-03-813-05/61/18 od 10.12.2018. godine, imaoca dozvole „EBH“ d.o.o. Sarajevo mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva ICT d.o.o. iz Širokog Brijega. 

- Poništava se akt broj: 03‐4-12-46484/2019 od 23.08.2019. godine i akt broj: 03-4-221- 38734/19 od 05.07.2019. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo i predmet vraća na ponovni postupak.

- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola I reda broj 06-03- 739/140/16 izdata Rješenjem broj 06-03-739-18/140/16 od 16.12.2016. godine imaoca dozvole JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja. 

- Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03- 766/58/18 izdata Rješenjem broj 06-03-766-09/58/18 od 24.10.2018. godine imaoca dozvole JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „KAMEN STIL“ D.O.O. TEŠANJ.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosiocu zahtjeva „KOMING“ d.o.o. Kakanj. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva L O W R E d.o.o. Međugorje Čitluk. 

-  Odbija se žalba O.A. zastupanog po opunomoćeniku M.A. iz Z., podnesena protiv Rješenja broj: 03‐6-20204-18514/19 od 21.10.2019. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, kao neosnovana.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva OIL-AC d.o.o. Mostar.

- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-473/68/16 izdata Rješenjem broj 06-03-473-07/68/16 od 25.08.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1140-01/178/16 od 16.12.2016. godine i Rješenjem broj 06-03-590-05/37/18 od 17.07.2018. godine, imaocu dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- „BINGO“ d.o.o. Tuzla obavezan je platiti regulatornu naknadu za 2019. godinu za period važenja njegove Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06- 03-577/20/14 u 2019. godini u iznosu od 1.953,51 KM. 

- „ESPRO“ d.o.o. Donji Vakuf obavezan je platiti regulatornu naknadu za 2019. godinu za period važenja njegove Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-539/17/14 u 2019. godini u iznosu od 242,47 KM.

- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-488/76/16 izdata Rješenjem broj 06-03-488-05/76/16 od 22.06.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1139-01/177/16 od 16.12.2016. godine i Rješenjem broj 06-03-591-04/38/18 od 17.07.2018. godine, imaocu dozvole „PAPIĆ“ d.o.o. TOMISLAVGRAD mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja. 

Rješenja sa 17. redovne sjednice u 2019. godini

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „BAHEN-GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo.

- Odbija se žalba D.Đ. podnesena protiv akta broj: 03‐6-206-2741/19 od 12.09.2019. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, kao neosnovana. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ILMA“ d.o.o. Tešanj.

-  Poništava se Rješenje broj: III-1-M-2074/19 od 20.09.2019. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak.

- Imaocu dozvole ERDAL d.o.o. iz Sarajeva oduzima se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03-213/14/18, izdata Rješenjem broj 06-03-213-06/14/18 od 28.03.2018. godine, sa periodom važenja od 15.06.2018. godine do 14.06.2023. godine. 

- Odbija se žalba Opskrba d.o.o. Livno podnesena protiv Rješenja broj: III-1-L-2845/19 od 01.08.2019. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Livno, kao neosnovana.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „RSV ENERGY“ d.o.o. BOSANSKI PETROVAC. 

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE broj 06- 03-631/47/17, izdata Rješenjem broj 06-03-631-04/47/17 od 29.08.2017. godine, imaoca dozvole „SFE INTERQUALITY“, vl. Zineta Ćemerlić, iz Prozora-Rame mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosiocu zahtjeva „SUNČANA LIVADA“, vl. Stipo Leovac, iz Jajca.

- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva „VARIPLAST“ d.o.o. Gračanica. 

Rješenja sa 16. redovne sjednice u 2019. godini

- Rješenje - Zahtjev za pristup informacijama broj 04-01-1096/19

- Odbija se žalba A.T.  podnesena protiv  akta  broj: 03‐5-12-12742/2019 od 31.05.2019. godine koji je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana.

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-1041/39/15 izdata Rješenjem broj 06-03-1041-11/39/15 od 28.04.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-1080-07/79/18 od 07.06.2019. godine, imaoca dozvole „ENERGY“ d.o.o., iz Kaknja mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-1303/38/11, izdata Rješenjem broj 06-03-1159-09/68/12 od 18.12.2012. godine, imaoca dozvole „Inter-Energo“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „NEDER“ d.o.o. Tešanj.

- Odbija se žalba Plastoflex d.o.o. Gračanica  podnesena protiv akta broj: 03-5-221-20181/2019 od 02.09.2019.  godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana.

Rješenja sa 15. redovne sjednice u 2019. godini

- Odbija se žalba F.Đ. podnesena protiv Rješenja broj: 03‐4‐221-32228/19 od 06.06.2019. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, kao neosnovana.  

- Imaocu dozvole EURO-POWER d.o.o. Tešanj oduzima se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03-507/10/15, izdata Rješenjem broj 06-03-507-10/10/15 od 23.07.2015. godine, sa periodom važenja od 06.12.2015. godine do 05.12.2020. godine.  

- Odbacuje se žalba O.M. podnesena protiv Rješenja broj: 03-2-28-581/2015 od 16.11.2015.  godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, kao neblagovremena.  

 

Rješenja sa 14. redovne sjednice u 2019. godini

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „BIČAKČIĆ SOLAR“ d.o.o., iz Sarajeva.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva EnergEtica d.o.o. Sarajevo.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva ENERGIJA HODOVO d.o.o. Sarajevo.

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-943/75/18 izdata Rješenjem broj 06-03-943-05/75/18 od 21.01.2019. godine, imaoca dozvole „HE Energy“ d.o.o. Stolac mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva MARSSEL d.o.o. Mostar.

- Odbija se žalba Seja d.o.o. Sanski Most podnesena protiv Zaključka broj: 03‐2-221-7358/2019 od 07.03.2019. godine, koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“  Bihać, kao neosnovana.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „SOLAR“ Ustikolina - vl. Duranović Hasib, iz Foče, Federacija BiH.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenju OIE podnosiocu zahtjeva „VG-MONTING“ d.o.o. Vitez.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva D.O.O. „ZAMCOMERC“ Fojnica.

 

Rješenja sa 13. redovne sjednice u 2019. godini

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „EMY“ d.o.o. Zenica.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva F.L. WIND d.o.o. TOMISLAVGRAD.

- Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. – Kakanj broj 06-03-143/5/19 od 04.02.2019. godine.

- Odbija se Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla broj 06-03-771/59/18 od 30.08.2018. godine.

 

Rješenja sa 12. redovne sjednice u 2019. godini

- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva Axpo BH d.o.o. iz Sarajeva. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „GTANK“ d.o.o. Vitez. 

- Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om broj 06-03-453/60/16 izdata Rješenjem broj 06-03-453-06/60/16 od 04.07.2016. godine, imaocu dozvole d.o.o. „INTER-BUTAN“ Cazin mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikro-postrojenjima OIE podnosiocu zahtjeva „KUDIĆ“, vl. Mile Kudić, iz Prozora-Rame. 

- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om, podnosiocu zahtjeva MESSER MOSTAR PLIN d.o.o., iz Mostara.  

- Izdaje se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - dozvola II reda podnosiocu zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „S elektro“ d.o.o. BOSANSKI PETROVAC . 

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-470/32/18 izdata Rješenjem broj 06-03-470-08/32/18 od 27.08.2018. godine, imaoca dozvole SOLIK d.o.o., iz Prozora-Rame, mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja

Rješenja sa 11. redovne sjednice u 2019. godini

- Poništava se Rješenje broj: III-1-M-728/19 od 09.04.2019. godine koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar i predmet vraća na ponovni postupak.

- Imaocu dozvole ENERGOPETROL d.d. Sarajevo trajno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-504/84/16 izdata Rješenjem broj 06-03-504-06/84/16 od 24.10.2016. godine.

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-555/15/15 izdata Rješenjem broj 06-03-555-09/15/15 od 23.07.2015. godine, imaoca dozvole ENERGOSOL d.o.o. Stolac mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-372/14/16 izdata Rješenjem broj 06-03-372-05/14/16 od 15.06.2016. godine, te izmijenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-806-03/147/16 od 20.09.2016. godine, Rješenjem broj 06-03-1183-02/182/16 od 26.01.2017. godine i Rješenjem broj 06-03-345-03/22/18 od 14.05.2018. godine, imaocu dozvole „HIFA-OIL“ d.o.o. Tešanj mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Poništava se akt broj: III-1-M-4-643/19 od 10.05.2019. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, Poslovnica „Elektro-Čapljina“ i predmet vraća na ponovni postupak.

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-786/27/15 izdata Rješenjem broj 06-03-786-10/27/15 od 29.01.2016. godine, imaoca dozvole OD „SE SOLAR 1-2“ Hadžići, vl. Mirsad Hrbat, mijenja se i dopunjuje, te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

Rješenja sa 10. redovne sjednice u 2019. godini

- Imaocu dozvole ENERGOPETROL d.d. Sarajevo privremeno se oduzima Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-504/84/16 izdata Rješenjem broj 06-03-504-06/84/16 od 24.10.2016. godine. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o. LIVNO. 

- Poništava se Rješenje broj: 03‐5-213-9784/2019 od 26.04.2019.  godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla i predmet vraća na ponovni postupak. 

-  Odbija se žalba HST CNC Technik d.o.o. iz Gračanice podnesena protiv akta broj: 03‐5221-8189/2019 od 09.04.2019. godine koji je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana. 

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „KAMENJAK-COP“ d.o.o., iz Travnika. 2. Utvrđuje se „KAMENJAK-COP“ d.o.

- Imaocu dozvole Vitol Adriatik d.o.o. iz Sarajeva oduzima se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03-946/70/17, izdata Rješenjem broj 06-03-946-06/70/17 od 02.02.2018. godine, sa periodom važenja od 15.03.2018. godine do 14.03.2023. godine. 

- Odbija se žalba O.I. podnesena protiv Rješenja broj: 03-5-29-21168/2018 od 15.10.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana.

Rješenja sa 9. redovne sjednice u 2019. godini

- Dozvola za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-1041/39/15 izdata Rješenjem broj 06-03-1041/39/15 od 28.04.2016. godine, imaoca dozvole „ENERGY“ d.o.o., iz Kaknja mijenja se i dopunjuje , te glasi kao u prilogu koji je sastavni dio ovog rješenja.

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „FEKO-ENERGY“ d.o.o. Zenica. 

Rješenja sa 8. redovne sjednice u 2019. godini

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „ALFE-MI“ d.o.o. Živinice.

- Odbija se žalba D.B. podnesena protiv Rješenja broj: 03‐5-27-3939/2019 od 18.02.2019. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana

Rješenja sa 7. redovne sjednice u 2019. godini

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „BRATSTVO“ d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „SOLIS“ d.o.o. Lukavac
- Dozvola za rad - licenca za obavljanje djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-730/31/12 izdata Rješenjem broj 06-03-712-07/51/17 od 07.11.2017. godine, te izmjenjena i dopunjena Rješenjem broj 06-03-819-11/62/18 od 10.12.2018. godine, imaoca dozvole GP TOMING d.o.o. Grude mijenja se i dopunjuje
Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva ERO d.o.o. Čapljina

Rješenja sa 6. redovne sjednice u 2019. godini

Odbija se žalba O.V. podnesena protiv Rješenja broj: III-1-M-175/19 od 31.01.2019. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Mostar, kao neosnovana
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om, podnosiocu zahtjeva DOO „PETROL-P“ Bihać
Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-490/75/16 izdata Rješenjem broj 06-03-490-04/75/16 od 22.06.2016. godine, imaocu dozvole „ANTUNOVIĆ AGS“ d.o.o. Orašje mijenja se i dopunjuje

Rješenje sa 5. redovne sjednice u 2019. godini

Poništava se Rješenje FERK-a broj: 04-05-633-08/18 od 21.01.2019. godine protiv kojeg je po tužbi D.G., V.R., Z.N. i N.B. pokrenut upravni spor kod Kantonalnog suda Široki Brijeg pod brojem 08 0 U 003867 19 U

Rješenja sa 4. redovne sjednice u 2019. godini

Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva d.o.o. „BH STRUJA“ Cazin
- Odbija se žalba S.Š. podnesena protiv Rješenja broj: 03-6-04-249/19 od 07.01.2019. godine koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d.–Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, kao neosnovana

Rješenja sa 3. redovne sjednice u 2019. godini

Odbija se žalba Brodomerkur-Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad podnesena protiv Rješenja broj: III-1-L-4154/18 od 29.11.2018. godine, koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug Pogon Livno, kao neosnovana
- Dozvola za rad - licenca za obavljanje djelatnosti proizvodnja električne energije broj 06-03-730/31/12 izdata Rješenjem broj 06-03-730-22/31/12 od 18.12.2012. godine imaoca dozvole JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar mijenja se i dopunjuje
- Imaocu dozvole AL Trade d.o.o. iz Mostara oduzima se Dozvola za snabdijevanje električnom energijom – dozvola II reda broj 06-03-508/28/17, izdata Rješenjem broj 06-03-508-04/28/17 od 09.06.2017. godine, sa periodom važenja od 09.06.2017. godine do 08.06.2019. godine
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosiocu zahtjeva AD-TANK d.o.o. Stolac
- Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem broj 06-03-872/63/17 izdata Rješenjem broj 06-03-872-06/63/17 od 15.01.2018. godine, imaocu dozvole „MERKEZ-OIL“ d.o.o. Novi Travnik mijenja se i dopunjuje

Rješenja sa 2. redovne sjednice u 2019. godini

Odbija se žalba A.M.  podnesena protiv Rješenja broj: 233629/2018 od 23.11.2018. godine koje je donijelo  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla, kao neosnovana
- Izdaje se Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a podnosioca zahtjeva ArcelorMittal Zenica, d.o.o.

Rješenja sa 1. redovne sjednice u 2019. godini

- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva „HE Energy“ d.o.o. Stolac
- Odbija se žalba D.G., V.R., Z.N. i N.B. podnesena protiv Zaključka broj: III-1-G-1365/18 od 12.10.2018. godine koji je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje Jug, Pogon Grude, kao neosnovana
- Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnosiocu zahtjeva SOR „FOTONAPONSKA ELEKTRANA-NEVIĆ POLJE 1.“ vl. Robert Begić, iz Novog Travnika
- Odbija se žalba „VAL-BRANA“ d.o.o. Vitez podnesena protiv Rješenja broj: III-2-1855/18 od  26.10.2018. godine  koje je donijelo JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Distribucija električne energije, Distributivno područje „Centar“ Novi Travnik kao neosnovana

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe