O FERK-u

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je osnovana Zakonom o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“ broj 41/02, 24/05, 38/05, 83/11), te ista stupanjem na snagu Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) nastavlja s radom i mijenja ime u  Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Regulatorna komisija je specijalizovana, samostalna, nezavisna i neprofitna organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nadležnosti Regulatorne komisije su:

1)      nadzor i regulisanje odnosa između proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i kupaca električne energije, uključujući i trgovce električnom energijom, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i provedbenim akima FERK-a,

2)      nadzor tržišta električne energije,

3)      donošenje metodologije i kriterija za utvrđivanje tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce, provođenje usvojene metodologije i vršenje nadzora nad primjenom tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce, kao i donošenje metodologije i kriterija za utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača, vremena trajanja usluge javnog snabdjevača i vršenje nadzora nad primjenom cijene usluge javnog snabdjevača,

4)      donošenje metodologije i utvrđivanje tarifnih stavova, rokova i uslova za korištenje distributivnih sistema. Tarifni stavovi treba da omoguće neophodna ulaganja u distributivnu mrežu, koja se treba izvesti na način kojim će se osigurati održivost i razvitak mreže,

5)      utvrđivanje tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce,

6)      utvrđivanje cijena usluge javnog snabdjevača do potpunog otvaranja tržišta električne energije ili davanje saglasnosti na cijene usluge javnog snabdjevača nakon potpunog otvaranja tržišta električne energije,

7)      donošenje metodologije za utvrđivanje naknade, rokova i uslova za priključak na distributivnu mrežu,

8)      davanje saglasnosti na iznos naknada za priključak na distributivnu mrežu,

9)      izdavanje, obnova, prenos ili oduzimanje dozvola za proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje, trgovinu električne energije i operatora za obnovljive izvore energije i kogeneracije,

10)  izdavanje prethodne saglasnosti za izgradnju direktnih dalekovoda u skladu sa provedbenim aktom,

11)  donošenje Opštih uslova za isporuku električne energije i Mrežnih pravila distribucije,

12)  donošenje metodologije o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju,

13)  utvrđivanje referentne cijene električne energije za postrojenja, koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju,

14)  donošenje metodologije za utvrđivanje troška uglja,  koji se koristi za proizvodnju električne energije do potpune deregulacije proizvodnje,

15)  utvrđivanje troška uglja za termoelektrane u skladu sa propisanom metodologijom za utvrđivanje cijene uglja koji se koristi za proizvodnju električne energije do potpune deregulacije proizvodnje,

16)  propisuje proceduru i kriterije za odabir Rezervnog snabdjevača, uključujući i vrijeme trajanja usluge Rezervnog snabdjevača, te vrši nadzor nad primjenom cijene usluge Rezervnog snabdjevača,

17)  pokretanje postupka za izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa kaznenim odredbama zakona,

18)  donošenje metodologije za utvrđivanje količina i cijene za obračun električne energije po osnovu neovlaštene potrošnje,

19)  provođenje arbitraže kako je utvrđeno u članovima 39. i 40. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ostale nadležnosti propisane Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

Takođe, stupanjem na snagu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (u daljnjem tekstu: Zakon o korištenju OIEiEK) od 19.09.2013. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13 i 05/14), FERK je dobio niz novih nadležnosti:

1)            donošenje metodologije za utvrđivanje referentne cijene električne energije i na osnovu iste utvrđivanje referentne cijene električne energije;

2)            regulisanje i nadzor rad Operatora za OIEiEK;

3)            odobravanje Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje garancije porijekla na prijedlog Operatora za OIEiEK;

4)            izdavanje Rješenja o stiecanju statusa kvalifikovanih proizvođača;

5)            donošenje Pravilnika o obaveznom učešću i preuzimanju električne energije proizvedene iz OIE, i na osnovu toga utvrđivanje obaveznog učešća za sve snabdjevače;

6)            donošenje metodologije utvrđivanja garantovanih cijena električne energije za različite tehnologije, koje privilegovani proizvođači koriste za proizvodnju električne energije, kao i kriterija za njihovu promjenu, i na osnovu toga izračun prijedloga garantovanih cijena električne energije;

7)            donošenje pravilnika za mikropostrojenja OIE koji sadrži skraćene procedure, kojim su definisani postupci kod izgradnje, uslovi priključenja na distributivnu mrežu, način mjerenja i obračuna proizvedene električne energije;

8)            davanje saglasnosti na pravilnik za utvrđivanje metodologije za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i učešća koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za stimulisanje, a na prijedlog Operatora za OIEiEK;

9)            informiranje javnosti o stimulativnim mjerama za OIEiEK.

 

Osim navedenih zakona iz elektroenergetskog sektora, 10.07.2014. godine stupio je na snagu i Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), koji propisuje nadležnosti FERK-a u okviru sektora naftne privrede:

1)            regulisanje energetskih djelatnosti :  proizvodnja naftnih derivata, veleprodaja naftnih derivatima osim LPG-a, transport naftnih derivata drumskim ili željezničkim prometom,  maloprodaja naftnih derivatima,  skladištenje naftnih derivata osim LPG-a i  trgovanje LPG-em;

2)            nadzor i regulisanje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata u skladu sa zakonom i provedbenim aktima Regulatorne komisije;

3)            izdavanje ili oduzimanje Licenci za obavljanje energetskih djelatnosti;

4)            donošenje metodologije za izračuna troškova izvođenja monitoringa kvaluteta goriva i utvrđivanje iznosa troška na osnovu istog;

5)            osiguranje nediskriminacije, efikasne konkurencije i efikasnog funkcioniranja tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pažnju na sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima;

6)            osiguranje transparentnih i jednakopravnih odnosa između svih učesnika na tržištu u skladu sa politikomi i reformi naftnog sektora;

7)            zaštita prava učesnika u naftnom sektoru (uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata) preko usaglašavanja njihovih interesa;

8)            uspostava uslova za konkurentnost na tržištu naftnih derivata.

 

Kako nas naći:

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe