Česta pitanja

IZGRADNJA ELEKTRANA

Podnošenje zahtjeva i izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti

Podnošenje zahtjeva i izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti za postrojenje za proizvodnju električne energije (fotonaponska elektrana) instalirane snage do 150 kW.

Upoznat sam sa Zakonom o električnoj energiji koji kazuje da "Fizička osoba" je ona osoba koja je registrirana u skladu sa Zakonom o obrtu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u objektima instalirane snage do 150 kW. Isto tako sam upoznat i da PEES izdaje nadležna elektrodistribucija, no budući da sam kontaktirajući ED dobivao različite i neodređene odgovore, odlučio sam se obratiti vama.

Pitanje glasi, može li se izdati prethodna elektroenergetska suglasnost na ime i prezime podnositelja zahtjeva, koji će u idejnom projektu biti također naveden kao investitor, a koji bi poslije bio vlasnik Obra za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije?

Pojednostavljeno rečeno, da se ne ide u proceduru otvaranja obrta, ukoliko će naposlijetku Zahtjev za izdavanje PEES biti odbijen?

Odgovor:

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, člankom 3. točka 8) definirana je fizička osoba kao ona osoba koja je registrirana sukladno Zakonu o obrtu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u objektima instalirane snage do 150 kW. Također, člankom 12. stavak (3) tog Zakona propisano je kako se proizvodnjom električne energije, na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom, mogu baviti i fizičke osobe koje su osnovane sukladno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine Federacije BiH, broj 35/09) i koje tu djelatnost obavljaju  u statusu obrtnika, u objektima instalirane snage do 150 kW, uz uvjet da dobiju dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije utvrđenu ovim zakonom i uz obvezu upisa u registar poreznih obveznika sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Nadalje člankom 85. stavak (2) Zakona propisano je kako obvezi pribavljanja dozvole za rad za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije, po skraćenom postupku kojeg propisuje FERK, podliježu fizičke osobe iz članka 12. stavak (3) ovog zakona koje su utemeljena sukladno Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, i koje će tu djelatnost obavljati u statusu obrtnika, u objektima instalirane snage do 23 kW.

Za izgradnju proizvodnog objekta, fizička osoba, odnosno osoba registrirana sukladno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine je obvezana kao investitor pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju i priključenje tog objekta na distribucijsku mrežu od nadležnih tijela.

 

Da li banke i/ili institucije (pravna lica) mogu imati u vlasništvu i koristiti uređaje punjenja električnih vozila 

Molimo vas za informaciju, da li Banke i/ili institucije (pravna lica), mogu:

a) imati u vlasništvu i koristiti uređaje punjenja el.vozila za vlastite potrebe (u krugu poslovnica, pravnog lica)

b)dati na korištenje uređaje za punjenje el.vozila, trećim licima sa naknadnom ili bez (klijentima,osnovom ugovora i sl.)

Da li je za prava iz tačke a) i b), potrebno ispunjenje dodatnih uslova (saglasnosti, koje vrste saglasnosti, tehnički uslovi i sl.)

Odgovor:

Članom 133. Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da usluge punjenja električnih vozila mogu pružati snabdjevači krajnjih kupaca ili vlasnici javnih stanica za punjenje električnih vozila ili lica koja upravljaju javnim stanicama za punjenje.

Vlasnici javnih stanica za punjenje električnih vozila i lica koja upravljaju javnim stanicama za punjenje nisu obavezni pribaviti dozvolu za snabdijevanje električnom energijom.

Pružaoci usluga punjenja električnih vozila dužni su evidentirati se kod Regulatorne komisije. Cijene koje naplaćuju pružaoci usluga punjenja električnih vozila moraju biti tržišne, lako usporedive i nediskriminirajuće.

Operator distributivnog sistema dužan je na nediskriminirajućem osnovu pružati usluge licima koje ugrađuju ili upravljaju javno dostupnim stanicama za punjenje. Pružalac usluga punjenja električnih vozila, na zahtjev Regulatorne komisije, dužan je dostaviti podatke i informacije koji su joj potrebni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.

Članom 134 Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine propisani su tehnički zahtjevi za stanice za punjenje:

Na javno dostupnim stanicama za punjenje koriste se pametni mjerni uređaji sa daljinskim očitovanjem i kontrolom, ukoliko je to tehnički izvodivo i ekonomski opravdano.
Stanice za punjenje moraju ispunjavati tehničke zahtjeve propisane relevantnim standardima, prema sljedećim tipovima:

 1. stanice za punjenje motornih vozila male snage naizmjeničnom strujom,
 2. stanice za punjenje motornih vozila velike snage naizmjeničnom strujom,
 3. stanice za punjenje motornih vozila istosmjernom strujom,
 4. stanice za bežično punjenje motornih vozila bežičnim putem,
 5. stanice za zamjenu baterija za motorna vozila,
 6. stanice za punjenje odgovarajućih motornih vozila na dva, tri ili četiri kotača, uključujući i bicikle sa pomoćnim motorom, mopede i motocikle na dva, tri ili četiri kotača, razvrstanih u odgovarajuće kategorije na osnovu posebnog propisa,
 7. stanice za punjenje električnih autobusa.

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

 1. Vlasnik poslovnog objekta želi izdavati svoj objekt u zakup jednom ili više zakupaca.

Kako električnu energiju preuzima od opskrbljivača električne energije na 10 kV naponskoj razini i vrši transformaciju na 0,4 kV putem vlastite transformatorske stanice 10/0,4 kV, vlasnika poslovnog prostora interesira treba li mu dozvola za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda, ili neka druga dozvola radi naplate električne energije budućim zakupcima, kao i da li je ispravno obračun utroška električne energije vršiti putem brojila koja namjerava ugraditi na 0,4 kV strani, odnosno na samom objektu zakupca?

Odgovor:

Kako postojeći Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ne sadrži odredbe o distribucijskim zatvorenim sustavima, trenutno vlasnik poslovnog prostora, na način opisan u pitanju, ne može opskrbljivati i fakturirati električnu energiju zakupcima svog poslovnog prostora. Sukladno  članka 63. stavak (1) točka 6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je kako opskrba električnom energijom može biti obustavljena ako krajnji kupac bez odobrenja nadležnog operatora distributivnog sustava, preko svoje instalacije, omogući drugom kupcu potrošnju električne energije.

Ukoliko vlasnik poslovnog prostora želi zadržati trafostanicu 10/0,4 kV u svome vlasništu i ostati kupac na 10 kV naponskoj razini, isti ima opciju da procjenjeni trošak električne energije uračuna u cijenu kvadrata unajmljenog poslovnog prostora i ugovori s zakupcem.

Alternativa je da se vlasnik poslovnog prostora obratiti nadležnom operatoru distributivnog sustava sa zahtjevom za izdavanjem elektroenergetskih suglasnosti za ugradnju mjernih mjesta na 0,4 kV naponskoj razini za sve prostore u poslovnom zgradi za koje želi imati mjerenje i za koje će opskrbljivač fakturirati utrošenu električnu energiju. U tom slučaju vlasnik poslovnog prostora mora riješiti i pitanje vlasništva trafostanicu 10/0,4 kV s nadležnim operatorom distributivnog sustava.

 

O otvaranju tržišta električne energije

 

1. Šta je otvaranje tržišta električne energije?

Od 1. januara 2015. godine, svaki će kupac imati pravo izabrati svoga snabdjevača električnom energijom. To znači, da će imati mogućnost odlučiti od kojeg će snabdjevača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za snabdijevanje koja mu najbolje odgovara.

Jednostavnim rječnikom rečeno, to se zove „otvaranje tržišta električne energije“.

 

2. Šta se podrazumijeva pod javnim snabdjevačem i ko su oni?

Javni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu snabdijevati kvalifikovanog kupca kada on ne odabere svog snabdjevača na tržištu električne energije, na način i pod uslovima koje propisuje FERK.

Javni snabdjevač ima obavezu pružati univerzalnu uslugu snabdijevanja svim kupcima električne energije iz kategorije potrošnje: domaćinstvo, mala preduzeća i komercijalni kupci.

Javne snabdjevače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH, a to su: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom geografskom području. 

 

3. Šta je univerzalna usluga i ko ima pravo na istu?

Univerzalna usluga je dio javne usluge kojom se garantuje priključak i snabdijevanje po razumnim, jednostavno i lako usporedivim i transparentnim cijenama. Na nju imaju pravo krajnji kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci.

 

4. Ko su snabdjevači električnom energijom na području BiH i kako ih mogu kontaktirati?

Snabdjevači električnom energijom na području BiH su pravna lica koja posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja kupaca električnom energijom, izdatu od nadležnog regulatornog organa (Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Bosni i Hercegovini - DERK, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - RERS).

Kontakte svih snabdjevača na području BiH možete pronaći ovdje.

 

5. Šta je Operator distributivnog sistema (ODS)?

Operator distributivnog sistema (ODS) je pravno lice koje posjeduje licencu - dozvolu za djelatnost distribucije i nadležno je za pogon, upravljanje, održavanje, izgradnju i razvoj elektrodistributivne mreže i priključivanje novih kupaca i proizvođača.

 

6. Šta su tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema (distributivna mrežarina) i koju uslugu kupac plaća kroz te tarifne stavove?

Tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema (distributivna mrežarina) su tarife koje se primjenjuju za obračun i fakturisanje usluge korištenja distributivne i prenosne mreže kvalifikovanim kupcima čiji su objekti priključeni na distributivnu mrežu radi nadoknade troškova korištenja distributivne mreže i prenosne mreže.

Troškovi korištenja distributivne mreže se sastoje od troškova distribucije i troška distributivnih gubitaka.

Troškovi korištenja prenosne mreže se sastoje od: troškova prenosa, troškova prenosnih gubitaka, troškova rada nezavisnog operatora sistema, troškova usluga sekundarne i tercijarne regulacije i prekomjerno preuzete reaktivne električne energije.

 

7. Šta se podrazumijeva pod rezervnim snabdjevačem i ko ima pravo na njegovu uslugu?

Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu kvalifikovanog kupca snabdijevati električnom energijom kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom i to u slučaju:

 • stečaja ili likvidacije snabdjevača koji ga je do tada snabdijevao,
 • prestanka ili oduzimanja dozvole snabdjevaču koji ga je do tada snabdijevao i
 • kada kupac ne nađe novog snabdjevača koji će ga snabdijevati nakon prestanka ugovora o snabdijevanju sa postojećim snabdjevačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršavanja obaveza plaćanja isporučene električne energije.

Rezervni snabdjevači, imenovani odlukom Vlade Federacije BiH su dva elektroprivredna preduzeća: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo i Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, svaka na svom području djelovanja i imaju obavezu snabdijevati kvalifikovanog kupca na period ne duže od 60 dana.

Pravo na uslugu snabdijevanja od rezervnog snabdjevača od 01.01.2015. godine imaju svi kvalifikovani kupci koji nemaju pravo na univerzalnu uslugu.

 

8. Kako ugovaram snabdijevanje električnom energijom i sa kim?

Svi kupci, bez obzira da li se snabdjevaj u okviru univerzalne usluge,  ili od snabdjevača kojeg su slobodno izabrali na tržištu, zaključuju prema svome izboru jedan ili dva ugovora, te mogu izabrati:

 

 •      a)     zaključiti jedan ugovor s izabranim snabdjevačom kojim će regulirati i korištenje distribucijske mreže ili
 •      b)    zaključiti dva ugovora, i to s Operatorom distribucijskog sistema - ugovor o korištenju distribucijske mreže, a s izabranim snabdjevačem - ugovor o snabdjevanju električnom energijom.

Zavisno od toga koliko kupac izabere zaključiti ugovora, toliko dobiva i računa.

 

9. Mogu li nakon 1. januara 2015. godine, kao kupac iz kategorije kupaca domaćinstva na geografskom području Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo odabrati snabdijevati se od Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar i pod kojim uslovima (i obratno)?

Svaki kupac, bez obzira da li je iz kategorije domaćinstvo ili neke druge kategorije, može zatražiti prelazak od jednog elektroprivrednog preduzeća, tj. postojećeg snabdjevača, drugom elektroprivrednom preduzeću, tj. novom snabdjevaču, ali po tržišnoj cijeni koju novi snabdjevač ponudi.

Ukoliko se kupac iz kategorije domaćinstvo ne odluči za snabdjevača na tržištu, nego za javnog snabdjevača (univerzalna usluga), tada ga može snabdijevati samo onaj javni snabdjevač na čijem geografskom području se nalazi i to po cijeni usluge javnog snabdijevanja.

 

10. Mogu li kao kvalifikovani kupac nakon 1. januara 2015. godine ostati kupac Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar) i pod kojim uslovima?

Svi kvalifikovani kupci nakon 1. januara 2015. godine mogu se snabdijevati kod svojih dotadašnjih elektroprivrednih preduzeća, i to :

 • kupci iz kategorije domaćinstva, mala preduzeća i komercijalni kupci imaju pravo na univerzalno snabdijevanje po cijeni usluge javnog snabdjevača na koju daje saglasnost ili je utvrđuje FERK,
 • ostali kupci imaju pravo na snabdijevanje po tržišno formiranoj i ugovorenoj cijeni.

 

11. Ukoliko se kao kupac električne energije odlučim na promjenu snabdjevača električnom energijom, kako započinjem taj proces? Kome se prvo javljam?

Kvalifikovani kupac, koji namjerava promijeniti snabdjevača, obavezan je, novom snabdjevaču od koga se želi snabdijevati podnijeti zahtjev u pisanom obliku, na obrascu propisanom od strane snabdjevača.

 

12. Koliko traje postupak promjene snabdjevača?

Kvalifikovani kupac ima pravo bez naknade i u roku od 21 dan od dana podnošenja zahtjeva za promjenom, promijeniti snabdjevača.

 

13. Kome plaćam električnu energiju za vrijeme trajanja postupka promjene snabdjevača?

Dok traje postupak promjene snabdjevača, kupac plaća električnu energiju postojećem snabdjevaču sve do trenutka kada Operator distributivnog sistema ne izvrši očitanje brojila. Očitani kilovatsati (kWh) na brojilu su krajnje stanje za obračun postojećem snabdjevaču, a početno stanje za obračun novom snabdjevaču.

 

14. Mogu li se snabdijevati električnom energijom kod više tržišnih snabdjevača?

Kvalifikovani kupac ima pravo istovremeno zaključiti ugovore sa više snabdjevača, ukoliko postoji mogućnost utvrđivanja obračunskih veličina, što potvrđuju Operator distributivnog sistema (ODS)/Nezavisni operator sistema Bosne i Hercegovine (NOSBiH) i balansno odgovorna strana (BOS).

 

15. Ako se kao kupac iz kategorije kupaca domaćinstva odlučim, nakon 1. januara 2015. godine, odabrati novog snabdjevača, šta sve plaćam snabdjevaču?

 • Ukoliko kupac iz kategorije domaćinstvo sa novim snabdjevačem zaključi ugovor o snabdijevanju električnom energijom kojim reguliše i korištenje distributivne mreže, u tom slučaju kupac na svoju adresu dobija jedan račun u koji su uključeni: nabavka električne energije, usluga snabdijevanja, korištenje distributivne mreže, naknada za obnovljive izvore energije i pripadajući PDV.
 • Ukoliko kupac iz kategorije domaćinstvo zaključi dva ugovora: ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa novim snabdjevačem i ugovor o korištenju distributivne mreže sa operatorom distributivne mreže na čiju distributivnu mrežu je priključen, u tom slučaju kupac dobija dva računa: jedan od novog snabdjevača za isporučenu električnu energiju, a drugi od Operatora distributivnog sistema za korištenje distributivne mreže. Na računu novog snabdjevača kupac će plaćati nabavljenu električnu energiju, uslugu snabdijevanja, naknadu za obnovljive izvore i pripadajući PDV. Na računu za operatora distributivnog sistema kupac će plaćati korištenje distributivne mreže i pripadajući PDV.

 

16. Da li će se nakon 1. januara 2015. godine zadržati „jeftina i skupa“ tarifa tokom dana, odnosno „ljetna i zimska“ tarifa tokom godine, drugim riječima, da li će se nakon 1. januara 2015. godine zadržati dnevno i sezonsko diferenciranje tarifnih stavova?

U dijelu cijene koja se odnosi na distributivnu mrežarinu tarifni dizajn se neće mijenjati tj. zadržava se sezonsko i dnevno diferenciranje. Pregled važećih tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema, bit će dostupan na internetskim stranicama FERK-a i ODS-a.

Za druge stavke cijene električne energije, koje se odnose na električnu energiju i uslugu snabdjevača, to se ne može reći. Svaki snabdjevač zadržava pravo dizajna tarife, u onom dijelu cijene koji je „u njegovoj nadležnosti“, prema svojim potrebama i planovima.

 

17. Da li je promjena snabdjevača konačna, tj. mogu li se vratiti prethodnom snabdjevaču ili preći nekom opet novom snabdjevaču, ako nisam zadovoljan sa odabranim? Koliko puta tokom godine se može mijenjati snabdjevač?

Promjena snabdjevača nije konačna, niti postoji ograničenje koliko puta tokom godine se može mijenjati snabdjevača. Postupak promjene snabdjevača, prilikom svake promjene provodi se iz početka, sa svim propisanim koracima postupka promjene snabdjevača.

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe