Zahtjevi i registar

Izdavanje dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti – dozvola za rad, izdavanje dozvole za rad Operatoru za OIEiEK i prethodne saglasnosti za izgradnju direktnog voda su djelatnosti koje proizlaze iz Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Postupak izdavanja dozvola javan je i transparentan, i provodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbiZahtjev za izdavanje dozvole podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu dokumenti sukladno Pravilniku za izdavanje dozvola (kliknuti ovdje).

Kako bi se podnosioci zahtjeva informirali o postupku izdavanja dozvole, potrebnoj dokumentaciji i drugim relevantnim informacijama, prije službenog podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, svi podnosioci zahtjeva imaju mogućnost prethodnih konsultacija sa zaposlenima FERK-a.

Pored mogućnosti prethodnih konsultacija, kako bi nepotpunost dokumentacije sveli na najmanju moguću mjeru i ubrzali postupak izdavanja dozvole, dajemo i nekoliko napomena za podnosioce zahtjeva:

  • Obrasci zahtjeva se potpisuju i ovjeravaju, a svaka stranica obrasca parafira.
  • Obrasci i sva dokumentacija dostavljaju se i u elektronskom obliku.
  • Prilikom podnošenja zahtjeva plaća se jednokratna naknada za obradu zahtjeva (kliknuti ovdje).
  • Svi dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, i ne smiju biti stariji od 60 dana.
  • Rješenja i dozvole izdane od drugih tijela, dostavljaju se sa klauzulom pravosnažnosti.
  • Tehničko-energetski parametri iz ugovora o koncesiji, izdanih dozvola (okolišna dozvola, urbanistička saglasnost, građevinska i upotrebna dozvola) i elektroenergetskih saglasnosti trebaju biti usaglašeni.

 

Obrasci                Tablice

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe