Zaključci

Zaključci sa 19. redovne sjednice:

- Zaključak o ispravci Rješenja broj 06-03-609-03/43/17 od 26.07.2017. godine
- Zaključak o ispravci Rješenja broj 06-03-610-03/44/17 od 26.07.2017. godine
- Zaključak o ispravci Rješenja broj 06-03-615-03/46/17 od 26.07.2017. godine

Zaključak sa 17. redovne sjednice:

- Odobrava se provođenje postupka prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-963/53/12 izdate 26.07.2017. godine sa postojećeg imaoca dozvole „IVEX“ d.o.o. Usora na imaoca dozvole ENERGY TRADE d.o.o. Usora

Zaključci sa 15. redovne sjednice:

- U Rješenju Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK broj: 06-03-665-07/49/17 od 29.08.2017. godine, kojim je izdata dozvola za rad „EKO-ENERGY“ d.o.o. Tešanj, u Obrazcu o statusu kvalifikovanog proizvođača iz tačke 2. ovog rješenja, koja čini njegov sastavni dio, u dijelu „Lokacija“, ispravlja se greška na način da se riječi „opština Vareš“ zamjenjuju riječima „Grad Zenica“
- Postupak po žalbi M.A. na Akt broj: 03-4-3-14618 od 07.3.2017. godine, koji je donijelo Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, obustavlja se u cjelosti

Zaključak sa 13. redovne sjednice:

- Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-523/31/17 podnosioca zahtjeva „IZOBIT“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH od 11.05.2017. godine, smatra se kao da nije podnesen

Zaključak sa 12. redovne sjednice:

- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-1180/181/16 od 16.12.2016. godine, podnosioca zahtjeva „NATRON-HAYAT“ d.o.o. Maglaj, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca

Zaključci sa 11. redovne sjednice:

- Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-392/22/17 podnosioca zahtjeva „BRKIĆ PETROL“ d.o.o. Zenica od 22.03.2017. godine, smatra se kao da nije podnesen
- Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-300/16/17 od 27.02.2017. godine, podnosioca zahtjeva MARSSEL d.o.o. Mostar, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca

Zaključak sa 10. redovne sjednice:

Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om broj 06-03-1175/180/16 od 14.12.2016. godine, podnosioca zahtjeva VELPRO d.o.o. Sarajevo, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca

Zaključak sa 8. redovne sjednice:

Postupak pred FERK-om pokrenut po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad (licence) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a broj 06-03-725/141/16 od 20.06.2016. godine, podnosioca zahtjeva DOO „IBRAHIMOVIĆ“ Bosanska Krupa, obustavlja se u cijelosti zbog odustanka podnosioca.

Zaključak sa 7. redovne sjednice:

Postupak pred FERK-om po žalbi N. L. na Zaključak broj: 03-2-221-47283/2016 od 15.12.2016. godine, koji je izdalo Javno  preduzeće  Elektroprivreda BiH  d.d. - Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać, obustavlja se zbog odustanka stranke

Zaključak sa 3. redovne sjednice:

- U Rješenju Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK broj 06-03-1183-02/182/16 od 26.01.2016. godine, u Dozvoli za rad (licenci) za skladištenje naftnih derivata izuzev LPG-a iz tačke 2. rješenja, a koja čini njegov sastavni dio, u Prilogu 1 Osnovni podaci o skladištu imaoca dozvole, vrsta naftnog derivata koji se skladišti, ispravlja se greška na način da se riječi: “ Lož ulje - LUEL i Mazut“ zamjenjuju riječima „loživa ulja, benzini za avione i gorivo za mlazne motore“

Zaključci sa 2. redovne sjednice:

Odobrava se provođenje postupka prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-851/151/16 izdate 07.10.2016. godine sa postojećeg imaoca dozvole „MIMS-INŽENJERING“ d.o.o. Sarajevo na novog/budućeg imaoca dozvole „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Odobrava se provođenje postupka prenosa Dozvole za rad za proizvodnju električne energije broj 06-03-954/159/16 izdate 23.11.2016. godine sa postojećeg imaoca dozvole „SENDO“ d.o.o. Sarajevo na novog/budućeg imaoca dozvole „ENERGONOVA“ d.d. Sarajevo
Zaključak o spajanju predmeta po postupcima

Zaključak sa 1. redovne sjednice:

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om broj 06-03-955/160/16 podnosioca zahtjeva „HIFA-PETROL“ d.o.o. Sarajevo od 04.10.2016. godine, smatra se kao da nije podnesen

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe