O FERK-u

Odlukom o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine PF broj 01,02-17-2221/16 od 2.2.2017. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/17) za člana FERK-a iz reda bošnjačkog naroda, imenovan je Jasmin Bešo, za člana FERK-a iz reda hrvatskog naroda, imenovana je Sanela Pokrajčić, za člana FERK-a iz reda srpskog naroda, imenovan je Mile Srdanović, a svi na mandatni period od pet godina.

Istekom mandata i u skladu sa članom 30. stav (2) Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) Vlada Federacije je 10.2.2022. godine na 302. sjednici donijela rješenje broj 158/2022 („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/22), kojim se za vršitelje dužnosti imenuju dosadašnji članovi FERK-a, dok Parlament Federacije BiH ne završi postupak imenovanja.

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statutom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 24/14 i 91/15) propisano je da je funkcija predsjednika FERK-a izmjenjiva među članovima FERK-a i traje godinu dana.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK na XIX redovnoj sjednici održanoj 06.10.2022. godine donijela Odluku broj 01-45-1355-1/22, kojom se na dužnost vršitelja dužnosti predsjednika FERK-a bira Mile Srdanović, vršitelj dužnosti člana FERK-a, na period od godinu dana, počevši sa 08.10.2022. godine.

  • Mile Srdanović -  v.d. člana  FERK-a
  • Sanela Pokrajčić – v. d. člana  FERK-a 
  • Jasmin Bešo – v.d. predsjednika FERK-a
 

Kako nas naći:

 

Regulatorna komisija za energiju u FBiH - FERK
Kneza Domagoja 12 A
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon: 036 44 99 00
Faks: 036 333-507/508

Transakcijski račun [KM]: 
1027140000023722
kod „UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Prijava za Newsletter:

Uvjeti i odredbe